PDA

Zobacz pełną wersję : zmiany przepisów budowlanychsanipro
15-12-2001, 19:34
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Redakcji o ustosunkowanie się do mojej opinii do jakiej doszedłem obserwując zmiany przepisów budowlanych. Odnoszę wrażenie (mogę się mylić), że zbyt często zapomina się przy zmianie przepisów obowiązujących w budownictwie o dokładnej informacji jak należy traktować przepisy dotychczas obowiązujące. W Dz.Urz. Bud. 1971 nr 2 poz. 3 opublikowane było Zarządzenie nr 62 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1979 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe. Pomijam w prowadzone zmiany od roku 1971 do 1995. W Dz.U. 1995 nr 10 poz. 46 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z rozporządzenia nie wynikało jasno, że Zarządzenie nr 62 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1979 r. zostało uchylone, ale w późniejszych wyjaśnieniach padło stwierdzenie, że zostało ono uchylone. Należy zwrócić uwagę, że w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. nie uwzględniono prób instalacji gazowych i obliczeń instalacji gazowych. W dniu 4 lutego 1999 r. zostało wydane OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 15, poz. 140). I tutaj sprawy nie wyjaśniono. Dopiero w Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, gdzie omówiono próby instalacji gazowej, ale w dalszym ciągu brak przepisów dotyczących obliczeń instalacji gazowej. Z powyższego można wyciągnąć wniosek, że w zakresie obliczeń instalacji gazowej nie obowiązują żadne przepisy. Ale czy na pewno?
Na stronie - Internetowy system informacji prawnej http://orka.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf
Znalazłem następującą informację/
Dz.Urz. Bud. 1971 nr 2 poz. 3
Zarządzenie nr 62 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1979 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe.
Status aktu prawnego: uchylony
Data wydania: 1970.12.30
Organ wydający: MIN. BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Akty zmieniające: Dz.Urz. MGPiB 1991 nr 1 poz. 1 1991.03.14
Akty uchylające: Dz.Urz. MGPiB 1993 nr 1 poz. 1 1993.10.20
Ale nie wspomina się, że wyszły przepisy opublikowane w Dz.U. 1995 nr 10 i Dz. U.1999 Nr 15, i większość spraw z Dz.Urz. Bud. 1971 nr 2 poz. 3 przejęły.
Nie znalazłem natomiast nigdzie informacji na temat Zarządzenia nr 20 Ministra Gospodarki komunalnej z dnia 30 czerwca 1965 r. w sprawie warunków technicznych projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych. Dziennik Budownictwa nr 15 z 7.12.1965 r.. Prawdopodobnie status aktu prawnego jest obowiązujący, ale czy na pewno?
Z poważaniem Sanipro

17-12-2001, 14:32
Podobna sytuacja była z przejęciem prze Warunki techniczne jakim pwinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 15/999) z Polskiej Normy częsci zagadnień związanych z ochroną cieplną budynków. Żadnej informacji. Poza tym wiele norm obowiazujących nie było ponad rok drukowanych. Dobrze że ktoś ten temat poruszył. Możliwe, że jes to dlatego, resort budownictwa przydzielany jest ciągle do innego ministerstwa. Teraz jest znowu nowa opcja, to pewnie zlikwiduje resort budownictwa. Jezeli tak się stanie poniosa konsekwenję wszyscy.

19-12-2001, 00:04
Szukałem w intrnecie Polskich Norm i znajdowałem tylko ich numery i tytuły. Czy nie ma strony na której można zapoznać się z treścią norm, jak z Dziennikami Ustaw i Monitorami Polskimi. Myślę że przynajmniej normy obowiązujące powinny być dostępne.

sanipro
20-12-2001, 06:50
Przyznaję rację, że normy czekają bardzo długo na drukowanie. Norma PN-EN ISO 6946:1999 "Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania" została ustanowiona przez PKN dnia 26 lutego 1998 r. (Uchwała nr 9/98-0), Po czym czekala na wydruk do października 1999 roku. Podobnie na druk czekała norma PN-B-02025:2001 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego". Jak mi wiadomo w okresie między ustanowieniem wyzej wymienionych norm a ich wydrukiem Stosowano zaróno stara normę ja i nową, w zależności od tego kto kogo przekonał.

Alanta
20-12-2001, 10:52
W sprawie norm polecam lekturę czasopisma "Normalizacja", niestety, wydawane jest w ograniczonym nakładzie, na pewno jest prenumerowane przez uczelnie techniczne. W internecie mogą być dane nieaktualne.

sanipro
20-12-2001, 11:31
Wykazy norm znajduja się na stronie PKN, ale tam można znaleźć tylko numery i tytuły.
Jezeli ktoś chce zapoznać się z tekstem normy, powinien ją kupić, lub skorzystać z czytelni. Pisał o tym przede mną Anonimowy Gość. Jest też program komputerowy z pełnymi tekstami, ale maja bardzo duże luki- brakuje wielu potrzebnych norm. Jest przy tym strasznie drogi, a za wydruk kazdej strony należy płacić sprzedawcy programu (wykupuje się np. wydruk 100 stron i ani jenej więcej nie wydrukujesz). Sprzedawca zastrzega sobie, ze nie odpowiada za błędy. A umowę tak spisują, że jezeli ktoś rozwiąże umowę to musi zapłacić za aktualizację programu za cały rok (zdaje się ca 30% wartości programu)mimo że nie korzystasz z niego. Po rozwiazaniu umowy licencyjnej program należy oddać (wszystkie nośniki z programem). Pozostawiam bez komentarza. Wracając do dostępności norm, to ja jeszcze mogę zrozumieć, że normy nieobowiązujące trzeba kupić, ale obowiązujące powinny być ogólnodostępne, jak Monitory i Dz.U..

<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2002-03-13 18:37 ]</font>

sanipro
20-12-2001, 12:41
Autokorekta:
Przepraszam za błędy. Ponieważ niektóre z nich mogą zmienić sens wypowiedzi, podaje nowe brzmienie dwóch zdań:
1. Wykazy norm znajduja się na stronie PKN, ale tam można znaleźć tylko numery i tytuły.
2. Po rozwiazaniu umowy licencyjnej program należy oddać (wszystkie nośniki z programem).

20-12-2001, 13:50
A jak jest prawidłowo? Która norma w takim przypadku (tj w okresie przejściowym) obowiązuje? Stara, czy nowa ustanowiona, lecz nie wydrukowana?

20-12-2001, 21:35
Myśslę, że nie zawsze przepisy są publikowane, a obowiązują. Uważam, że obowiązuje norma nowa, chociaż nie została opublikowana.
Fred

sanipro
20-12-2001, 22:00
Normy obowiązujące ustalane sa w drodze rozporządzenia i nie zawsze norma aktualna jest normą obowiązującą. Wykaz Polskich Norm obecnie obowiązujących podany jest w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
z dnia 3 kwietnia 2001 r.

20-12-2001, 22:52
Czy rozporządzenie podaje wszystkie normy obowiązujące?

sanipro
20-12-2001, 23:01
Nie wszystkie. Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w drodze rozporządzenia wprowadził obowiązek stosowania podanych w rozporządzeniu Polskich Norm dla budownictwa (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 456 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.).
Rozporządzenie to zostało zmienione 31 sierpnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1104 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.)

21-12-2001, 07:31
A która norma w takim przypadku w okresie przejściowym może być traktowana jako aktualna? Stara, czy nowa ustanowiona, lecz nie wydrukowana?

21-12-2001, 07:36
Czy wszystkie Polskie Normy będą zmieniane żeby były zgodne z przepisami Unii Europejskiej?

21-12-2001, 07:38
Co to jest znak zgodności z przepisami Unii Europejskiej?

21-12-2001, 07:42
Dlaczego materiały budowlane znakowane są znakiem "B"?
Jakie ma on znaczenie?
Które materiały tym znakiem powinny być oznaczone?

sanipro
24-12-2001, 20:01
Zgodnie z art. 10. Ustawy Prawo Budowlane przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1
(to jest:
a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród)
- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:
1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych,
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
3) wyroby budowlane:
a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.
3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

RAN
25-12-2001, 22:37
Zgodnie z Ustawą o Normalizacji z 1993 r. polskie normy (PN) nie mogą być kopiowane i jako zbiór specjalny są udostępniane na miejscu. Wyjątek stanowią tzw. normy obligatoryjne (ok. 1300 tytułów), które można kopiować.

sanipro
26-12-2001, 01:05
Jaki jest staus prawny norm branzowych, które w dalszym ciągu są stosowane, podczas gdy zgodnie z Ustawą o Normalizacji z 1993 r. (art. 26) do 31 grudnia 1997 powinny być zastąpione polskimi normami.

