dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
 1. #1
  ELITA FORUM (min. 1000) Avatar m.dworek
  Zarejestrowany
  Jul 2005
  Posty
  1.766
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  2

  Domyślnie ile gotowki mozna wwiezc do polski?

  sorry ze to troche nei na temat budowania, ale kase wiezc bede na budowe

  kurcze wie ktos czy sa ajkies limity na granicy?
  szukam bez efektu juz chyba 2 godziny w necie i nic nie moge znalezy
  strona www sluzb celnych to chyba kpina- nic tam nei mozna znalezc

 2. #2

  Domyślnie Re: ile gotowki mozna wwiezc do polski?

  Cytat Napisał m.dworek
  ...kase wiezc bede na budowe..
  Kiedy Leon, kiedy?

  O ile dobrze pamietam, to mozna mieć przy sobie 10000 euro.

 3. #3

 4. #4

  Domyślnie

  Cytat Napisał KAS01
  http://www.gofin.pl/p_a.php?id_temat_html=30540&id_punkt=174&i=5

  Znalazłem to w 5 sek. Nie wiem, czy jest aktualne. Spójrz na art. 18
  Czyli są mniej i bardziej zdolne ludziska

 5. #5
  Guest

  Domyślnie

  A poczciwy przelew czy takie Western Union??? Chcesz w gotówce to wozić ? A jak cię napadną???
  Chyba, że tam zbójowałeś

 6. #6

  Domyślnie Re: ile gotowki mozna wwiezc do polski?

  Cytat Napisał m.dworek
  sorry ze to troche nei na temat budowania, ale kase wiezc bede na budowe

  kurcze wie ktos czy sa ajkies limity na granicy?
  szukam bez efektu juz chyba 2 godziny w necie i nic nie moge znalezy
  strona www sluzb celnych to chyba kpina- nic tam nei mozna znalezc
  Z pewnoscia sobie poraadzisz pkt.14 Reise


  http://www.brandenburg.de/cms/media.php/1468/polen.pdf

 7. #7

  Domyślnie

  Cytat Napisał KAS01
  http://www.gofin.pl/p_a.php?id_temat_html=30540&id_punkt=174&i=5

  Znalazłem to w 5 sek. Nie wiem, czy jest aktualne. Spójrz na art. 18
  Stare prawo dewizowe z roku 2002.

 8. #8

  Domyślnie

  Cytat Napisał Matti
  Cytat Napisał KAS01
  http://www.gofin.pl/p_a.php?id_temat_html=30540&id_punkt=174&i=5

  Znalazłem to w 5 sek. Nie wiem, czy jest aktualne. Spójrz na art. 18
  Stare prawo dewizowe z roku 2002.
  Jest to obowiązujące prawo dewizowe.

 9. #9

  Domyślnie

  Cytat Napisał KAS01
  Cytat Napisał Matti
  Cytat Napisał KAS01
  http://www.gofin.pl/p_a.php?id_temat_html=30540&id_punkt=174&i=5

  Znalazłem to w 5 sek. Nie wiem, czy jest aktualne. Spójrz na art. 18
  Stare prawo dewizowe z roku 2002.
  Jest to obowiązujące prawo dewizowe.
  Moze prawo tak ale jest zmiana ze masz prawo zabrac rownowartosc 15.000€,moze sa to te dwie zmiany,
  i nr 173, poz. 180
  Uwaga:
  Ostatnie zmiany zaznaczono kolorem i kursywą

  Albo?

 10. #10

  Domyślnie

  Dz. U. Nr 173, poz. 1808

  Art. 50.

  W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 2 w ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

  "19) działalnością kantorową jest regulowana działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży,";

  2) rozdział 4 otrzymuje brzmienie:

  "Rozdział 4

  Działalność kantorowa

  Art. 11.

  1. Działalność kantorowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej, zwanego dalej "rejestrem".

  2. Przepisów o działalności kantorowej nie stosuje się do banków, oddziałów banków zagranicznych oraz do instytucji kredytowych i oddziałów instytucji kredytowych.

  Art. 12.

  Działalność kantorową może wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden odpowiednio członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo.

  Art. 13.

  1. Czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej mogą być wykonywane tylko przez osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwa określone w art. 12 i które posiadają fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności.

  2. Za fachowe przygotowanie uznaje się:

  1) ukończenie kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, udokumentowane świadectwem, lub

  2) pracę w banku, w okresie co najmniej rocznym, na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, udokumentowaną świadectwem pracy, oraz znajomość przepisów ustawy regulujących działalność kantorową, potwierdzoną złożonym oświadczeniem.

  Art. 14.

  1. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność kantorową, jest obowiązany zapewnić:

  1) prowadzenie na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej,

  2) prowadzenie, w godzinach działalności kantoru, ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu,

  3) wydawanie, w sposób zgodny z przepisami, dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela, przy każdej umowie kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu,

  4) lokal i jego wyposażenie spełniające warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością kantorową.

  2. Przedsiębiorca jest obowiązany uzyskiwać, z upływem każdego roku działalności, zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 12.

  3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w art. 13 ust. 1.

  Art. 15.

  1. Wartość kupna lub sprzedaży zagranicznych środków płatniczych nie może przekroczyć w ramach jednej umowy zawieranej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność kantorową równowartości 20.000 euro.

  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do umów sprzedaży zagranicznych środków płatniczych nabytych w ramach działalności kantorowej, zawieranych przez przedsiębiorcę z bankami oraz innymi przedsiębiorcami wykonującymi taką działalność.

  Art. 16.

  1. Organem prowadzącym rejestr jest Prezes Narodowego Banku Polskiego.

  2. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

  3. Prezes Narodowego Banku Polskiego może określić, w drodze zarządzenia, sposób prowadzenia rejestru, wzór rejestru oraz tryb dokonywania wpisów do rejestru.

  Art. 17.

  1. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:

  1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

  2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

  4) siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność kantorowa,

  5) oznaczenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej przez przedsiębiorcę w poszczególnych jednostkach,

  6) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku.

  2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa pisemne oświadczenie następującej treści:

  "Oświadczam, że:

  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;

  2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe.

  Oświadczam także, że posiadam aktualne zaświadczenia o niekaralności i dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane przepisami ustawy, o której mowa w pkt 2.".

  3. Oświadczenie powinno również zawierać:

  1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

  3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

  4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej, uwzględniając zakres wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności.

  Art. 17a.

  1. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w art. 17 ust. 1 pkt 1-5, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres siedziby.

  2. Wpisem do rejestru jest również wykreślenie albo zmiana wpisu.

  Art. 17b.

  Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru - w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności kantorowej.

  Art. 17c.

  1. Przedsiębiorca może z ważnych przyczyn zawiesić wykonywanie działalności kantorowej, zawiadamiając o tym organ prowadzący rejestr.

  2. O zawieszeniu wykonywania działalności kantorowej oraz o wznowieniu jej wykonywania przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie organ prowadzący rejestr, w terminie 7 dni licząc od dnia zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności kantorowej.

  Art. 17d.

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne wyposażenie lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej, a także sposób prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w zakresie wykonywania tej działalności.

  Art. 17e.

  W sprawach dotyczących wpisu do rejestru, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, Prezes Narodowego Banku Polskiego stosuje przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

  Art. 17f.

  W zakresie nieuregulowanym w ustawie do działalności kantorowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.";

  3) art. 33 i 34 otrzymują brzmienie:

  "Art. 33.

  1. Prezes Narodowego Banku Polskiego wykonuje kontrolę:

  1) udzielonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego zezwoleń dewizowych,

  2) działalności kantorowej,

  3) wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1,

  4) czynności wykonywanych przez uprawnione banki w związku z pośrednictwem w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, a także czynnościami dokonywanymi przez nierezydentów określonymi w art. 28.

  2. Kontrola wykonywana w zakresie określonym w ust. 1 polega na sprawdzaniu, czy:

  1) korzystanie z udzielonego zezwolenia dewizowego odbywa się zgodnie z jego warunkami,

  2) przedsiębiorca wykonuje działalność kantorową zgodnie z warunkami określonymi w ustawie i przepisach szczególnych wydanych na jej podstawie,

  3) obowiązek, o którym mowa w art. 30 ust. 1, jest wykonywany przez rezydentów oraz czy dane przekazywane w wykonaniu tego obowiązku są zgodne ze stanem faktycznym,

  4) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, są wykonywane przez uprawnione banki zgodnie z art. 26 i 27.

  Art. 34.

  Kontrolę, o której mowa w art. 33, przeprowadzają pracownicy Narodowego Banku Polskiego, zwani dalej "kontrolerami", w siedzibie jednostki kontrolowanej lub siedzibie Narodowego Banku Polskiego, po okazaniu legitymacji służbowej i doręczeniu upoważnienia.";

  4) użyte w art. 39-41 w różnych przypadkach wyrazy "Narodowy Bank Polski" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Prezes Narodowego Banku Polskiego";

  5) art. 42 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 42. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, tryb wykonywania kontroli określonej w art. 33, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonywania objętych nią czynności.".
  Nie widze tu takiej zmiany. Również w linku który podałem - do prawa dewizowego nie widze zmian w rozdziale 5.

 11. #11
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
  rrmi

  Zarejestrowany
  Apr 2005
  Posty
  18.487

  Domyślnie

  10 000 euro , a nie lepiej zrobic przelew ?

 12. #12

  Domyślnie

  KOSO 1
  czytam i powiem ci ze sam nie rozumiem rozdzial 14 Reise mowi ze przy wiezdzie do Polski jestes zobowiazany podac kwote jezeli suma przekracza 15.000€

  http://www.brandenburg.de/cms/media.php/1468/polen.pdf

  Czyzby dwie rozne summy?Zobacz link

 13. #13

  Domyślnie

  Widziałem tą kwote 15000 euro, ale dla mnie jest to ewidentna pomyłka. Na terenie RP obowiazuje polskie prawo, a w nim pada kwota 10000 euro.
  Nigdzie nie widziałem 15000euro.

  pozdrawiam
  Konrad (KAS zero jeden )

 14. #14
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
  rrmi

  Zarejestrowany
  Apr 2005
  Posty
  18.487

  Domyślnie

  Rowniez obstawiam 10 000 euro , nawet jak robi sie przelew to bezpiecznie i bez pytania , bez zglaszania do US jest to 10 000 euro
  o zmianach nic mi nie wiadomo

 15. #15

  Domyślnie

  Mi tez obilo sie o oczy,ze po wejsciu do Unii z 10000$ ,kwota skoczyla na 15000Euro.
  Ale zabic sie za to nie dam.

 16. #16
  ELITA FORUM (min. 1000) Avatar m.dworek
  Zarejestrowany
  Jul 2005
  Posty
  1.766
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  2

  Domyślnie

  a jak z tym przelewem?
  kurcze bo nie wiem jak to wyglada?
  musze miec chyba najpierw w polsce jakies konto dewzowe????
  a pozenij sa jakies oplaty?

  wiem ze jak znajomy wysylal przelew do polski to dotarlo znacznie mniej niz wyslal
  wec jak to jest?

 17. #17

  Domyślnie

  Cytat Napisał m.dworek
  a jak z tym przelewem?
  kurcze bo nie wiem jak to wyglada?
  musze miec chyba najpierw w polsce jakies konto dewzowe????
  a pozenij sa jakies oplaty?

  wiem ze jak znajomy wysylal przelew do polski to dotarlo znacznie mniej niz wyslal
  wec jak to jest?
  Bez przesady. Koszty przelewu to ułamki procenta (chyba nie więcej niż pół).
  Konta w Polsce nie musisz miec dewizowego. Przeliczą Ci wtedy od razu euro na złotówki.

 18. #18

  Domyślnie

  Po kursie zbójeckim
  Może spotkamy się, tam gdzie trafi każdy z nas, tam gdzie życie będzie snem...?
  I zobaczysz, będzie czas, żeby śpiewać, żeby grać, za sto lat, za rok, za dzień...

 19. #19
  Guest

  Domyślnie

  Załóż sobie konto np w Reiffeisen, DB czy w Nordei - z ich usług korzysta bardzo dużo Polaków pracujących za granicą. Sporo Ci podpowiedzą, tzn czy konto walutowe, czy PLN, jak waluta to jaka itp. Naprawdę wożenie takiej kasy w skarpecie to anachronizm i niepotrzebne ryzyko. Chyba, że chcesz jakiemuś dresiarzowi tuning zafundować

 20. #20
  REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH Avatar Majka
  Zarejestrowany
  Nov 2001
  Skąd
  Żbik
  Posty
  17.440
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  58

  Domyślnie

  Leon, masz konto w Niemczech? Zakładasz konto w zlotówkach i w euro w Polsce. /da się załatwić w godzinę Poczymże przelewasz codziennie po 999 euro. Opłaty nie są wysokie. Kwoty dochodza całe.

  Masz polski dowód osobisty i adres stałego zameldowania w Polsce?

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony