dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 57
 1. #1

  Domyślnie DWORKI i PAŁACE na sprzedaż

  Witam,
  W związku z tym, iż być może są na forum osoby zainteresowane kupnem i odbudową/odnowieniem zabytkowych dworków i pałaców, postanowiłem założyć wątek, w którym będzie można wpisywać ciekawe oferty.

  Chciałbym żeby przede wszystkim było to oferty publiczne (gmin, powiatów, ANR, komorników), a nie agencji nieruchomości, dla których sprzedaż obiektów zabytkowych to tylko jeden ze sposobów na zarobienie pieniędzy.

 2. #2

  Domyślnie 2008.03.04 [LUBUSKIE] Studzieniec

  KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W NOWEJ SOLI LEON KOŁTKO MONIUSZKI 3, 67-100 NOWA SÓL
  tel.: 068 3875282
  fax.: 068 3875282
  mail: nowa.sol1@komornik.pl <
  Komornik przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko
  Nip: 925-123-06-53
  Regon: 977945793
  Adres kancelarii:
  67-100 Nowa Sól
  ul. Moniuszki 3
  skrytka pocztowa 33
  OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 i 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2008r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego mającego siedzibę w Nowej Soli, przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 106 odbędzie się druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej składającej się z dwóch działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6/3 o pow. 0,87ha i nr 6/20 o pow. 45,70ha o łącznej powierzchni 46,57ha położonej w miejscowości Studzieniec, gmina Kożuchów, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW 53633. Działka nr 6/3 to teren zieleni parkowej zabudowanej budynkiem pałacu o pow. zabudowy 608,36m2 - stan techniczny
  krytyczny. Działka nr 6/20 składa się z trzech części: zabudowanej, zalesionej i rolnej.
  Na działce nr 6/20 znajdują się następujące zabudowania: budynek cielętnik ( 6 sztuk ) zużycie 100\%, kuchnia paszowa zużycie 100\%, budynek obory zużycie 100\%, budynek masarni zużycie 50\%, budynek kotłowni masarni zużycie 50\%, budynek hydroforni zużycie 70\%, budynek gospodarczy zużycie 70\%, budynek magazynu zużycie 70\%, budynek magazynu części zużycie 85\%, budynek magazynu nawozów zużycie 60\%, budynek wagi zużycie 100\%, budynek magazynu smarów zużycie 90\%, budynek magazynu paliw zużycie 90\%, wiata nad dystrybutorami zużycie 100\%, budynek warsztatu dwukondygnacyjny zużycie 60\%. Część obiektów i park krajobrazowy objęta jest ochroną konserwatorską i są wpisane do rejestru zabytków pod nr 3039 i nr 400. (...) Suma oszacowania nieruchomości wynosi 668.477,00zł. Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania tj. 445.651,33zł. Wysokość rękojmi ustalono na kwotę 66.847,70zł.
  Przystępujący do licytacji obowiązani są złożyć zgodnie z art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczek oszczędnościowych banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonych w upoważnienie do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
  Rękojmię można uiścić także na konto komornika przed licytacją: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Zielonej Górze 90102054020000050201202159 Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość do majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefon/fax 068 prefix 356- 99-15 i tel. 387-52-82.

 3. #3

  Domyślnie 2008.03.06 [WIELKOPOLSKIE] Lwówek

  OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
  Likwidator Stadniny Koni Posadowo Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Lwówku, 64-310 Lwówek, województwo wielkopolskie - zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019119, REGON 630359466 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż majątku Spółki.
  I. PRZEDMIOT PRZETARGU
  Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w miejscowości Lwówek, gmina Lwówek, woj. wielkopolskie - stanowiące część zespołu pałacowo-parkowego w Lwówku - wpisanego do rejestru zabytków pod numerem
  147/A, wpis z dnia 15.07.1968 r.
  Wszelkie prace w parku oraz działalność inwestycyjną w parku należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.
  KW nr 21353 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu.
  Wykaz nieruchomości:
  1) działka nr 878/5 o łącznej powierzchni 8,5184 ha, stanowiąca zabytkowy park z różnorakim drzewostanem w ilości ok. 1000 szt., mały staw oraz w części zachodniej - zieleń izolacyjna.
  W parku jw. mieści się barakowy budynek biurowy wybudowany w latach 70-tych (w przyszłości - przewidziany do rozbiórki)
  2) działka nr 882 o łącznej powierzchni 0,0900 ha - wewnętrzna droga w parku
  3) działka nr 884 o łącznej powierzchni 1,0422 ha - staw wodny w parku.
  Ogólna powierzchnia nieruchomości - 9,6506 ha.
  Łączna wartość oszacowania przedmiotu przetargu, stanowiąca cenę wywoławczą wynosi kwotę
  1 373 000,00 zł brutto.
  II. WYMOGI FORMALNE OFERTY
  Oferta winna zawierać:
  1) dokładne określenie nazwy, siedziby (lub nazwiska i adresu) oraz statusu prawnego oferenta,
  2) w przypadku przedsiębiorców aktualne wypisy z właściwych rejestrów,
  3) oferowaną cenę zakupu (nie niższą niż cena wywoławcza),
  4) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,
  5) potwierdzenie dokonania wpłaty wadium,
  6) dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta jest upoważniona do jego reprezentacji,
  7) oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem, w języku polskim,
  oferta powinna zawierać dokładny adres zamieszkania lub siedziby oferenta, nr telefonu kontaktowego, a także nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty,
  9) każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
  10) poprawki dokonane w ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
  11) ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście lub przesłać listem poleconym z adnotacją "Przetarg - park Lwówek".
  III. WADIUM
  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu.
  2. Wadium wpłaca się na rachunek bankowy Spółki w
  PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu
  nr 20 1020 4144 0000 6002 0003 6053
  w terminie do dnia 05.03.2008 r. (datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Spółki).
  3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru oferty na wskazane konta.
  4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
  5. Wadium przepada na rzecz Spółki:
  1) jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,
  2) jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy lub jeżeli jej zawarcie stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
  IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  Złożona w toku przetargu oferta przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważniony.
  V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  Oferty wraz z wymaganymi dokumentami winny być złożone na adres:
  Stadnina Koni Posadowo Spółka z o.o. w likwidacji ul. Powstańców Wlkp. 29 64-310 Lwówek - do dnia 06.03.2008 r. do godz. 14-tej (liczy się data i godzina wpływu oferty).
  VI. OTWARCIE OFERT
  Otwarcie ofert (przetarg) nastąpi w dniu 07.03.2008 r. o godz. 12-tej w siedzibie Spółki.
  Przetarg prowadzi Likwidator
  Spółki. Otwarcie ofert jest jawne. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
  VII. POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU
  Likwidator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, nie wybrania oferty, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w każdym czasie, bez podania przyczyny.
  Z przedmiotem przetargu (także operatem szacunkowym) można zapoznać się w siedzibie Spółki w dniach od 18.02.2008 r.
  do 27.02.2008 r. w dni robocze, w godzinach od 9-tej do 14-tej lub pod numerem telefonu (061) 441 40 54.
  W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie ustnej licytacji wg przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz.
  U. nr 27/2007 poz. 177 z dnia 20 lutego 2007 r.).
  W sytuacji kontynuacji przetargu w formie licytacji (przetargu ustnego) wysokość postąpienia będzie wynosić 25 000,00 zł.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia wymienione w ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów.