RAN
27-12-2001, 18:33
Tu własnie tworzą się luki. Bo wycofuje sie jeden przepis, a nowego brak, względnie nowy nie obejmuje całego zakresu zagadnień zawartych w starym. Normy branzowe będą stosowane tak długo jak długo ich nie zastąpi nowy przepis. Do braku informacji o zmianach przepisów musisz się przyzwyczaić, bo na ustawodawcę nie ma przepisu do którego musiałby się ON stosować.

sanipro
27-12-2001, 18:49
Obawiam się, że jeżeli chodzi o prawo do informacji, to jesteś w błędzie RAN. Prawo do informacji zawarte zostało w Konstytucji RP z 1997 roku, zasadniczo w art. 61:
Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

RAN
28-12-2001, 20:17
Jak można wybrnąć z takiej sytuacji.

sanipro
29-12-2001, 21:29
Uważam, że sprawą powinny zająć się organy wydające przepisy. Posłużę się przykładem z normami. Polski Komitet Normalizacyjny na stronie http://www.pkn.com.pl/PNAdm1/index.htm zgromadził już bazę Polskich Norm. Ale baza ta jest niepełna. Baza danych zawiera dane o Polskich Normach wg stanu do Uchwały PKN nr 34/2001-o z dnia 15 października 2001 r. Brak jest informacji o Normach Branżowych wydawanych przez różne ministerstwa. Ponieważ normy branżowe mają być przejęte przez PN, to na PKN spada obowiązek udzielania informacji o normach branżowych. Baza danych PKN powinna być rozszerzona o normy branżowe i powinna obejmować tytuły norm (nie tylko aktualnych, lecz także wycofanych). Znając numer, czy tytuł starej normy po przeszukaniu bazy danych można byłoby uzyskać informację kiedy norma przestała obowiązywać i jaki przepis reguluje zagadnienia objęte normą obecnie i czy norma jest obowiązująca. Bywa, że występuje kilka norm dotyczących tego samego tematu (np. dot. powierzchni użytkowej i kubatury) i tu w bazie danych powinna znaleźć się wyczerpująca informacja. W bazie powinny być numery wszystkich wydanych norm branżowych z informacją jaka Polska Norma i od kiedy zastąpiła normę branżową. Ktoś powie, że to niemożliwe do wykonania. Proszę wejść na stronę http://orka.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/ „Internetowy system informacji prawnej”. Można tam znaleźć przepisy o których ma się tylko szczątkowe informacje. Ale jak już wcześniej pisałem i tam są luki, a przede wszystkim brak jest wykazu dzienników urzędowych różnych ministerstw, jak i wykazu nazw ministerstw, które takie dzienniki wydawały. Resort budownictwa przechodził wielokrotnie z jednego ministerstwa do drugiego, ale nie znaczy to, że jak ministerstwo zmieniło nazwę, czy strukturę, to przepisy wydane wcześniej przez ministerstwo w Dzienniku Urzędowym są nie ważne. Aby był porządek, zapewnieniem dostępu do informacji prawnej powinien się zająć jeden organ. Skoro już mamy taką bazę danych jak „Internetowy system informacji prawnej” dobrze byłoby aby można było tam znaleźć więcej informacji na temat przepisów wydanych w Dziennikach Urzędowych, a teksty aktualnych przepisów powinny być dostępne w internecie bezpłatnie.
A może odszukać te stare przepisy, poprawić, zaktualizować i opublikować tekst jednolity w Dzienniku Ustaw?

02-01-2002, 08:07
Jakich można spodziewać się obecnie zmian przepisów budowlanych?

Alanta
02-01-2002, 12:06
Zmieni się na pewno Prawo Budowlane, w związku z wejściem Izb Budowlanych. Stopniowo wszystkie przepisy będą dostosowane do UE (prawo Ochrony Srodowiska juz się zmieniło)

sanipro
03-01-2002, 12:35
Nie sądzę aby musiały nastąpić duże zmiany w Prawie Budowlanym w związku z powołaniem Izb Inżynierów Budownictwa. Izby działają w oparciu o ustawę sejmową z 15 grudnia 2000 r. w sprawie samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Ustawa ta jest rozwinięciem zapisów w art. 12a ust. 3 pkt 6 i ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane zgodnie z którymi osoby, o których mowa w art. 12a Ustawy Prawo Budowlane podlegają wpisowi na listę członków wskazanej przez nich okręgowej izby i podlegają przepisom ustawy, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 8 i 9.
Natomiast zmiany jakie zachodzą w przepisach budowlanych (i nie tylko) wynikają nie tylko z konieczności przystosowania istniejących przepisów do przepisów unijnych. Poza tą przyczyną zmiany wymuszone są przez zmiany przepisów o samorządach, zmiany przepisów o prawach własnościowych (wprowadzenie mienia komunalnego), zmiany przepisów o ochronie środowiska itp.. Wiele zmian zostało już wprowadzonych, ale ponieważ że nie było opcji zerowej, powstają luki. W Polsce do tej pory luki w przepisach były wypełniane przez „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (rok wydania 198:cool:. Właśnie na powyższe warunki powoływano się w metodach kosztorysowania, jakie obowiązywały w różnych okresach. Również zagadnienia, które zawarte są w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” mają być przejęte przez Polskie Normy Obecnie również w zachodzą duże zmiany w przepisach dotyczących kosztorysowania. Rozporządzenie MRRiB z dnia 13.07.2001 r. utraciło swą moc 12.12.20001 r. Ta szczególna sytuacja wynika z uchwalenia nowej Ustawy o cenach z 5.07.2001 r. W związku z powyższym, nie ma obecnie obowiązujących katalogów do kosztorysowania (KNR, KSNR, KNNR itp.), jak i obowiązujących metod kosztorysowania. Wyjątek stanowią kosztorysy inwestorskie, w sprawie których obowiązują inne przepisy.

03-01-2002, 19:23
Co oznacza KNNR?

07-01-2002, 19:26
Może powinno być KNR, anie KNNR?

sanipro
08-01-2002, 15:22
KNNR to zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 26, poz. 240 § 1. pkt 1) - kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego metodą szczegółową, określoną w odrębnych przepisach.

sanipro
09-01-2002, 11:50
Po blisko czteroletniej przerwie Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wznowił wydawanie Dziennika Urzędowego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
Podstawę prawnš wydawania Dziennika stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 ze zm.).Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast jest do nabycia w Bibliotece UMiRM, Warszawa, ul. Wspólna 2/4, parter, pokój nr 0074.

13-01-2002, 12:33
Czy za brak tablicy informacyjnej na budowie władze budowlane mogą ukarać inwestora? Czy zmieniły się przepisy z tym związane?

budowlaniec
13-01-2002, 12:52
Nic mi nie wiadomo o zmianie przepisów dotyczących tablicy informacyjnej budowy. Za brak tablicy informacyjnej ukarany karą grzywny moze być kierownik budowy (art.93 ust.4 Prawo Bud.), bo to on jest obowiązany do jej umieszczenia na placu budowy.

sanipro
14-01-2002, 06:10
Zmiany wprowadziło ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr 138, poz. 1555)

Agnicha1704
14-01-2002, 08:25
Budowlaniec ma rację - za brak tablicy odpowiada kierownik i o ile wiem jest tak przynajmniej od 2 lat
pozdrowienia
Agnicha

sanipro
15-01-2002, 07:06
Zgodnie z Prawem Budowlanym
Art. 93 to: 4) przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust. 4, art. 42, art. 44, art. 45 lub bez pozwolenia właściwego organu zmienia przeznaczenie użytkowanego obiektu budowlanego, naruszając przepisy art. 71, podlega karze grzywny.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej Rozdział 3
Tablica informacyjna
§ 14. 1. Tablica informacyjna zawiera:
1) określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres,
2) numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
3) nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora,
4) nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:
a) kierownika budowy,
b) kierowników robót,
c) inspektora nadzoru inwestorskiego,
d) projektantów,
6) numery telefonów alarmowych,
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy.
2. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co
najmniej 4 cm.
3. Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2 m.

budowlaniec
15-01-2002, 10:19
Zacytowane zmiany są mało istotne dla budujących własne domy, niech to śledzą raczej Ci którzy są za to odpowiedzialni i z tego żyją. Ci na górze lubią wydawać rozpiski dotyczące kilku wyrazów, rozpisując się przy tym jakby nie wiem co zmieniali. Ta zmiana kwalifikuje się do tematu "pośmiejmy się z Prawa budowlanego...". Polega ona na tym, że stary ust. 6 o treści: "numery telefonów alarmowych oraz okręgowego inspektora pracy". Rozbito na: ust. "6) numery telefonów alarmowych,
7) numer telefonu okręgowego inspektora pracy." Teraz okręgowi inspektorzy pracy w ramach rządowych oszczędności mają tylko jeden numer telefonu i stąd ta zmiana w przepisach. Acha zmieniono ust. 1) na "określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres". Przed zmianą było "1) określenie rodzaju budowy, rozbiórki lub robót budowlanych oraz ich adres i numer telefonu". Tak mają rację cofamy się i żadne budowy dzisiaj nie mają już telefonów. Teraz na tablicy nie napiszemy: Budowa domu jednorodzinnego + adres + ewent.nr telef., lecz: Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne + adres. Czekajmy więc na powrót starego wraz z nową ekipą.

16-01-2002, 06:23
Nie doczekasz się. Nawa ekipa nie interesuje się w ogóle budownictwem. Zaczęła od odsunięcia budownictwa na drugi plan.

budowlaniec
16-01-2002, 10:26
Z tym się pogodziłem i spisałem kolejne 4 lata na straty. Łudzę się następną, nie wiem tylko czy cierpliwości starczy i pozostałej części życia dzielonej ciągle przez 4.

Alanta
16-01-2002, 10:59
Pewnie żadna ekipa się nie będzie tym tematem interesować, zauważcie, że teraz to oni się przeważnie wymieniają, i zdążyli już pobudować domy dla siebie, swoich dzieci i pewnie wnuków, więc po co sobie będą zawracać głowę.

16-01-2002, 13:43
Jeżeli pobudowali domy (zapewne udane), to może mogliby podzielić sie z nami doświadzczeniami jakie zdobyli podczas budowy? Czekamy.

budowlaniec
16-01-2002, 14:07
Ci z kolorowej (wiadomo o jaki kolor chodzi) epoki swoich budów nie oglądali, po prostu się wprowadzali. Obecni "przesiadający" się chyba też nie wiedzą co to jest budować się własnym sumptem, wiedzą natomiast jak doskonale ten proces szarym ludziom utrudniać, czyt. uniemożliwiać.

Agnicha1704
16-01-2002, 14:36
oj niestety budowlaniec masz całkowietą rację :cry:
przykre to ale prawdziwe
Agnicha

18-01-2002, 07:43
Czy Rozporządzenie MI o tablicach informacyjnych jest zgpdne z Ustawą o ochronie danych? Można podać adres firmy projektującej, czy nadzorującej, ale prywatne adresy? A, jeżeli projektantów jest kilku, jaka duza ma być tablica?

Agnicha1704
18-01-2002, 11:52
Nie ma pewności co do tego czy jest to zgodne z UoOchrDO. Ja osobiście myślę, że nie - podobne zdanie ma mój kierownik, ale skoro wymóg taki jest to najlepiej ograniczyć się do minimalnych danych i np. nie zamieszczać adresu a telefon najlepiej komórkowy gdyż po numerze stacjonarnym można dojśc do adresu bez problemu.
Na ten temat powinien wypowiedzieć się TK albo SN - problem w tym, że nie wypowiedzą się dopóki ktoś im nie zada pytania lub nie pojawi się sprawa w sądzie z odwołaniem
pozdrowienia
Agnicha

budowlaniec
18-01-2002, 19:37
Kiedyś zadałem to pytanie w urzędzie - odpowiedź była twierdząca, że jest to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, ale głębiej się wtedy w temat nie wgryzałem. Myślę, że warto byłoby się temu przyjrzeć może na tablicach informacyjnych budów zamiast nazwisk, adresów i telefonów powinny być puste kratki lub jakieś szyfrowane informacje albo numerki tak jak na osiedlowych domfonach (chi chi chi, zawsze mam problem jak po jakimś czasie idziemy do znajomych). Po co komu w ogóle te informacje widniejące na tablicach, chyba tylko złodziejom, aby mogli "zmierzyć" przyszłe swoje ofiary. Moim zdaniem oprócz nazwy budowy lub rodzaju robót, nr pozwolenia na budowę i danych organów państwowego nadzoru i tel. alarmowych nic innego tam nie powinno już być. Przecież logicznie rzecz ujmując kierownik budowy wypisując całą listę nazwisk z adresami i telefonami łamie ustawę o ochronie danych osobowych jak nic. Co inni na to?

23-01-2002, 12:00
Czy ktoś wie, dlaczego nie można otworzyć strony http://orka.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/ „Internetowy system informacji prawnej”? Czy władze znalazły sposób na oszczędności, czy tylko serwer jest nieczynny?

25-01-2002, 15:09
A może złącza do serwera sejmu blokują ci, którzy zarabiają na sprzedaży przepisów?
Fred

sanipro
28-01-2002, 12:07
W Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12 opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 grudnia 2001 r.
w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania

30-01-2002, 18:34
Czy coś się zmienia w przepisach dotyczących oczyszczalni ścieków.

Agnicha1704
31-01-2002, 09:54
Anonimowy zadałeś zbyt ogólne pytanie żeby na nie odpowiedzieć - napisz o co dokładnie Ci chodzi. W kwietniu 2001 została uchwalona nowa ustawa Prawo ochrony środowiska oraz inne ustawy o tej tematyce w tym nowa ustawa o odpadach. Jest dużo zmian i niektóre z nich obowiązują od stycznia 2002. Poczytaj ustawy lub zadaj szczegółowe pytanie
pozdrowienia
Agnicha

Majka
31-01-2002, 12:18
W Starostwie krakowskim, w wydziale ochrony środowiska dowiedziałam się, że nie jest już potrzebne pozwolenie z ich strony na postawienie przydomowej oczyszcz. ścieków. Jest Ustawa o prawie wodnym z 18.07.01 dziennik ust. 115 poz 1229, która coś o tym mówi. Za to trzeba zgłosić w urzędzie gminy, że się coś takiego stawia. Ale nie potrzeba żadnych pozwoleń. Niestety mój urząd jeszcze nic o tym nie wie. Pozdr.

sanipro
01-02-2002, 06:45
Wyszły ostatnio: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. (Dz. U. Nr 146, poz. 1640)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
(Dz. U. Nr 140, poz. 1585)
W tabeli B znajduje się sformułowanie” „oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód”.

sanipro
01-02-2002, 06:50
Uzupełnienie: Tabela umieszcona jest w Załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. (poz. 1585)
RODZAJE INSTALACJI, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓRYCH EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA

01-02-2002, 07:25
Czyli zgodnie z załącznikem do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 140, poz. 1585) do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. (poz. 1585), Tabela B - zgłoszenia wymaga eksploatacja oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód (zaliczana jest do RODZAJÓW INSTALACJI, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓRYCH EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA).

01-02-2002, 19:49
Czy można stosować stare, wycofane Polskie Normy?

sanipro
01-02-2002, 19:55
Odpowiedź na to pytanie była zamiesczona w nr 6/2001 Normalizacji.
Tak, ale ten fakt powinien być uzgodniony między współpracującymi stronami (np. dostawca - odbiorca).
;"W normalizacji, u której podstaw leży dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie należy wiązać z prawnym zakazem stosowania normy wycofanej. [...] Zbiór norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane [...]. Normy wycofane tym różnią się od norm aktualnych, że prezentują mniej nowoczesne rozwiązania - z punktu widzenia postępu naukowo-technicznego - jednak rozwiązania te nie są błędne".

