dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
 1. #1
  WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania
  MON AMI

  Zarejestrowany
  Sep 2009
  Posty
  5

  Domyślnie Domki do 35 m kw na działce rolnej.

  Posiadam na wsi działkę rolniczą z zabudowaniami Chciałabym w kilku miejscach postawić i altanki drewniane do 35m2.Jakie potrzebne są pozwolenia ,proszę o radę osób które miały podobny problem.

 2. #2

  Domyślnie

  o ile mnie pamiec nie myli to na tzw "zgloszenie" mozesz postawic domki do 25m.kw.Idz najlepiej do ODRu , tam Ci wszystko wytlumacza lacznie z kwestia ewentualnej dotacji.Pzdr
  Regulamin forum

 3. #3
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
  sSiwy12

  Zarejestrowany
  Mar 2006
  Skąd
  vel bajbaga
  Posty
  11.258

  Domyślnie

  Jeśli jest to zabudowa zagrodowa i właściciel posiada status rolnika „ustawowego” to ma zastosowanie (Prawo Budowlane):
  Art. 29.
  1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
  1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  Czyli na zgłoszenie i w zasadzie w dowolnej ilości, bo nie ma „limitu”.

  Jeśli nie jest to zabudowanie rolnika to powierzchnia do 25m2 w ilości nie większej niż 2 szt na każde 500m2 działki.

  Dotyczy to budynków gospodarczych (altan).
  Jeśli mają to być domki „mieszkalne” to teoretycznie wymagane jest pozwolenie na budowę, ale wtedy powierzchnia pod ich zabudowę przestaje być rolna, co może być kłopotem w przypadku ziemi o klasie do III (włącznie).
  Jeśli w tym co napisałem, są jakieś błędy, to przepraszam. Nie wynikają one z chęci obrażania kogokolwiek.

  Uwaga - oświadczam, że nie posiadam zgody autorów, na wklejone w tym poście cytaty i (lub) zdjęcia - tak więc moderator może usunąć ten post.

 4. #4
  ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA FINANSOWO-PRAWNY!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aglig
  Zarejestrowany
  Aug 2004
  Posty
  2.057

  Domyślnie

  Kiedyś już pisałam, ale może się przydać:
  Mała ściąga:
  Uwarunkowania prawno-organizacyjne
  prowadzenia działalności w turystyce wiejskiej

  Działalność gospodarcza

  1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 173 poz.1807) wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę (Dz. U. Nr 173 poz. 180,
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. 1998 Nr 7 poz. 25 z późn. zm.),
  4. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z późn. zm.),
  5. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 2004 nr 269 poz. 2681).

  Podstawowym aktem prawnym regulującym prowadzenie działalności gospodarczej jest Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  Ustawa ta „reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zadania administracji publiczneja w tym zakresie”. (Art.1 Ustawy)

  Zgodnie z ustawą
  działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (Art.2)  Dla działalności turystycznej prowadzonej przez rolników w gospodarstwach rolnych ustawa przewiduje wyjątek (Art.3 Ustawy):
  „przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów”.

  a Pod pojęciem "organy administracji publicznej" rozumie się;
  ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organy państwowe i podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania należących do właściwości tych organów spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.


  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie definiuje jednak takich pojęć jak „rolnik” czy też gospodarstwo rolne. Wynikają one jednak pośrednio z definicji zawartych w innych ustawach:

  • Kodeks Cywilny (art.553) określa, że gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeśli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
  • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników uznaje:
  - za gospodarstwo rolne; każde gospodarstwo służące prowadzeniu działalności rolniczej,
  - za działalność rolniczą; działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej,
  - za rolnika; pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia,
  • Ustawa o podatku rolnym określa że:
  - gospodarstwo rolne to obszar gruntów o których mowa w art.1 (grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, lub jako zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy
  - za działalność rolniczą; produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego, fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