 4. #4

  Domyślnie 2008.03.07 [DOLNOŚLĄSKIE] Osetno

  AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
  ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
  SGZIE Sn 422/10/49/08/AKP
  Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów ustawy 1 dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (jednolity tekst - Dz.U. nr 208 poz. 2128 z 2004 roku i późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa 1 dnia l sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. nr 140 poz. 1350) oraz ustawy 0 kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. nr 64 poz. 592 z 2003 roku)
  OGŁASZA PRZETARG USTNY - NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
  Przedmiotem przetargu na sprzedaż jest nieruchomość wchodząca w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodząca ze zlikwidowanego GRSP Kietlów.
  Przedmiotem sprzedaży jest:
  I. Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Osetno, om. Góro, pow, górowski woj, dolnośląskie w granicach działek oznaczonych nr: - 265/5 AM 4, 288, 289, 290/1, 290/2, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297/1.297/2,297/3,298,299,300,301,345/2,349/2 AM 2.
  W skład nieruchomości wchodzi:
  1 grunt o ogólnej powierzchni 75.4011 ha, w tym użytków rolnych: 73,1223 ha
  - grunty orne 46,9200 ha w klasach RIIIa-3,1200 ha, RIIIb-26,4000 ha, RIVa-lO,7900 ha, RIVb-3,3800 ha, RV 3.2300 ha trwale użytki zielone 20,4608 ha w klasach PsIII-8,2308 ha, PslV-2,9700 ha, PsV-9,26oo ha pozostałe grunty 8,0203 ha w klasach w/RIIIb-0,0100 ha, w/RIVa-0,l200 ha, w/PsIII-0,1411 ha, B/PsIII-4,9904 ha, dr/PsIII- 0,2212 ha, B/PsV-0,4800 ha, Lz-0,9376 ha, dr-0,2400 ha, N-0,8800 ha. Co stanowi 77,7919 ha przeliczeniowych.
  Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.
  2. Budynki budowle, urządzenia i maszyny
  Obora, pomieszczenie na pompę, stajnia, budynek wagi wozowej, waga wozowa, magazyn zbożowy, wozownia, narzędziownia, budynek "CPN", zbiornik "CPN" 5 000 I, zbiornik "CPN", stodoła, droga do "CPN", ogrodzenie, ogrodzenie "CPN", szamba, melioracje,
  3. Drzewostan
  Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta KW 7685 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gtogowie. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Góra wyznaczający obszar górniczy gazu ziemnego "Lipowiec" oraz "Lipowiec i" – uchwała Rady Miejskiej w Górze nr XLIII/3208o6 z dnia 28 września 2006 roku. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 5 grudnia 2006 roku nr 254, poz. 3793) działka nr 265/5 oznaczona jest symbolem RU tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, dz. nr 288 symbolami: ZPs - pastwiska, ZLz - zadrzewienia, N nieużytki, dz. nr 289 symbolami: Zps - pastwiska, ZLz - zadrzewienia, dz. nr 290/1, 290/2,291,292,293, 294, 295 297/1,297/2,297/3,298,299,300 symbolem Zps - pastwiska, dz. nr 301 symbolem Zt łąki, dz. nr 349/2 symbolem N - nieużytki, dz. nr 345/2 symbolem W tereny wód powierzchniowych, dz. nr 296 symbolami: Zps pastwiska, Zł - łąki.
  UWAGA
  Na nieruchomości znajduje sie pałac i zabytkowy park wpisane do rejestru zabytków pod nr 738/L z dnia 26 06.1986 roku i 447/L z dnia 17.07.1976 roku. Dodatkowo informujemy, że udział w cenie nieruchomości obiektów wpisanych do rejestru zabytków (wraz z podatkiem VAT) wynosi 256 660,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).
  UWAGA
  Na nieruchomości zlokalizowany jest spichlerz (magazyn zbożowy), który został wpisany do rejestru zabytków Decyzją nr 1420 z dnia 18.06.1993 roku i chlewnia (stajnia) wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 1422 1 dnia 18.06.1993 roku, oraz zespół budowlany północnego podwórza folwarcznego (dotyczy działek nr 265/5 265/1 ) figurujący w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Dodatkowo informujemy, że udział w cenie nieruchomości obiektów wpisanych do rejestru zabytków (wraz z podatkiem VAT) wynosi 73 470,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych). Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy
  Wywoławcza cena nieruchomości wynosi: 543 000,00 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych). Minimalne postąpienie: 5 500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) Wadium do przetargu wynosi: 100 000,00 zl (sto tysięcy złotych) Przetarg odbędzie się w dniu 7.03.2008 roku w siedzibie OT Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, ul. Mińska 60 sala nr 2 o godz. 10.00.
  Szczegółowe warunki dotyczące przetargu oraz pełną treścią ogłoszenia (z którym nabywca musi się zapoznać) można uzyskać w siedzibie OT ANR we Wrocławiu, ul. Mińska 60, pok. 3 tel. 071356 38 05 lub w siedzibie Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu ul. Mińska 60 tel. 071 356 39 98. Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Miasta i Gminy Góra, Starostwa Powiatowego w Górze, Sołectwa wsi Osetno, Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, oraz na stronie internetowej www.anr.gov.pl

 5. #5

  Domyślnie 2008.03.17 [WIELKOPOLSKIE] Niemierzewo

  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Niemierzewie
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU Skarb Państwa Nadleśnictwo Pniewy 62-045 Pniewy, ul. Wolności 4, tel. 0612910559, pniewy@poznan.lasy.gov.pl jako jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Niemierzewie gmina Kwilcz:
  - nr działki 109 ( dawne 8L/3 )
  - pow. działki 3.7677 ha
  - nr Księgi Wieczystej 35 123 (dawny 31902) (Sąd Rejonowy w Szamotułach Zamiejscowy Wydział KsiągWieczystych w Międzychodzie)
  - pow. Budynku mieszkalnego 1017,55 m2 (pałac). Budynek mieszkalny składa się z 6 lokali mieszkalnych w tymzamieszkałych 6.
  - nieruchomość stanowi tzw. założenie dworsko-pałacowe i położona jest w części peryferyjnej miejscowościNiemierzewo, zabudowana pałacem zbudowanym na początku XX w, otoczona parkiem o charakterze krajobrazowym. Założenie dworsko-parkowe zostało wpisane do rejestru zabytków w dniu 12 czerwca 1995 r pod nr 2543/A. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu ustalił wskazania konserwatorskie dla nabytej (do wglądu w Nadleśnictwie),
  - w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest w części pod terenyparków podworskich w części pod teren usług administracyjnych.
  - nieruchomość jest wolna od obciążeń,
  - cena wywoławcza nieruchomości wynosi 290 000 zł
  - przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2008 roku o godz.900 w siedzibie Nadleśnictwa Pniewy,
  - wadium wynosi 29000.- zł i może być wnoszone w gotowce bądź czekiem potwierdzonym przez Bank do dnia 17 marca 2008 roku godz. 8.00
  - w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wadiumulega przepadkowi na rzecz Nadleśnictwa.
  Przetarg odbywa się w trybie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz.U. Nr 07 poz.7
  Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Pniewy 62-045 Pniewy ul.Wolności4w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku godz. 8.00 - 15.00

 6. #6

  Domyślnie 2008.03.31 [POMORSKIE] Ścięgnica

  WÓJT GMINY KOBYLNICA
  ul. Główna 20
  76-251 Kobylnica
  województwo pomorskie
  tel/fax: 0~59 842 90 70
  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 166 o pow. 1,63 hapołożoną w Ścięgnicy, gmina Kobylnica, zabudowaną eklektycznym budynkiem pałacowym o pow. użytkowej 1127,5 m2, zbudowanym w latach 1880 - 1890, wpisanym
  do rejestru zabytków pod pozycją A-239, wchodzącej w skład mienia komunalnego.
  Cena wywoławcza nieruchomości po bonifikacie wynikającej z art. 68 ust. 3
  wyżej powołanej ustawy wynosi 1.700.000,00 zł
  Minimalne postąpienie wynosi 20.000,00 zł
  Wylicytowana cena nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku - o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zmianami) Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 28533. Działka jest całkowicie wyłączona z produkcji rolnej. Na jej terenie znajduje się dobrze
  zachowany park. Działka jest ogrodzona. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z poprzednim planem położona była na terenie istniejącego ośrodka turystyki pobytowej z koniecznością modernizacji bazy noclegowej pod kątem zmniejszenia powierzchni zabudowy. Nieruchomość nie jest obciążona prawami ani roszczeniami.
  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 73931700020090073320000010 najpóźniej do dnia 25 marca 2008 roku w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), przy czym wadium musi znaleźć się na koncie Gminy we wskazanym terminie, pod rygorem niedopuszczenia oferenta do udziału w przetargu w przypadku wpłaty wadium po terminie. Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2008 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 (należy posiadać
  przy sobie dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości). Wadium wpłacone przez osobę która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium podlega zwrotowi bez odsetek. Wadium przepada na rzecz Gminy jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna. Umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność Koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży ponosi kupujący. Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w
  Urzędzie Gminy Kobylnica pok. 19 w godz. 8-15, lub telefonicznie pod nr tel.059842-90-70.

 7. #7

  Domyślnie 2008.04.02 [KUJAWSKO-POMORSKIE] Piotrowice

  Zarząd Powiatu Inowrocławskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowicach gmina Inowrocław.
  I. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana pałacem, położona w Piotrkowicach gmina Inowrocław, stanowiąca własność Powiatu InowTocławskiego, zapisana w księdze wieczystej KW nr 32459, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 84/18 o pow. 4,1380 ha.
  Przedmiotowa nieruchomość, to zespół dworsko-parkowy wpisany do rejestru zabytków i objęty strefą "A" ochrony konserwatorskiej.
  II. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania gminy Inowrocław. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław powyższa działka znajduje się w strefie "C" - ekologiczno-turystycznej.
  III Cena nieruchomości określona została na kwotę 2.000.000,00 zł ( słownie:
  dwamilionyzłotych 00/100 ), wadium zaś wynosi 150.000,00 zł ( słownie:
  stopięćdziesiąttysięcyzłotych 00/100 ). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 50 % z tytułu wpisu nieruchomości do rejestru zabytków.
  IV. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się 2 kwietnia 2008 r. o godz. 8.00 w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36/38 w sali nr 156. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:
  1. dowodu wpłaty wadium, 2. uzgodnionego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy programu użytkowo-konserwatorskiego, 3. dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych,
  4. w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji-aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  Wadium w wysokości 150.000,00 zł należy wpłacić do dnia 25 marca 2008 r. na konto Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu nr 72 8149 0000 0022 6022 2000 0004. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli
  wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z póżn. zm.).
  Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ustałona w drodze przetargu cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy. Nabywca ponosi koszty ogłoszenia, wyceny oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu teł. 052 35 92 130. Zdjęcia zespołu dworsko-parkowego w Piotrkowicach znajdują się na stronie: www.bip.inowroclaw.powiat.pl.

 8. #8

  Domyślnie 2008.04.08 [PODKARPACKIE] Rożwienica

  KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JAROSŁAWIU BOGUSŁAW MAZUR
  PONIATOWSKIEGO 53, 37-500 JAROSŁAW
  tel.: 016 6213066
  mail: jaroslaw1@komornik.pl
  OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur (tel. (016) 621 30 66) ogłasza, że dnia:
  8 kwietnia 2008 r. o godz. 10:00
  w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu mającego siedzibę przy Jana Pawła II 11 w sali rozpraw nr 8, odbędzie się
  PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
  stanowiącej: zespół pałacowo-parkowy o łącznej pow. 8,2741 ha
  położonej: 37-565 Rożwienica, Więckowice, dla której SĄD REJONOWY W JAROSŁAWIU Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 59644.
  Suma oszacowania wynosi 1 182 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 886 725,00 zł.
  Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 118 230,00 zł w gotówce.
  Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (016) 621 30 66

 9. #9

  Domyślnie 2008.05.09 [DOLNOŚLĄSKIE] Droglowice

  [DSL] Droglowice - http://wroclaw.hydral.com.pl/23563,obiekt.html

  OGŁOSZENIE
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie
  Tadeusz Malinowski Kancelaria Komornicza Głogów 67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 38 tel. 076/8333712 KM 3048/06
  OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Tadeusz Malinowski (tel. 076 8333712) ogłasza, że: dnia 9.05.2008 o godz. 8.30 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: działka nr 419/2 o powierzchni 3,9038 ha zabudowana pałacem o pow. użył. 1855
  mkw. obecnie w częściowej ruinie wraz z drzewostanem parkowym. Położonej: 67-221 Białołęka, Droglowice, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 24442.
  Suma oszacowania wynosi 367.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 275.775,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 36.770,00 zł w gotówce bądź na konto komornika w banku PKO BP SA I o/Legnica 65102030170000250201600535.
  Zgodnie z przepisem art. 976 & 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
  Nieruchomość wolno oglądać w dniu 24.04.2008 roku od godz. 9.30 do 10.00.

 10. #10
  OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Gagata
  Zarejestrowany
  Jan 2002
  Posty
  5.681
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  64

  Domyślnie

  Dobry pomysł!
  Będę tu zaglądać a może coś też podrzucę.
  Szkoda że przy tych ogłoszeniach nie ma zwykle zdjęć..

 11. #11

  Domyślnie

  Zdjęcia z Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Lubuskiego można znaleźć (w większości) na stronie:
  http://wroclaw.hydral.com.pl/login.html?content=frame

  Wielkopolska:
  http://www.polskiedwory.pl/
  http://www.staff.amu.edu.pl/~gmazurek/zpd/zpd.htm

  do tego Mr Googiel i wiele obiektów można obejrzeć bez wychodzenia z domu

 12. #12
  OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Gagata
  Zarejestrowany
  Jan 2002
  Posty
  5.681
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  64

  Domyślnie

  Dzięki za linki!

  A co do p.Googla to się zgadza - bezcenny z niego gość

 13. #13

  Domyślnie

  adamrw czy ty masz info, czy dana nieruchomość sie sprzedała.

 14. #14

  Domyślnie

  Cytat Napisał pepi
  adamrw czy ty masz info, czy dana nieruchomość sie sprzedała.
  W przypadku tych które podałem, to jestem pewny, że na dzień dzisiejszy się nie sprzedały Terminy przetargów/licytacji dopiero będą.
  A po terminie chyba najprościej zadzwonić i zapytać, czy i za ile sprzedano obiekt. Generalnie nie powinno być z tym problemu.

 15. #15

  Domyślnie

  Jestem ciekaw czy ta nieruchomość się sprzedała.http://www.dolana.pl/pokaz3.php?oferta_id=152 jestem z pod Łodzi i ta jest mi najbliższa i odległością i kasa najniższa. Nie byłem, nie oglądałem, może już jest za późno.Nie ma przy ofercie telefonu.
  Pozdrawiam

 16. #16

  Domyślnie

  Pełną treść ogłoszenia podałem w wątku "Masz dworek", jest tam też numer telefonu do komornika.

 17. #17

  Domyślnie

  Cytat Napisał adamrw
  Pełną treść ogłoszenia podałem w wątku "Masz dworek", jest tam też numer telefonu do komornika.
  W tym ogłoszeniu nie widze telefonu.

 18. #18

  Domyślnie

  Cytat Napisał pepi
  Cytat Napisał adamrw
  Pełną treść ogłoszenia podałem w wątku "Masz dworek", jest tam też numer telefonu do komornika.
  W tym ogłoszeniu nie widze telefonu.
  Oj, tak trudno zapytać Mr Googiela?

  -----------
  KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W RAWIE MAZOWIECKIEJ
  PAWEŁ PAZDYGA
  Nazwa kancelarii sprzed nowelizacji uoksie:
  KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W RAWIE MAZOWIECKIEJ
  KONSTYTUCJI 3 MAJA 9 B (II piętro), 96-200 RAWA MAZOWIECKA
  tel.: 46 8143919
  mail: rawa.mazowiecka@komornik.pl
  NR KONTA: 05 1020 4580 0000 1102 0045 9347
  Izba Komornicza w Łodzi
  ----------

  coś jeszcze mogę dla kolegi zrobić?

 19. #19

  Domyślnie

  Dzięki, kłaniam się w pas.

  P.S. Jak możesz pamiętaj o okolicach łódzi (chodzi o oferty) z góry dzięki

 20. #20
  OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Gagata
  Zarejestrowany
  Jan 2002
  Posty
  5.681
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  64

  Domyślnie


Strona 1 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony