PDA

Zobacz pełną wersję : Liczenie metrażu w Rodzina na swoimdziennikBudowy
14-11-2011, 21:55
Witam,

W programie Rodzina na swoim maksymalny metraż przewidziany dla domu jednorodzinnego wynosi 140m2.

Moje pytanie dotyczy tego jak to jest liczone? Czy wliczana jest powierzchnia całkowita domu czy może powierzchnia użytkowa (bez piwnic, kotłowni, pomieszczeń gospodarczych itd.).

Interesuje mnie domek parterowy o powierzchni 108m2, ale z możliwością adaptacji poddasza. Po adaptacji powierzchnia byłaby większa niż 140m2. Czy mogę go budować w programie Rns (jako domek parterowy bez poddasza użytkowego) i dopiero po wybudowaniu zmienić przeznaczenie poddasza (w trakcie budowy chciałbym już wykonać część prac z tym związanych, np. postawić schody na poddasze, ścianki działowe, podnieść ściankę kolankową).

Z góry dziękuję za informacje.

aglig
15-11-2011, 08:11
NIe kombinuj bo przekombinujesz.
Liczy się powierzchnia użytkowa. Dla potrzeb obliczania powierzchni użytkowej do dnia 3 kwietnia 1999 r. powszechnie obowiązywała Polska Norma PN-70/B-02365 "Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru". Norma ta utraciła status normy obowiązującej z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22, poz. 209), ponieważ nie została włączona do wykazu obowiązujących Polskich Norm, stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Norma PN-70/B-02365 została także wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny ze zbioru norm w związku z ustanowieniem normy PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych".
W celu zapewnienia m.in. jednolitości i spójności polskich przepisów z zakresu normalizacji, a także zgodności z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej, w dniu 12 września 2002 r. uchwalona została ustawa o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz. 1386 z późn. zm.), określającą podstawowe cele i zasady normalizacji oraz jej organizację i finansowanie. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy polskie normy (powszechnie dostępne i oznaczane symbolem PN) stosowane są na zasadach dobrowolności. Zapis ten oznacza dopuszczenie możliwości stosowania w umowach zarówno norm najnowszych, jak również norm starszych, pochodzących ze zbioru norm branżowych, które z dniem wejścia w życie zostały zarchiwizowane przez PKN (art. 28 ustawy).
W świetle przedstawionych powyżej wyjaśnień można wysnuć wniosek, że z punktu widzenia spełnienia warunków ustawy rozstrzygającym jest nie przekroczenie określonych w ustawie limitów powierzchniowych (75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 140 m2 dla domu jednorodzinnego). Wybór właściwej normy do obliczania powierzchni należy natomiast do umawiających się stron - przy czym dopuszczalne jest stosowanie normy PN-70/B-02365, jak również PN-ISO 9836:1997.
Ustawodawca nie wskazując w ustawie wg jakiej normy należy obliczać powierzchnię użytkową wyraził tym samym zasadę pełnej swobody doboru sposobu obliczeń, uwzględniając dobrowolność stosowania Polskich Norm na gruncie ustawy o normalizacji. Jednocześnie oznacza to, że w przypadkach, gdy wielkość powierzchni użytkowej liczona wg wybranej normy znajduje się na granicy limitu uprawniającego do skorzystania z kredytu preferencyjnego i stosowania dopłat, ustawodawca daje dowolność umożliwiającą zastosowanie normy korzystniejszej dla potencjalnego kredytobiorcy.
Najprościej:
Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego przyjmuje się na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. Powierzchnię użytkową należy rozumieć jako powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów , loggi, antresoli, szaf, schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowi, strychów, piwnic, komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Garaż nie jest zaliczany do powierzchni użytkowej budynku, jest traktowany jako pomieszczenie przynależne do budynku.

dziennikBudowy
15-11-2011, 09:31
Ok, czyli teoretycznie mogę zrobić poddasze które będzie strychem. Pytanie czy po postawieniu budynku będę mógł je przekwalifikować na powierzchnię użytkową i zrobić tam pokoje?

aglig
15-11-2011, 09:42
Pytanie czy jest ci to potrzebne tzn. czy ta droga jest najłatwiejsza.
Sam pisałeś w poprzednich postach że chcesz mały dom. Wejdź w jakiś projekt który i się podoba i sprawdź jaką ma powierzchnię użytkową.
Nie kombinuj bo przekombinujesz.
Teoretycznie wszystko można tylko wiąże się to z kosztami. W wymienionym przypadku zmiana sposobu użytkowania wiąże się z uzyskaniem kolejnego pozwolenia na budowę
Daj link do ewentualnego projektu, który cię interesuje

dziennikBudowy
15-11-2011, 10:19
Pisałem, że chcę (właściwie muszę) mały dom bo w tej chwili mam ograniczone środki. Znalazłem jednak projekt domu (http://www.galeriadomow.pl/projekt,upb225-dom-przy-bukowej,164.html), który jest tani w budowie, a po ewentualnej adaptacji poddasza wcale nie mały. Pomieszczenia na parterze na razie mi wystarczą, ale super byłoby jakbym już po wybudowaniu, mógł sobie powoli (nawet przez kilka lat) dorobić pokoje na poddaszu. Pytanie czy w tym celu mogę sobie już na etapie budowy podzielić strych ściankami działowymi, a dopiero później zmienić przeznaczenie? To samo pytanie dotyczy schodów

aglig
15-11-2011, 11:19
Wszystko zależy od nazewnictwa w projekcie budowlanym ( i tu jest rola architekta adaptujacego projekt żeby dobrze to nazwał i wyliczył powierzchnie użytkową). Jeśli w trakcie budowy chcesz wykonać część prac z tym związanych, np. postawić schody na poddasze, ścianki działowe, podnieść ściankę kolankową to wszystkie te elementy należy umieścić w projekcie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę ( tzw. adaptacja projektu, wprowadzenie zmian).
Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić po zakończeniu budowy ( zgłoszeniu ) ale wtedy należy zgodnie z PB

Art. 71. 1. Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:
1) (uchylony);
2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
6) w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
3. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
4a. (uchylony).
5. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
1) wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:
1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4.
7. Dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.

Swoją drogą to nie będzie tani dom ( nawet na I etapie) a podniesienie ścianki kolankowej u esetów może wywołać ból zębów. W skrajnym przypadku może ci wyjść mały horrorek.
Zgodnie z danymi na tej stronie:
Wartość kosztorysowa stanu surowego otwartego: 167 639 (http://www.galeriadomow.pl/projekt,upb225-dom-przy-bukowej,164.html#) zł
A jest to jakaś 1/3 wartości całej budowy.

lesz
15-11-2011, 12:01
Proponowalbym poszukac obeznanego w temacie architekta, zrobic od razu poddasze uzytkowe. Z tego co sie orientowalem kiedys, to garderoby nie sa wliczane do pow. ( co by sie zgadzalo, ze wybrane pomieszczenia, szafy nie wliczamy wg. Jednej z norm)
Zrob jedna (lub wiecej) dodatkowa szafe zabudowana / garderobe /pralnie tak, by powierzchnia domu utrzymala sie na sensownym poziomie w projekcie i powinno grac.
Doplata RNS jest odwrotnie proporcjonalna do pow, tzn 140 m2 to max pow, ale przy domu 100m2 dostaniesz wiecej doplaty niz przy domu 140. Uwazaj tylko na limity kwotowe - jest podana max. Cena 1m2 powierzchnie domu wg regionu gdzie sie budujesz by uzyskac doplate.
Przyklad, budujesz dom za 200.000, przy 140m2 cena jednego metra to 1428pln, ale przy 100m2 (wg projektu...) to juz wychodzi 2000. Przy drozszej budowie domu, latwo przeskoczyc maksymalny koszt 1m2 pozwalajacy skorzystac z RNS w danym rejonie.