  Każda z przedstawionych definicji została sformułowana dla potrzeb innej ustawy. Jednak dla stosowania przepisów o swobodzie działalności gospodarczej można przyjąć, że: gospodarstwo rolne to grunty, budynki, urządzenia i inwentarz, które służą faktycznie celom produkcji rolnej.
  Świadczenie zatem usług turystycznych w gospodarstwie rolnym - w oparciu o zabudowania, grunty i inne zasoby gospodarstwa, wyklucza zmianę ich charakteru i naruszenia podstawowej funkcji jaką jest produkcja rolna. Kryterium to musi być spełnione przede wszystkim w odniesieniu do świadczenia „innych usług związanych z pobytem turystów”. Natomiast wynajmowanie pokoi oraz sprzedaż posiłków domowych może odbywać się także w oparciu o inne zasoby niż grunty i budynki służące produkcji rolnej, jednak pod warunkiem, że świadczy je rolnik.
  Art.3 wyłącza spod działania ustawy wąski zakres usług turystycznych. Praktycznie oznacza to m. in. że:
  • pokoje gościnne to nie odrębne miejsca noclegowe, całe domki turystyczne itd., tylko pokoje znajdujące się w budynku mieszkalnym w gospodarstwie rolnym,
  • wynajem pokoi i miejsc na ustawienie namiotów jest związany z pobytem turystów, czyli dla osób przebywających na wypoczynku, a nie wynajmu dla robotników sezonowych, podnajmowania mieszkań i in.,
  • sprzedaż posiłków domowych wyklucza prowadzenie kuchni dla innych osób niż te, które przebywają w gospodarstwie na wypoczynku,
  • inne usługi związane z pobytem turystów są to usługi poza noclegiem i wyżywieniem np. ognisko, przejażdżka konna, rowerowa, itd. ale pod warunkiem, że są one organizowane w obrębie własnego gospodarstwa i dla osób, które przebywają w gospodarstwie na wypoczynku.

  Rolnik który świadczy usługi turystyczne ponad wyłączenie Art.3 Ustawy staje się przedsiębiorcą, ponieważ:
  1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą
  2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (Art.4)

  Rolnik świadczący usługi poza zakresem działania gospodarstwa rolnego obowiązany jest uzyskać odpowiedni wpis do ewidencji gospodarczej, stając się jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu prawa.

  Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

  Wymagania prawne podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej – w tym również świadczenia usług turystycznych przez rolników obejmują przede wszystkim:
  • obowiązki związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem zwolnienia określonego w Art.3 jak wyżej:
  1. przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do:
  - rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
  - Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  Spółka Kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.
  2. wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy,
  • obowiązek rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów osiąganych z turystyki,
  • obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) - dla osób prowadzących działalność w szerszym zakresie,
  • zmianę sposobu obliczania i opłacania podatku od nieruchomości związanego ze zmianą wykorzystania pomieszczeń lub gruntów na cele turystyczne,
  • obowiązki w zakresie ubezpieczenia społecznego w związku z podejmowaniem działalności gospodarczej na własny rachunek (KRUS, ZUS), ewentualnie z zatrudnianiem innych osób,
  • wpis do ewidencji obiektów hotelarskich lub do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
  • pozostałe obowiązki wynikające z innych ustaw (sanitarne – dla wynajmowania pokoi i wydawania posiłków, przeciwpożarowe, budowlane, ochrony środowiska, meldunkowe i inne),
  • nie wszystkie wymagania prawne dotyczą każdej osoby podejmującej się świadczenia usług turystycznych. Należy więc swoją sytuację dopasować do jednej z wielu możliwości, jakie stwarzają przepisy.
  Dalsze czynności związane z rejestracją i prowadzeniem działalności turystycznej to:
  • uzyskanie numeru statystycznego REGON w Głównym Urzędzie Statystycznym,
  • zgłoszenie działalności do Urzędu Skarbowego,
  • uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  • prowadzenie książki meldunkowej,
  • wnoszenie opłat miejscowych,
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT (niezależnie czy jest się od niego zwolnionym, czy nie),
  • wyrobienie pieczątki i szyldu / tablicy informacyjnej.

  Zgłoszenie działalności gospodarczej

  Ewidencja działalności gospodarczej:
  Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, przy czym miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. Organem ewidencyjnym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
  Ewidencja jest jawna. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w ewidencji i przeglądania akt przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji. Wpis do ewidencji jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.
  Wniosek o wpis do ewidencji zawiera: imię i nazwisko przedsiębiorcy, jego adres, określenie przedmiotu wykonywania działalności gospodarczej, datę rozpoczęcia działalności, PESEL,
  Opłata za wniosek wynosi 100 zł, natomiast zmiana do wniosku 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód gminy. Wniosek o wykreślenie z ewidencji nie podlega opłacie.
  Zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej zawiera: oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres, określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zaszeregowanie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), miejsce i data wykonywania działalności.

  Podejmowanie działalności gospodarczej bez wpisu do ewidencji lub KRS, jak również brak oznakowania siedziby i miejsca działalności gospodarczej jest karalne (Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń Dz. U. Nr 12, poz. 114, z późn. zm.: art.601 §1 oraz §3).
  Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
  Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony