PDA

Zobacz pełną wersję : istotne i nieistotne odstępstwapyrka
01-02-2012, 14:54
Jest taka sytuacja:
W trakcie budowy dokonano istotnego odstępstwa od projektu, którego nie zgłoszono i nie zaznaczono w projekcie. Budowę zakończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Po jakimś czasie od zakończenia budowy dokonano w domu zmian nieistotnych, których też nigdzie nie zgłaszano. Po kilku latach kontrola nadzoru budowlanego stwierdziła istnienie tychże odstępstw istotnych i nieistotnych. Nadzór budowlany wydał decyzję i nakazał "sporządzić i przedstawić projekt budowlany zamienny uwzględniający dokonane w trakcie prowadzenia robót budowlanych odstępstwa od ustaleń i warunków określonych w projekcie budowlanym.."
Pytanie brzmi : jak rozumieć słowa "dokonane w trakcie prowadzenia robót budowlanych " ? Czy w projekcie zamiennym mają być uwzględnione tylko odstępstwa istotne dokonane w trakcie budowy domu na podstawie projektu czy również te nieistotne, które wykonano już po zakończeniu budowy ?
W treści decyzji tego nie sprecyzowano.

aglig
01-02-2012, 16:30
Wszystkie odstępstwa i te istotne i nieistotne

Bobino
28-02-2012, 00:35
A w jaki sposób nadzór budowlany dowiedział się o zmianach w czasie budowy i to kilku latach; to przecież błąd nadzoru, że nie sprawdził budowy przed wydaniem decyzji o użytkowanie obiektu.? sądzę, że jesteś z góry na wygranej pozycji.

sSiwy12
28-02-2012, 07:56
.. to przecież błąd nadzoru, że nie sprawdził budowy przed wydaniem decyzji o użytkowanie obiektu.? sądzę, że jesteś z góry na wygranej pozycji.

A od kiedy, to istnieje obowiązek odbioru budynku jednorodzinnego, przez nadzór budowlany ?
Był i jest na przegranej pozycji.

sSiwy12
28-02-2012, 09:28
Pytanie brzmi : jak rozumieć słowa "dokonane w trakcie prowadzenia robót budowlanych " ? Czy w projekcie zamiennym mają być uwzględnione tylko odstępstwa istotne dokonane w trakcie budowy domu na podstawie projektu czy również te nieistotne, które wykonano już po zakończeniu budowy ?
W treści decyzji tego nie sprecyzowano.

W zasadzie było to pisane kilkakrotnie np. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?9168-quot-ISTOTNA-ZMIANA-quot-kto-orzeka&p=4725124#post4725124

Ale dla przypomnienia:
1. Wszystkie odstępstwa, przy czym, jeśli projektant zakwalifikuje któreś, jako istotne (i dokonane w trakcie budowy), to sprawa będzie bardzo poważna. Nie dość, że samowola budowlana, to jeszcze kierbut potwierdził nieprawdę i może zostać ukaranym.
2. Najprawdopodobniej będzie potrzebny projekt zastępczy + procedura związana z PnB.
3. W celu ewentualnej ochrony kierbuda, to co się da „przenieść w czasie” jako roboty budowlane wykonane po przystąpieniu do eksploatacji budynku – inwestor tak, czy siak jest winny i może zostać dotkliwie ukaranym, bez względu na to kiedy te zmiany miały miejsce.


I dodam dużą złośliwość – zawsze możesz powołać się na gramatykę i powołać się na prof. Miodka.

I pamiętaj, o tym, co też napisałeś:


zgadzam się . A odszkodowanie ma być godne i adekwatne a nie "rozweselające".

W tym przypadku zamienią „odszkodowanie” na „kara” – niestety dla Ciebie.

niktspecjalny
29-02-2012, 10:52
A od kiedy, to istnieje obowiązek odbioru budynku jednorodzinnego, przez nadzór budowlany ?
Był i jest na przegranej pozycji.

Ano istnieje.Tak sobie czytam i dochodzę do wniosku, że słynne powiedzenie nie pisz i nie strasz innych jak tobie nie miłe, staję się słuszne.

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie wymagane było pozwolenie na budowę, należy złożyć do właściwego organu (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ) zawiadomienie o zakończeniu budowy,


Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie np.(powiatowego inspektora nadzoru budowlanego )


Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie składa się do właściwego organu (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego). Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć..........niezbędne dokumenta.


Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego) ma obowiązek przeprowadzić obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:.................bardzo ważnych zagadnień budowlanych......

co ważne:.........


Wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie do przeprowadzenia kontroli. Właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor ma obowiązek w niej uczestniczyć w wyznaczonym terminie (art. 59c Prawa budowlanego).

Proszę wziąć to także pod uwagę zanim podejmiemy nie udokumentowane wnioski wprowadzając opinie publiczna takimi wpisami w błąd.:(:(:(

sSiwy12
29-02-2012, 11:38
Ano istnieje.Tak sobie czytam i dochodzę do wniosku, że słynne powiedzenie nie pisz i nie strasz innych jak tobie nie miłe, staję się słuszne.

Proszę wziąć to także pod uwagę zanim podejmiemy nie udokumentowane wnioski wprowadzając opinie publiczna takimi wpisami w błąd.:(:(:(

No właśnie.


Art. 55.
Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i
jest on zaliczony do kategorii V, IX–XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII–XXX,
o których mowa w załączniku do ustawy;

A budynek jednorodzinny do której kategorii jest zaliczany - sprawdziłeś ?
+ dalsze, Art.56.1 i2. Art.57.1.

I cała Twoja teoria poszła w p….

aglig
29-02-2012, 12:35
Budynki jednorodzinne to kategoria I ( załącznik nr 1 do ustawy prawo budowlane).
Dla budynków jednorodzinnych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ( zgodnie z art 55 ust 1) chyba że zachodzą szczególne przesłanki ( art 55 ust 2 lub 3)

Art. 55. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
W skrócie jesli taki obowiązek został narzucony w pozwoleniu na budowę, jeśli legalizujemy samowolę budowlaną lub nie zakończyliśmy wszystkich prac budowlanych ( np. mamy gotowy tylko dół budynku a poddasze zostawiamy na później)

W 95 % budynki jednorodzinne nie wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie ( a tym samym nie wymagają obowiązkowej kontroli).
Budynki jednorodzinne wymagają za to zgłoszenia zakończenia budowy na min 21 dni przed przystąpieniem do użytkowania

Art. 54. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Nadzór budowlany dostając zawiadomienie o zakończeniu budowy sprawdza dokumenty dołączone do zawiadomienia ( czy są wszystkie wymienione w art 57) i bazuje na oświadczeniu kierownika budowy, że prace są zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz oświadczeniu projektanta że wprowadzone zmiany są nie istotne.

niktspecjalny
29-02-2012, 23:18
I cała Twoja teoria poszła w p….

Ładnie to powiedziano.

robert skitek
01-03-2012, 16:29
lepiej dosadnie a prawdę niż pięknie a głupoty...