Jestem właścicelem gruntu rolnego klasy VI R i VI Ps o pow. 1000 m. kw. chcę uzyskać warunki zabudowy z art. 61 - dobrosąsiedztwo - wszystkie są spełnione - jednak obawiam się punktu 4 tj. ) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1. Czy spełniony jest ten warunek skoro w zaświadczeniu z Urzędu Gminy uzyskanym do aktu notarialnego napisano zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania działka leży na terenach rolniczych stanowiących łąki i pastwiska, w ramach których dopuszcza się realizacje m.in. dla potrzeb ludności wiejskiej i rolnictwa nastepujących urządzeń : stawów rybnych i innych zbiorników wodnych, budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych...itd. I jeszcze jedno część działki położona jest w zasięgu fali powowdziowej rzędnej 118,29 m n.p.p.m. dziełkę nawiozłem teren został podwyższony jak dotąd nie brałem geodety ale mam zamiar o jaką usługe powinienem go prosić w związku z podwyższeniem terenu chcę aby na całej działce można było budować.