PDA

Zobacz pełną wersję : ZJAZD WYMAGA ZEZWOLENIA NA BUDOWĘged
17-03-2006, 02:08
Tak sobie siedzę i szukam haka jak by tu obejść konieczność załatwienia zezwolenia na budowę na wykonanie zjazdu z drogi polnej na moje pole (orne jeszcze). Z przytoczonych niżej ustaw jasno wynika że na wybudowanie ... nie wiem dokładnie czego ... na moich włościach wymagane jest najnormalniejsze w świecie zezwolenie budowlane
Proszę sobie wyobrazić piękną polską wiejską drogę wijącą się wśród pól i pagórków pięknej Jury Krakowsko-... obok niej orne pole na którym chcę postawić chałupę. Droga taka normalna dwie koleiny, a w środku trawka. Czasem błotko i kałuże czasem kurz na kilometr. Traktor czasem przejedzie, raz na tydzień furmanka. Zezwolenia na budowę będę musiał załatwiać co najmniej dwa. Dlaczego? proste: Zgodnie z ustawą zezwolenie straci moc za trzy lata, a przez te trzy lata nikt tego zjazdu nie wybuduje bo z czego na co? No chyba że wysypie taczkę gruzu i przejdę gehennę odbioru zakończonej budowy. Pomysłów na obejście mam kilka, ale o nich później napiszę ...USTAWA
z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych


Art. 1. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.


Art. 2. 1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
1) drogi krajowe;
2) drogi wojewódzkie;
3) drogi powiatowe;
4) drogi gminne.
2. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi.
3. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.1)), jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.


Art. 2a. 1. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa.
2. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.


Art. 3. Drogi publiczne ze względu na ich dostępność dzielą się na:
1) drogi ogólnodostępne;
2) drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe.


Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
...
8) zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
...W/W USTAWA PRZED ZMIANĄ:Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy:
1) w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jeżeli powoduje to zmianę dostępności drogi - do zarządcy drogi;
2) w pozostałych przypadkach - do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.
2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się na czas nieokreślony. W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.
3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
4. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.


Art. 29a. 1. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi
- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.
3. Termin płatności kary, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.


Art. 30. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.


PO ZMIANIE:

USTAWA
z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
(Dz. U. 163 z dnia 26 sierpnia 2005 r.poz 1364 )
Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 29 otrzymuje brzmienie:

"Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
1) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.
4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.";
2) w art. 29a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu";----------------------------------------------------------
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz 430)

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
...
12) zjeździe - rozumie się przez to część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze; zjazd nie jest skrzyżowaniem,
...

§ 55. 1. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział skrzyżowań i zjazdów:
...
4) zjazd indywidualny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.
...
§ 77. Zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony, oraz do wymagań ruchu pieszych.

§ 79. Zjazd indywidualny powinien mieć:
1) szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,
2) nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego,
3) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem 1 : 1, jeżeli jest to zjazd z ulicy,
4) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
5) na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 15%.

asiondek
02-05-2006, 08:38
no i co z tymi pomysłami na obejscie? bo własnie wystapiłem do zarzadu dróg powiatowych o okresłenie warunków budowy zjazdu :)

ged
02-05-2006, 09:32
Panowie z drogówki podrapali się po makówkach, zrobiło się im głupio i uradzili, aby na wniosku o pozwolenie i na projekcje napisać "Projekt budynku ... z wyłączeniem zjazdu na drogę ... Papierów jeszcze nie złożyłem o pozwolenie więc nie wiem czy to przejdzie.

ania
21-05-2006, 11:23
Rzeczywiście - pozwolenie na budowę domu to małe miki w porównaniu ze zjazdami.
Sama przez to przechodzę (zjazd jest, ale chcemy go przesunąć w nowe miejsce a to jest dla nich budowa nowego).
Nie mogliśmy znaleźć projektanta. Kilku przetrzymało papiery a potem się wypięło. W międzyczasie minął termin ważności mapy do celów proj. Słowem koszmar.

jag_24
22-05-2006, 19:19
Art. 2.
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 29 otrzymuje brzmienie:
"Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub
użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w
drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na
lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa
zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje
się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na
lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego
parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego
parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu
zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
1) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na
budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy
albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy
drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowę, projektu budowlanego zjazdu.
4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić
wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo
wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w
ust. 1, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie
został wybudowany.";

Tomek_J
23-05-2006, 06:38
Tak sobie siedzę i szukam haka jak by tu obejść konieczność załatwienia zezwolenia na budowę na wykonanie zjazdu z drogi polnej na moje pole (orne jeszcze).

W roku 2003 stałem przed dokładnie takim samym problemem: trzeba było załatwić sprawę zjazdu z drogi na moje pole (orne jeszcze). Kosztowało to 400 zł "kopertowego" i nagle okazało się, że ten zjazd jest tam od zawsze, a kupa badyli przydrożnych skrywa pod sobą utwardzenie żwirowe ;)