04-02-2002, 14:19
W nawiązaniu do tego co pisał SANIPR chcę zapytać, czy ktoś z Koleżeństwa wie czy wszystkie normy branżowe (BN) zostały zastąpione przez Polskie Normy? Od roku 1997 BN powinny odejść do lamusa.

sanipro
05-02-2002, 06:31
Ja również nie natknąłem sie na wyjaśnienia ministerstw wydających normy BN ani PKN, który od 1997 r. powinien przejąć ten temat. Prawdopodobnie nikt do końca tego nie wyjaśni, ponieważ jest to na pograniczu kompetencji różnych urzędów. Jednak gdyby jakiś urząd został zobowiązany bardzo ważnym przepisem (np. ustawa Sejmu) sprawa mogłaby mieć swój finał. Jestem pesymistą. W takiej sytuacj myślę, że należy kierować się Ustawą o normalizacji, zgodnie z którą normy nie są obowiązujące poza tymi, na które powołują się ustawy i tymi których obowiązek stosowania wynika zrozporządzeń ministrów. Inymi słowy jaką normę zastosujesz zależy tylko od umowy między dostawca i odbiorcą (poza normami obligatoryjnymi). Zakładając, że jesteś inwestorem domu jednorodzinnego, wykonawca musi stosować taką normę jaką mu wskażesz w umowie. Gdyby np. przepis dotyczacy kierunku otwierania drzwi wynikał z normy nieoblikatoryjnej decyzja należałaby tylko do inwestora.

sanipro
08-02-2002, 08:46
Są w przygotowaniu nowe normy. Podaję kilka tytułów projektów norm:
1. PrPN-EN 378-1 Projekt Polskiej Normy.
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru.
Wprowadza normę EN 378-1:2000. Stopień zgodności IDT*

2. PrPN-EN 378-2 Projekt Polskiej Normy.
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, oznaczanie i dokumentacja.
Wprowadza normę EN 378-2:2000. Stopień zgodności IDT

3. PrPN-EN 1861 Projekt Polskiej Normy.
Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy instalacji, rurociągów i przyrządów. Układy i symbole.
Wprowadza normę EN 1861:1998. Stopień zgodności IDT

09-02-2002, 14:37
Jak można zapoznać się z projektami norm?

sanipro
12-02-2002, 12:56
Projekty norm można zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Koszt zależy od ilości stron.

13-02-2002, 23:45
Ktoś pisał o podatku od deszczu. Z jakiego przepisu to wynika?

14-02-2002, 13:43
Nie przejmuj się, Ktoś lał wodę.

RAN
16-02-2002, 11:48
Ustawa o społdzielniach mieszkaniowych nie jest jeszcze realizowana. Czy ktoś wie kiedy to sie wyjaśni?

sanipro
19-02-2002, 09:19
Przepis obowiązuje, lecz spółdzielnie mają określony czas na wprowadzenie Ustawy.
Jest to Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27.
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 2000.12.15
Data wejścia w życie: 2001.04.24
Data obowiązywania: 2001.04.24
Uwagi: Przepisy art. 27a ust. 1 pkt 1 lit g), ust. 3 pkt 3 lit. a) oraz ust. 6 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 30 (Dz. U 2000 r. Nr 14 poz. 176), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej dokonanych od dnia 1 stycznia 2001 r.
Orzeczenie TK: Dz.U. 2001 nr 57 poz. 601
Akty zmieniające: Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 2001.07.10Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1802 2002.01.01
Orzeczenie TK: Dz.U. 2001 nr 57 poz. 601
Akty zmieniające: Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 2001.07.10Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1802 2002.01.01

sanipro
19-02-2002, 19:46
Weszła już w życie część przepisów określonych w nowelizacji prawa budowlanego z 27 lipca 2001 roku zawartych w Dz. U. nr 129, poz. 1439 dostosowująca nasze prawo do wymagań Unii Europejskiej. Przepisy dotyczące np.: znaku CE wejdą w życie po wejściu do UE.
Zgodnie z nowelizacja od dziś na budowach powinny się pojawić informacje na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia :
„Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej”.
Warto wiedzieć.

sanipro
20-02-2002, 22:40
Plan ma być na każdej budowie, zarówno osiedla mieszkaniowego jak i domku jednorodzinnego. Niezaleznie od tego inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),

2) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego;
Jednak do tej pory nie wiadomo jednak, co powinien zawierać plan oraz ogłoszenie. Nowelizacja przewiduje wydanie przez właściwych ministrów rozporządzeń dotyczących przepisów szczegółowych. W związku z tym wejście w życie noweli należy uznać za czysto teoretyczne.

03-03-2002, 17:38
Czy ostatnio wprowadzono jakieś zmiany w Polskich Normach?

bobiczek
04-03-2002, 09:47
Z podatkiem od deszczu to nie lanie wody.
Pisałem że "gdzieś tam" a tu we wtorkowym Superexpresie opisana jest gmina i stawki 0.06zł od metra2)
Płacą ok 180zł rocznie za deszczówkę odprowadzaną do kanalizacji burzowej.
Tak że wszystko jest na najlepszej drodze aby szykować się na nową opłatę.

sanipro
04-03-2002, 10:11
W wątku "podatek podatek" (grupa tematyczna "prawo i pieniądze") od deszczu Agnicha1704 kilkakrotnie wypowiadała się na ten temat.

sanipro
04-03-2002, 21:23
On 2002-03-03 18:38, Anonymous wrote:
Czy ostatnio wprowadzono jakieś zmiany w Polskich Normach?

Jest kilka nowych norm oraz zmiany, ale dla inwestorów budownictwa jednorodzinnego chyba nie są zbyt istotne.
91.060.50 Drzwi i okna
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania
Zastępuje PN-85/B-06070 ;
PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika
przenikania ciepła -- Część 1: Metoda uproszczona
91.100.30 Betony i wyroby betonowe
PN-B-19301:1997/Az1:2002 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego --
Elementy drobnowymiarowe (Zmiana 1)
PN-B-19306:1999/Az1:2002 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy ścienne drobnowymiarowe --
Bloczki (Zmiana 1)
PN-B-19307:1999/Az1:2002 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Elementy ścienne drobnowymiarowe --
Pustaki (Zmiana 1)
91.140.50 Instalacje elektryczne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie
91.120.10 Izolacja cieplna
PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach -- Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni -- Część 2: Liniowe mostki cieplne
97.100.20 Ogrzewacze gazowe
PN-EN 449:2002 Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami
węglowodorowymi C3-C4 -- Domowe ogrzewacze pomieszczeń bez odprowadzenia spalin (łącznie z
ogrzewaczami z dyfuzyjnym spalaniem katalitycznym)

05-03-2002, 04:14
Sanipro!
Wrzuć jakiegoś gotowca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
lub podaj wytyczne co powien zawierać i gdzie to jest zawarte.
Pozdrawiam
Stan

sanipro
05-03-2002, 06:09
Nie wiem czy mówisz poważnie STAN. Na razie ten przepis czeka na akty wykonawcze. Ale, jeżeli będziesz bardzo nalegał wspólnie ze SKUNKSEM możemy coś takiego opracować - ale nie w tym wątku.

05-03-2002, 07:19
Dzięki ;D pozdrawiam
Stan

sanipro
06-03-2002, 16:30
11 lutego 2002 roku Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast podpisał zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.
Podstawę powołania stanowi art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543, oraz z 2001r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

sanipro
11-03-2002, 19:39
Czuję się zobowiązany uzupełnić swoją odpowiedź jaka dałem powyżej STANOWI. Wszystko zależy od tego jak będziemy interpretować obecne przepisy.Ustawa odsyła jednocześnie do rozporządzeń wykonawczych, które miały być wydane przez Ministra Infrastruktury, i które mają określić szczegóły tych obowiązków. Ale nie wiadomo, kiedy zostaną wydane. Znaczy to, że od 13 lutego br, każda firma, która rozpocznie budowę będzie łamać prawo, ponieważ nikt nie wie, jak plan bezpieczeństwa sporządzać. Po uzgodnieniach rządowych Prawo Budowlane będzie nowelizowane najprawdopodobniej w maju.
Zgodnie z nowymi przepisami do obowiązków inwestora będzie należało opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej rozpoczętej budowy. Praktycznie będzie to zadanie powołanego przez inwestora - kierownika budowy. Przepisy zobowiązują następnie inwestora do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych, właściwego organu oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem; co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem budowy, dołączając na piśmie między innymi oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. I tu właśnie kółko się zamyka, gdyż kierownik nie będzie znał kryteriów w oparciu o które mógłby ten plan zostać sporządzony.
Pozdrawiam S-O

<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2002-03-11 20:46 ]</font>

skunks
12-03-2002, 05:33
:)

sanipro
17-03-2002, 08:27
On 2001-12-15 20:34, sanipro wrote:

Na stronie - Internetowy system informacji prawnej http://orka.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf
Znalazłem następującą informację/Przeczytałem,że skunks korzysta z adresów które podałem i uświadomiłem sobie, ze powyżej jest podany stary adres strony, na której są publikowane przepisy. Po zmiane serwera z orka na isip sam przez ponad miesiąc nie mogłem dotrzeć na tą stronę. Bardzo chętnie z niej korzystam, ponieważ informacje tu sa sprawdzone i można zapoaznać się z tekstem jednolitym (jak LEX), czego niektóre podobne strony nie mają. Tekst można sobie wydrukować lub skopiować w formacie pdf. W tym czasie, kiedy to pisałem adres był prawidłowy, ale później mogłem kogoś wprowadzić w błąd, za co serdecznie przepraszam.
Podaję nowy adres:
http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf?OpenDatabase lub prościej
http://isip.sejm.gov.pl/
Pozdrawiam S-O

<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2002-03-17 13:18 ]</font>

29-03-2002, 09:21
Czym należy kierować się przy opracowaniu planu bezpieczeństwa, jeżeli nie ma przepisów wykonawczych?

sanipro
29-03-2002, 09:31
Można tu posłużyć się Europejskim Prawem Pracy:
Plan musi zawierać określenie specyficznych prac, jeżeli są prowadzone na terenie danej budowy.
Lista prac stwarzających szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w zależności od charakteru budowy, obejmuje m.in.:
- prace grożące przysypaniem ziemią, zatopieniem w bagnie, upadkiem z wysokości,
- prace, podczas których pracownicy są narażeni na działanie szkodliwych czynników chemicznych, fizycznych lub biologicznych,
- prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym,
- prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia, w studniach, pod ziemią i w tunelach,
- prace stwarzające ryzyko utonięcia,
- prace związane z kierowaniem pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
- prace wykonywane w kesonach z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,
- prace wymagające użycia materiałów wybuchowych,
- montaż i demontaż ciężkich urządzeń prefabrykowanych.
Pozdrawiam S-O

krzysztofj
29-03-2002, 09:56
Najważniejsze - jakie są sankcje za niedopełnienie obowiązków (jakie by te obowiązki nie były)
Jesli sankcje nie ma - to w razie czego mówimy: O przepraszam nie wiedziałeeem, przyrzekamy stanowczo poprawę i dalej robimy swoje.

sanipro
18-04-2002, 06:52
Przygotowywana nowelizacja ustawy Prawo budowlane zawiera trzy kategorie zmian:

1. grupę przepisów upraszczających procedury administracyjne w procesie budowlanym;

2. przepisy, które wprowadzają mechanizmy dyscyplinujące organy administracji publicznej i doprecyzowujące kompetencje tych organów;

3. przepisy precyzujące regulacje związane z prawidłowym przebiegiem procesu budowlanego.

W nowelizacji ustawy rozszerzono katalog obiektów i robót budowlanych, nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Chodzi tu o obiekty i roboty nieskomplikowane, nie mające wpływu na otoczenie architektoniczne i środowisko naturalne (wiaty, altany, suszarnie). Wprowadzono również przepisy regulujące sprawy doręczeń aktów administracyjnych w ramach postępowań dotyczących obiektów liniowych, których przebieg został ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

sanipro
30-04-2002, 19:42
Przygotowywany jest projekt nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Autorzy projektu postawili sobie następujące zadania.
1) stworzenia podstaw prawnych dla bardziej konsekwentnego i zdyscyplinowanego procesu planistycznego, poprzez:
a) wzmocnienie roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, którego zapisy będą zawierały obok polityki przestrzennej gminy lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, uwzględniane w planie lokalnym i decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – art. 4 ust. 2, 9 ust. 2, 10 i 15 ust. 1 projektu ustawy - (obecnie studium zawiera jedynie politykę przestrzenną gminy często nie znajdującą odzwierciedlenia w planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach administracyjnych),
b) standaryzację dokumentów planistycznych w celu ich ujednolicenia i uzyskania wyższej jakości merytorycznej, uzyskania lepszych efektów planowania i zagospodarowania przestrzennego, ograniczenia poziomu ryzyka inwestycyjnego oraz ochrony interesu publicznego i ładu przestrzennego – art. 10 ust. 3, 16 ust. 2, i 40 projektu ustawy - (obecna ustawa nie zawiera wymogu sporządzania dokumentów planistycznych według określonych standardów),
c) sprecyzowanie funkcji i treści dokumentów planistycznych (art. 10, 15 ust. 2 i 39 ust. 3 – 5 projektu ustawy),
d) uproszczenie procedur planistycznych – art. 12 ust. 1 i 2 i 20 ust. 1 ust. 2 -(odejście od istniejącej obecnie możliwości dwukrotnego zaskarżania do Naczelnego Sądu Administracyjnego tych samych ustaleń planu na etapie składania zarzutów do planu i na etapie uchwalania planu; możliwie będzie jednorazowe zaskarżenie uchwalonego planu przez osobę mającą w tym interes prawny),
e) nieruchomości w celu skuteczniejszego kształtowania ładu przestrzennego silniejszą integrację przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego z przepisami dotyczącymi (wprowadzenie obowiązku ustalania w planie lokalnym terenów, na których konieczne będzie przeprowadzenie scaleń i podziałów nieruchomości – art. 15 ust. 2 pkt 8 i art. 22 projektu ustawy),
2) usprawnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego (wprowadzenie szczególnego trybu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – art. 51 – 59 projektu ustawy - obecnie lokalizacja inwestycji celu publicznego następuje na analogicznych zasadach jak pozostałych inwestycji),
3) wprowadzenia do ustawy definicji pojęć, w szczególności tak istotnych jak: inwestycje celu publicznego, uzbrojenie terenu, standardy, obszary problemowe, umożliwiających uniknięcie niejasności przy stosowaniu ustawy, a tym samym skrócenie procedur (art. 2 projektu ustawy).
S-O

Luśka
02-05-2002, 19:58
To jeśli taka ustawa przejdzie, to nie będzie już architektonicznych koszmarków zatwierdzanych przez wszechwładnych skorumpowanych urzędników zmieniających plany zagospodarowania przestrzennego w zależności od oferowanej kasy?

sanipro
17-05-2002, 07:50
Wesszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. (Dz. U. Nr 41, poz. 367)

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Finansów: M. Belka

03-06-2002, 14:48
Jak można sprawdzić, czy dana norma PN, czy BN jest aktualna?

sanipro
03-06-2002, 15:37
Po ostatnich zmianach na stronie PKN jest znacznie trudniej to sprawdzić. Kiedyś jak wpisało się numer normy nieaktualnej, była informacja jaka norma zastąpiła starą. Obecnie jest informacja, że takiej normy nie ma. Pozostaje zasada negacji. Jeżeli PKN nie przyznaje się do normy, to jest nieaktualna. Ale jak ktoś chce mieć pewność informację można kupić od PKN. PKN sprzedaje Wykazy Polskich Norm wprowadzonych do obowiązkowego stosowania
w formie elektronicznej (dyskietki).
Wykaz norm branżowych BN wycofanych ze zbioru norm na podstawie uchwał PKN, począwszy od 1994 roku, w formie elektronicznej (dyskietki). Obecnie należy spodziewać się dalszych zmian.
Jak pisała RZECZPOSPOLITA w dniu 2002.02.26 planowane są dalsze zmiany w przepisach dotyczących norm. Normy europejskie, które musimy przyjć jeszcze przed integracją z Unią, mają funkcjonować jako wyłącznie dobrowolne normy krajowe. Ministrowie nie będą już mogli ich narzucać ani producentom, ani importerom.
Przewiduje to rządowy projekt ustawy o normalizacji, którego pierwsze czytanie ma się odbyć podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Nowa ustawa ma w pełni zharmonizować nasze przepisy w tej dziedzinie z prawem Unii. Jest to jeden z warunków naszego w niej członkostwa.
Normy nie są przepisami, tylko dokumentami technicznymi, które powszechnie i dobrowolnie mogą stosować producenci, eksporterzy, importerzy, administracja państwowa, samorząd terytorialny. Są opracowywane oraz przyjmowane na zasadzie konsensu, czyli porozumienia między przedstawicielami danej branży.
Od 1 stycznia 1994 r. normy są u nas w zasadzie dobrowolne, jednak poszczególni ministrowie mogli narzucać niektóre (w drodze rozporządzenia) do obowiązkowego stosowania. W krajach Unii nie ma takiej praktyki, tam wszystkie normy są dobrowolne. Producenci (importerzy, eksporterzy) stosują je sami, ponieważ w ten sposób możliwy jest swobodny przepływ towarów na rynki różnych krajów. Projekt nowej ustawy nie daje już ministrom takiego prawa. Jeżeli w kwestii normalizacji mamy być zgodni z prawem Unii, wszystkie normy muszą być dobrowolne. Tak będą funkcjonować także wszystkie przyjęte przez nas normy europejskie, które staną się krajowymi.
S-O

03-06-2002, 19:55
On 2002-06-03 16:37, sanipro wrote:
Ale jak ktoś chce mieć pewność informację można kupić od PKN.
To jest zrozumiałe. Kto kupi, ten będzie znał normy i przepisy. Pozostali, jezeli pozostaną w nieświadomości będą przepisy łamać. Wtedy wkroczymy my urzędnicy. Po każdej kontroli budów będa pokaźne wpływy do budżetu. Trzeba myśleć.

04-06-2002, 13:03
Nareszcie Luśka napisała o korupcji i naginaniu przepisów w zależności od danej kasy. Czy to sie kiedys skonczy??!!! Mam problem z facetem budujacym wbrew wszelkim przepisom budowlanym (zaczal w 1996, kiedy to prawo budowlane bylo podobno bardzo restrykcyjne)i urzednikami, którzy robia, co moga, zeby mu te koszmary zalegalizowac. Czy myslicie, ze po prostu im zal faceta??? Co z tego, jesli nie mozna im nic udowodnic, mimo, ze "interpretacja" przez nich przepisów budowlanych jest po prostu śmieszna. Szkoda tylko, że bruździ to pozostałym sąsiadom. No, ale oni sa po prostu jelopy (zgodnie z zasadami naszego miejscowego budowlanego geniusza). W Polsce jest wiele takich osób, które budują, nie przejmując się przepisami budowlanymi. I nikt ich nie kontroluje, a jesli ktorys urzednik to zobaczy to czesto mowi tak jak kierownik wydzialu architektoniczno-budowlanego w mojej gminie:" no wie pani, czesto tam jezdze na grzyby i widzialem te koszmarki, ale co bede interweniowac... Mam mu kazac to rozebrac....". Koniec cytatu.

RAN
23-06-2002, 18:59
Mam wrażenie, że norm obowiązujących ciągle ubywa. Czy to jest (stan tymczasowy) efekt przystosowania naszych przepisów do przepisów UE. Czy później norm obowiązujących będzie więcej?

sanipro
24-06-2002, 00:44
Jest opracowany projekt nowej ustawy o normalizacji. Normy europejskie, które musimy przyjąć jeszcze przed integracją z Unią, mają funkcjonować jako wyłącznie dobrowolne normy krajowe. Ministrowie nie będą już mogli ich narzucać ani producentom, ani importerom. Inaczej mówiąc Wszystkie Polskie Normy będą dobrowolne. Jak napisano w Rzeczpospolitej (wydanie z 2002.02.26) od 1 stycznia 1994 r. normy są u nas w zasadzie dobrowolne, jednak poszczególni ministrowie mogli narzucać niektóre (w drodze rozporządzenia) do obowiązkowego stosowania. W krajach Unii nie ma takiej praktyki, tam wszystkie normy są dobrowolne. Producenci (importerzy, eksporterzy) stosują je sami, ponieważ w ten sposób możliwy jest swobodny przepływ towarów na rynki różnych krajów. Projekt nowej ustawy nie daje już ministrom takiego prawa. Jeżeli w kwestii normalizacji mamy być zgodni z prawem Unii, wszystkie normy muszą być dobrowolne. Tak będą funkcjonować także wszystkie przyjęte przez nas normy europejskie, które staną się krajowymi.

Zgodnie z projektem w normalizacji mają obowiązywać m.in. zasady: jawności i powszechnego dostępu do norm; dobrowolnego uczestniczenia w opracowywaniu i stosowaniu norm; udziału wszystkich zainteresowanych w fazie projektowania norm (w formie wypełnianych przez nich ankiet); konsensu co do uzasadnienia treści norm (dochodzi do niego, kiedy większość zainteresowanych daną normą nie sprzeciwia się jej wymogom); niezależności od administracji publicznej; zgodności z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej.
I jeszcze jedno. Ustalono, że normy nie są przepisami, tylko dokumentami technicznymi, które powszechnie i dobrowolnie mogą stosować producenci, eksporterzy, importerzy, administracja państwowa, samorząd terytorialny. Są opracowywane oraz przyjmowane na zasadzie konsensu, czyli porozumienia między przedstawicielami danej branży.

sanipro
07-07-2002, 14:03
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). (Rozporządzenie wejdzie w życie 16 grudnia) wielokrotnie występują odesłania wskazujące na obowiązek stosowania Polskich Norm. Wynika z tego, że Polskie Normy w zakresie określonym w Rozporządzeniu są obowiązujące. Również zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jak widać nie jest to spójne z zapowiedzianą nową ustawą o normalizacji. Można więc wnioskować, że w niedługim czasie mogą nastąpić dalsze zmiany.
Są już projekty ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw oraz Projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale być może należy spodziewać się zmiany ostatnio wydanych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10-07-2002, 13:30
A co z planem bezpieczeństwa?

sanipro
10-07-2002, 13:52
Obecnie jest przewidzianych wiele zmian w przepisach budowlanych. Między innymi przygotowane są: projekty ustaw i rozporządzeń:

ˇprojekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianach niektórych ustaw

ˇprojekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego

ˇprojekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej

ˇprojekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

ˇprojekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontrolnego i sposobu jego sporządzania

ˇprojekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych, sposobu oznaczania wyrobów znakowaniem CE i wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności

ˇprojekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

ˇprojekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

ˇprojekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych.

29-07-2002, 21:46
Jak można ustalić jaką normą została zastąpiona wycofana norma branżowa?

sanipro
29-07-2002, 22:05
Obecnie PKN sprzedaje informację.

Dyskietka z wykazem norm branżowych BN wycofanych na podstawie uchwał PKN począwszy od 01.01.1994
Dyskietka zawiera następujące dane:
- numer normy,
- tytuł normy,
- grupę katalogową (SKN),
- numer uchwały PKN wycofującej BN,
- informację o zastąpieniu.
Cena dyskietki: 20,00 zł

Pirx
31-07-2002, 09:32
Ale długi wątek.

Przeczytałem uwaznie cały :smile:
co do serwisu sejmowego to przestrzegam przed błędami
dotyczacymi aktualności czy też nie aktów prawnych
ja zauważymem przez przypadek dwa z czego jeden poprawiono a
a na drugi odpisano że obowiązuje dalej ( Dz.U. 2001 nr 80 poz. 867 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.)

Sanipro pamiętasz dyskusje ? ( na innym forum)

Co do norm to narazie mamy sytuacje że wszystkie są dobrowlne
( znaczy to że można przestrzegac danej normy lub nie )dlatego sądzę iż nie ważne jest czy norma jest aktualna czy nie, za wyjatkiem tych któr zostały okreslone przez poszczególnych ministrów jako obowiązkowe.
np. w budownictwie podaje to 2001/38/456 - z puźniejszymi zmianami.


Ps.
Sanipro jak możesz to podaj priv email.

sanipro
31-07-2002, 18:32
Cześć Pirx
Wiedziałem, że kiedyś dotrzesz do forum muratora. Twoja wypowiedź przywróciła niniejszemu wątkowi początkowy charakter. Właśnie w tym wątku chciałem zwrócić uwagę, że informacja o zmianie przepisów i norm budowlanych jest ułomna. Zgadzam się z Tobą, że występują błędy w Internetowym Systemie Informacji Prawnej (o czym już wcześniej informowałem). Mimo tego, moim zdaniem jest to bardzo dobra strona. Należy jednak zwrócić uwagę, że tak jak na własne ryzyko przyjmujemy za prawdziwe teksty napisane na forum, w podobny sposób należy podchodzić do informacji zamieszczonych w tym serwisie – to znaczy korzystamy z serwisu ISIP na własne ryzyko. Podobna sytuacja jest gdy korzystamy z różnych programów z przepisami, czy normami.
Przyczyna błędu na stronie ISIP była prosta. Właśnie o tym pisałem w moim pierwszym wątku. Prawodawcy nie zależy na tym, aby poinformować jakie skutki niesie nowy przepis, przez co wprowadza w błąd tych którzy nie zawsze mają czas na uważne czytanie i analizowanie przepisów. A wystarczyłoby jedno zdanie. Myślę, że przytoczony przez Ciebie błąd na stronie ISIP potwierdził, że miałem rację.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych przestało obowiązywać z chwilą wejścia w życie nowej ustawy o cenach, bo nie zawiera ona przepisu, na podstawie którego można byłoby wydać analogiczny akt prawny. W związku z tym, że podstawa prawna do wydania rozporządzenia (przepis poprzedniej ustawy o cenach) została uchylona, to i samo rozporządzenie przestało obowiązywać. Jednak formalnego uchylenia rozporządzenia nigdzie nie było.
Żeby było śmieszniej to właśnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. zostało uchylone wcześniej niż zostało wydane. Po prostu przepis uchylający Rozporządzenie (Ustawa o cenach) ukazał się kilka dni wcześniej niż zostało wydane Rozporządzenie. Tak więc Rozporządzenie zostało wydane na podstawie uchylonej Ustawy o cenach.
Właśnie tak wyglądają okoliczności związane z utratą (w dniu 12.12.2001 r.) mocy przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
EPILOG
Nie obowiązujące już rozporządzenie po drobnej kosmetyce zostało sprzedane pod nowym tytułem: „Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych”.
S-O

sanipro
31-07-2002, 19:11
Przy okazji drobna informacja: Ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Pirx
01-08-2002, 10:05
Witam

Podzielam twoje zdanie dotyczące serwisu sejmu.
jest naprawde rewelacyjny.
ale jak to się mówi jak się ma palec to chce się mieć całą rękę
tak więc 4+.
a może z czasem będą też dostępne starsze ale jeszcze obowiązujace, rozporządzenia i ustawy

Co do nowego rozporządzenia to uczucia mieszane
zowu zabrakło kropki nad i

np. art 13.1 pkt.5
- jakiej specjalności inspektor nadzoru inwestorskiego (instal, budowlanej, archit czy jakiej ??) a wystarczyło napisac inwestorów.
- wszystkich projektantów ??
dosyć często zdarza się iż tych projektantów jest około 20. a wystarczyło przewidzeć możliwość wpisane telefonu jednostki projektowej (biura projektów),
Ciekawe czy te nr telefonów to prywatne czy firmowe trzeba podać.

może się czepiam ( nawet napewno )
a i tak wszystko jakoś z czasem się samo wyjaśni.


pozdrawiam

Ps.
Co do forum muratora to jak dla mnie zaciasno
do zobaczenia na budinfo

sanipro
01-08-2002, 10:35
Poprzednie rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej wg informacji na stronie ISIP posiada status aktu prawnego: obowiązujący


<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2002-08-01 11:36 ]</font>

Pirx
01-08-2002, 14:08
miałem już nie pisać

ale nie mogłem cię samego pozostawić SANIPRO z problemem
coprawda nie wiem dlaczego nie ma zapisu unieważnieniu poprzedniego rozporzązenia może to z powodu zbyt szybkiego trybu
wprowadzania , ale projekt tego rozporzadzenia miał taki zapis
http://www.gunb.gov.pl/to_proj_03.html
no chyba że jest to projekt nowego rozporzązenia :smile:

a tak przy okazji tam też projekty rozporządzeń o planach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przynajmniej jest się na czym oprzeć i wiadomo co ustawodawca miał na myśli

pozdrawiam

RAN
01-08-2002, 17:13
On 2002-08-01 15:08, Pirx wrote:
no chyba że jest to projekt nowego rozporzązenia :smile:

To nie jest projekt rozporządzenia. Nowe Rozporządzenie obowiązuje już dziś (od 2002.08.01). Wniosek - trzeba stosować obydwa rozporządzenia. Od przybytku głowa nie boli.

MagdaN
13-08-2002, 12:34
Czy słyszeliście coś na temat planowanych zmian w przepisach, jeśli chdzi o granicę zabudowy? Chcemy postawić garaż w rogu działki, dzisiaj potrzebujemy na to zgody sąsiadów, podobno w przyszłości właściciel działki będzie mógł ją zabudować przy granicy bez zgody sąsiadów?

Magda

sanipro
11-10-2002, 13:14
Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku Polskie Normy będa dobrowolne.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 września 2002 r.
zmienia rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 156, poz. 1304)
Jednocześnie informuje, że Rozporządzenie traci moc z dniem 16 grudnia 2002 r.

17-11-2002, 13:20
W odpowiedzi na wasze pytania i wątpliwości powiem wam co ja na ten i inny problem odnosnie przepisów prawa budowlanego oraz innych.My obywatele płacący podatki nie jesteśmy poto aby biegać za dziennikami i monitorami tylko dlatego że komuś w ministerstwie się zapomniało o obowiązkach by poinformować obywateli.

sanipro
12-12-2002, 10:09
Szukam wyjaśnień prawodawców dotyczących statusu Polskich Norm. Niestety mam nidosyt informacji. Być może źle szukam.
Normy przywołane w rozporządzeniach wydanych na podstawie prawnej innej niż wspomniany art. 19 ust. 2 ustawy o normalizacji nie są normami obowiązującymi. Treść art. 19 ust. 3 stwierdza, że "stosowanie Polskich Norm jest również obowiązkowe, jeżeli normy te zostaną powołane w ustawach", a nie rozporządzeniach. Ustawodawca nie pozostawił tu żadnej "luki prawnej", w którą można się wcisnąć.
Należy dodać, że w ustawie powinna być powołana konkretna norma (normy). W powyższej sprawie pracodawcy zwrócili się do Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który potwierdził te sugestie i stwierdził w konkretnej sprawie (chodzi o zapis art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane), że w toku uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane Polski Komitet Normalizacyjny zwracał uwagę projektodawcom na nieścisłość sformułowania "obowiązujące Polskie Normy".
Podobna sytuacja ma miejsce w treści wchodzącego w życie 16 grudnia 2002 r. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

sanipro
22-12-2002, 02:16
Od 1.01.2003 r Polskie Normy nie są obowiązujące.

Wchodzą w życie kolejne przepisy:

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002 r.
w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 2002 r. Nr 209 poz. 1779)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany. (Dz. U. Nr 209, poz. 1780


<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2002-12-22 03:17 ]</font>

sanipro
15-02-2003, 23:49
Z dniem 01.01.2003r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 212, poz. 1799).
Zastępuje ono dotychczasowe rozporządzenie MOŚZNiL z dn. 15.11.1991r w sprawie klasyfikacji wód i warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wód i do ziemi (Dz.U. Nr 116, poz. 503).
Jedną ze zmian, w stosunku do poprzedniego rozporządzenia, są nieco większe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

sanipro
19-02-2003, 20:33
13 lutego 2003 roku Sejm przyjął ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wersji zaproponowanej przez Komisję Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z programem rządowym Przedsiębiorczość Rozwój Praca.
W najbliższym czasie ustawa będzie rozpatrywana przez Senat.

<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2003-02-19 21:34 ]</font>

sanipro
04-03-2003, 15:55
26 lutego, weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z 13 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 33, poz. 270). http://bap.lex.pl/serpra/pdf/d03270.pdf

Poprzednie brzmienie:
Dział XI
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 330. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
1) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Minister Infrastruktury zmienił dotychczasowe brzmienie - wystarczy jeżeli został złożony wniosek.

<font size=-1>[ Ta Wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2003-03-04 17:06 ]</font>

sanipro
16-04-2003, 10:50
Przestaje obowiązywać Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz.U. 1972 nr 13 poz. 93.
Nowe Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, to jest 7.08.2003 r.

sanipro
24-04-2003, 14:20
Rzeczpospolita
Artykuł: Resortowy (Budownictwo)
Ważne dla budowlanki i wynajmujących

Od dziś obowiązują dwa nowe przepisy kodeksu cywilnego (k.c.). Są to art. 647 i 685 k.c. Dotyczą umów o roboty budowlane i najmie lokalu mieszkalnego. Zmiany te wynikały z konieczności sprecyzowania wcześniejszych przepisów, których stosowanie budziło wątpliwości.

sanipro
14-05-2003, 22:02
Jak informuje Gazeta Prawna 11 lipca br. zaczną obowiązywać znowelizowane prawo budowlane i nowa ustawa o planowaniu przestrzennym.

sanipro
15-05-2003, 09:31
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

sanipro
12-06-2003, 11:03
Kolejne zmiany przepisów wynikające ze zmiany Prawa Budowlanego:
Przygotowany jest projekt Rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego.
Jest to realizacja delegacji ustawowej, zawartej w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), z której wynika, że minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia.

Obecnie sprawy te regulowane są rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882).

sanipro
17-06-2003, 09:39
2003.06.12 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779).

sanipro
21-06-2003, 23:57
Projekty ROZPORZĄDZEŃ MINISTRA INFRASTRUKTURY


- w sprawie szczegółowego zakresu i formy informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
zmieniające rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- w sprawie określenia wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.

- w sprawie określenia wzoru rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę.

- w sprawie określenia rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których, można przystąpić, po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli.

- w sprawie określenia wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.

- w sprawie określenia stawki opłaty za obowiązkowe kontrole.

- w sprawie określenia wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

- w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.
zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

sanipro
16-07-2003, 22:15
Ukazały się akty wykonawcze do nowych ustaw. Teksty aktów dostępne są na stronie http://www.abc.com.pl/

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1127)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1128)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwolenie na budowę.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1129)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1130)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1131)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 28 czerwca 2003 r.
w sprawie stawki opłaty stanowiącej podstawę do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowiązkowej kontroli.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1132)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie książki obiektu budowlanego.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych metodą wybuchową.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1135)

sanipro
13-09-2003, 15:42
Projekt przyłącza uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw projekt przyłącza powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
3. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.Przepis ten oraz wiele innych znowelizowanego prawa budowlanego są krytykowane. Jest w przygotowaniu nowa ustawa zmieniająca prawo budowlane.

15-09-2003, 11:01
Chyba na główkę upadli. Co ma strażak do kanalizacji?

21-09-2003, 22:26
Od ponad roku (w przypadku architektów) a od 1 stycznia 2003r. (w przypadku inzynierów budownictwa) obowiązuje ustawa o samorządach zawodowych w budownicywie. Ustawa ta, wprowadzona bez jakiegokolwiek sondażu środowisk kadr budowlanych i bez uzyskania ich akceptacji narusza szereg praw i wolności gwarantowanych Konstytucją. Wśród inżynierów i architektów oceniana jest ona jako "skok na kasę". Tak bowiem należy nazwać narzucenie obowiązkowego członkostwa w izbach pod groźbą utraty możliwości wykonywania zawodu.
Wielu z inżynierów i architektów jest przeciwnych nowym uregulowaniom.
Wszyscy, którzy podzielają to stanowisko i mają chęć zaprotestować przeciwko obowiązkowemu utrzymywaniu kolejnej biurokratycznej struktury mogą to zrobić przyłączając się do ogólnopolskiego protestu zorganizowanego w formie "Listu otwartego" przez grupę inżynierów budownictwa i architektów.
Szczegóły na stronie www.enter.net.pl/www/archimal/protest.htm

sanipro
23-09-2003, 13:22
W związku z wejściem w życie :
& ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718),
& ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717). został opracowany Projekt rozp. o zmianie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

HenoK
23-09-2003, 17:04
W związku z wejściem w życie :
& ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718),
& ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717). został opracowany Projekt rozp. o zmianie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
Dodatkowe informacje podaje serwis BudInfo (http://www.budinfo.pl/?view=informacje&id=3104&arch09-22) - w tym także projekt rozporządzenia (*.doc) (http://www.budinfo.pl/files/rozmi-projekt.doc).
Naszym kochanym ministerstwom jak widać nie grozi bezrobocie, zresztą nie tylko im - wystarczy raz do roku zmieniać rozporządzenia (podstawowe dla budownictwa mieszkaniowego i nie tylko) i zapewnia się pracę dla tysięcy ludzi - ktoś to przecież musi opracować, wydrukować, zapoznać się z tym i wreszcie przestrzegać. :lol: :lol: :lol:

24-09-2003, 17:01
Chciałabym coś więcej dowiedzieć się na temat decyzji o warunkach zabudowy po wejściu w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

sanipro
24-09-2003, 17:05
W Dz.U. 2003 nr 164 zostały opublikowane akty wykonawcze do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

sanipro
27-09-2003, 09:28
Projekt przyłącza uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw projekt przyłącza powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
3. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.Przepis ten oraz wiele innych znowelizowanego prawa budowlanego są krytykowane. Jest w przygotowaniu nowa ustawa zmieniająca prawo budowlane.

Właśnie jest już projekt zmian tego zapisu:
2. (w Art. 1 pkt 7) – zmiana dotyczy art. 30 ust. 3 i polega na usunięciu błędu polegającego na objęciu obowiązkiem uzgadniania z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządzanego przy budowie wszystkich przyłączy do budynków. Wymóg ten pozostaje wyłącznie w przypadku projektu zbiornikowej instalacji gazowej.

sanipro
27-09-2003, 09:38
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane
Przewiduje między innymi:
1. Art. 1 pkt 3 lit. d w „słowniczku” ustawy zawarto definicję pojęcia „opłaty”, które nie jest używane w ustawie. Nowelizacja z dnia 27 marca 2003 r. wprowadziła „karę” w miejsce proponowanej w przedłożeniu rządowym opłaty za obowiązkowe kontrole. W związku z tym konieczne jest uchylenie pkt 21 w art. 3 Prawa budowlanego.
2. Art. 1 pkt 17 - uchylenie przepisu art. 59b Pb mówiącego o obowiązku przeprowadzenia kontroli wszystkich budów po zakończeniu budowy lub złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, albowiem ustawa nie przewiduje powszechnych obowiązkowych kontroli.

sanipro
12-10-2003, 19:13
Precedensowy wyrok NSA w sprawie dostępu do norm.
Przyjąłem to nie bez emocji, ponieważ problem dostępu do norm i przepisów był jednym z powodów dla których powstał ten wątek na forum.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 lipca 2003 r. uznał, że Polskie Normy są dokumentem urzędowym i można je kopiować do celów prywatnych.
Skargę wpłynęła w styczniu 2003 r. Złożyła ją Anna Ogonowska, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej. Żądała od Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wydania kopii normy określającej kształt butelki szklanej. Prezes PKN odmówił argumentując, że Polskie Normy chronione są prawem autorskim.
Pani Ogonowska uzyskała poparcie Rzecznik Praw Obywatelskich, według którego PKN musi kserować normy, bo jest finansowany z budżetu państwa.
NSA przyznał rację Pani Ogonowskiej i Rzecznikowi Praw Obywatelskich i uchylił decyzję odmawiającą wydania kopii. Sąd uznał, że prezes PKN podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej, a Polskie Normy są dokumentem urzędowym. Można je jednak kserować tylko wtedy, gdy będą przeznaczone do użytku prywatnego, a nie gospodarczego.

HenoK
13-10-2003, 06:28
Co praktycznie oznacza ten wyrok? Czy mogę teraz napisać pismo do Prezesa PKN, aby przysłał mi skserowane wskazane przeze mnie Polskie Normy (do celów prywatnych oczywiście) ?

sanipro
13-10-2003, 06:49
Do czasu wyroku NSA żadna część Polskiej Normy nie mogła być przedrukowana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa PKN.
Wynika to z ustawy o normalizacji.
Zgodnie z art.5 ust.5 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169 poz.1386), obowiązującej od dnia 1 stycznia 2003 roku, Polskie Normy korzystają z ochrony podobnie jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu. Dlatego też żadna część drukowanych przez PKN Polskich Norm nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody PKN

Z normami można zapoznać się w czytelniach prowadzonych przez Punkty Informacji Normalizacyjnej
1.Punkt Informacji Normalizacyjnej
Centrum Techniki Okrętowej
80-369 Gdańsk, ul. Rzeczypospolitej 8
tel.: (58) 511 62 20, 511 62 63
fax: (58) 511 62 13
e-mail:standard@cto.gda.pl

2. Punkt Informacji Normalizacyjnej
H. Cegielski – POZNAŃ S.A.
61-485 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229
tel./fax (61) 831 11 84
e-mail: td@hcp.com.pl

3. Punkt Informacji Normalizacyjnej
Instytut Technologii Nafty
31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel.: (12) 617 75 64, 617 75 65
fax. (12) 617 75 95
e-mail: pin@itn.com.pl

4. Punkt Informacji Normalizacyjnej
Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej
50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27
tel./fax: (71) 320-35-27
e-mail: PINBG@pwr.wroc.pl

W praktyce każda kserokopia Polskiej Normy była nielegalna - to znaczy była wynikiem przestępstwa.
Obecnie można uzasadnić kserowanie norm, że służą one do celów prywatnych.

sanipro
17-03-2004, 18:04
Kolejne zmany przepisów:
12 marca Sejm uchwalił dwie ustawy:
- nowelizacja prawa budowlanego
- drugi to ustawa o wyrobach budowlanych
Ustawy zostały przekazane pod obrady Senatu

sanipro
01-06-2004, 22:15
W dniu 31 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93, poz. 888). Między innymi zgodnie ze znowelizowanym prawem obiekty budowlane, które znajdują się na specjalnej liście, nie mogą być oddane do użytku, jeśli wcześniej nie zostaną skontrolowane. Ustawa przewiduje również wzrost kar za istotne odstępstwa inwestora od projektu budowlanego.

Poza tym 27 maja 2004 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 109 z 2004 r.)

aga_kraków
11-07-2004, 09:09
witam
przepraszam, że się wtrącę
czy ktoś z was mógłby podać mi link do podstawy prawnej,mówiącej, że budowa POŚ z odprowadzeniem na własną działkę (studnia chłonna) nie wymaga operatu wodno-prawnego?
(no chyba,że się mylę-proszę o sprostowanie)
dzięki z góry