dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
 1. #1
  Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD „ZRÓB TO SAM” Avatar ged
  Zarejestrowany
  Aug 2002
  Posty
  2.838
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  615

  Domyślnie ZJAZD WYMAGA ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ

  Tak sobie siedzę i szukam haka jak by tu obejść konieczność załatwienia zezwolenia na budowę na wykonanie zjazdu z drogi polnej na moje pole (orne jeszcze). Z przytoczonych niżej ustaw jasno wynika że na wybudowanie ... nie wiem dokładnie czego ... na moich włościach wymagane jest najnormalniejsze w świecie zezwolenie budowlane
  Proszę sobie wyobrazić piękną polską wiejską drogę wijącą się wśród pól i pagórków pięknej Jury Krakowsko-... obok niej orne pole na którym chcę postawić chałupę. Droga taka normalna dwie koleiny, a w środku trawka. Czasem błotko i kałuże czasem kurz na kilometr. Traktor czasem przejedzie, raz na tydzień furmanka. Zezwolenia na budowę będę musiał załatwiać co najmniej dwa. Dlaczego? proste: Zgodnie z ustawą zezwolenie straci moc za trzy lata, a przez te trzy lata nikt tego zjazdu nie wybuduje bo z czego na co? No chyba że wysypie taczkę gruzu i przejdę gehennę odbioru zakończonej budowy. Pomysłów na obejście mam kilka, ale o nich później napiszę ...  USTAWA
  z dnia 21 marca 1985 r.
  o drogach publicznych


  Art. 1. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.


  Art. 2. 1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
  1) drogi krajowe;
  2) drogi wojewódzkie;
  3) drogi powiatowe;
  4) drogi gminne.
  2. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi.
  3. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.1)), jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.


  Art. 2a. 1. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa.
  2. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.


  Art. 3. Drogi publiczne ze względu na ich dostępność dzielą się na:
  1) drogi ogólnodostępne;
  2) drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe.


  Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  ...
  8) zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  ...  W/W USTAWA PRZED ZMIANĄ:  Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy:
  1) w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jeżeli powoduje to zmianę dostępności drogi - do zarządcy drogi;
  2) w pozostałych przypadkach - do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.
  2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się na czas nieokreślony. W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.
  3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
  4. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.


  Art. 29a. 1. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
  1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
  2) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi
  - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4.
  2. Karę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.
  3. Termin płatności kary, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.


  Art. 30. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.


  PO ZMIANIE:

  USTAWA
  z dnia 28 lipca 2005 r.
  o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
  (Dz. U. 163 z dnia 26 sierpnia 2005 r.poz 1364 )
  Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany:
  1) art. 29 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
  3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
  1) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
  2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.
  4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
  5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.";
  2) w art. 29a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "2) o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu";  ----------------------------------------------------------
  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  z dnia 2 marca 1999 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  (Dz. U. 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz 430)

  § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  ...
  12) zjeździe - rozumie się przez to część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze; zjazd nie jest skrzyżowaniem,
  ...

  § 55. 1. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział skrzyżowań i zjazdów:
  ...
  4) zjazd indywidualny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.
  ...
  § 77. Zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony, oraz do wymagań ruchu pieszych.

  § 79. Zjazd indywidualny powinien mieć:
  1) szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,
  2) nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego,
  3) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem 1 : 1, jeżeli jest to zjazd z ulicy,
  4) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
  5) na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 15%.

 2. #2

  Domyślnie

  no i co z tymi pomysłami na obejscie? bo własnie wystapiłem do zarzadu dróg powiatowych o okresłenie warunków budowy zjazdu

 3. #3
  Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD „ZRÓB TO SAM” Avatar ged
  Zarejestrowany
  Aug 2002
  Posty
  2.838
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  615

  Domyślnie

  Panowie z drogówki podrapali się po makówkach, zrobiło się im głupio i uradzili, aby na wniosku o pozwolenie i na projekcje napisać "Projekt budynku ... z wyłączeniem zjazdu na drogę ... Papierów jeszcze nie złożyłem o pozwolenie więc nie wiem czy to przejdzie.

 4. #4

  Domyślnie

  Rzeczywiście - pozwolenie na budowę domu to małe miki w porównaniu ze zjazdami.
  Sama przez to przechodzę (zjazd jest, ale chcemy go przesunąć w nowe miejsce a to jest dla nich budowa nowego).
  Nie mogliśmy znaleźć projektanta. Kilku przetrzymało papiery a potem się wypięło. W międzyczasie minął termin ważności mapy do celów proj. Słowem koszmar.

 5. #5

  Domyślnie

  Art. 2.
  W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
  poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) wprowadza się następujące zmiany:
  1) art. 29 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub
  użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w
  drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na
  lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa
  zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
  3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje
  się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na
  lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego
  parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego
  parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu
  zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
  1) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na
  budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy
  albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy
  drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
  2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
  budowę, projektu budowlanego zjazdu.
  4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim
  powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić
  wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo
  wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
  5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w
  ust. 1, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie
  został wybudowany.";
  Życie jest piękne, jeśli żyć się umie.

 6. #6

  Domyślnie Re: ZJAZD WYMAGA ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ

  Cytat Napisał ged
  Tak sobie siedzę i szukam haka jak by tu obejść konieczność załatwienia zezwolenia na budowę na wykonanie zjazdu z drogi polnej na moje pole (orne jeszcze).
  W roku 2003 stałem przed dokładnie takim samym problemem: trzeba było załatwić sprawę zjazdu z drogi na moje pole (orne jeszcze). Kosztowało to 400 zł "kopertowego" i nagle okazało się, że ten zjazd jest tam od zawsze, a kupa badyli przydrożnych skrywa pod sobą utwardzenie żwirowe
  Wpis niezgodny z regulaminem forum...

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony