dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6

Temat: ZJAZD WYMAGA ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ

 1. #1
  Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD „ZRÓB TO SAM” Avatar ged
  Zarejestrowany
  Aug 2002
  Posty
  2.834
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  615

  Domyślnie ZJAZD WYMAGA ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ

  Tak sobie siedzę i szukam haka jak by tu obejść konieczność załatwienia zezwolenia na budowę na wykonanie zjazdu z drogi polnej na moje pole (orne jeszcze). Z przytoczonych niżej ustaw jasno wynika że na wybudowanie ... nie wiem dokładnie czego ... na moich włościach wymagane jest najnormalniejsze w świecie zezwolenie budowlane
  Proszę sobie wyobrazić piękną polską wiejską drogę wijącą się wśród pól i pagórków pięknej Jury Krakowsko-... obok niej orne pole na którym chcę postawić chałupę. Droga taka normalna dwie koleiny, a w środku trawka. Czasem błotko i kałuże czasem kurz na kilometr. Traktor czasem przejedzie, raz na tydzień furmanka. Zezwolenia na budowę będę musiał załatwiać co najmniej dwa. Dlaczego? proste: Zgodnie z ustawą zezwolenie straci moc za trzy lata, a przez te trzy lata nikt tego zjazdu nie wybuduje bo z czego na co? No chyba że wysypie taczkę gruzu i przejdę gehennę odbioru zakończonej budowy. Pomysłów na obejście mam kilka, ale o nich później napiszę ...  USTAWA
  z dnia 21 marca 1985 r.
  o drogach publicznych


  Art. 1. Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.


  Art. 2. 1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
  1) drogi krajowe;
  2) drogi wojewódzkie;
  3) drogi powiatowe;
  4) drogi gminne.
  2. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi.
  3. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.1)), jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.


  Art. 2a. 1. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa.
  2. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.


  Art. 3. Drogi publiczne ze względu na ich dostępność dzielą się na:
  1) drogi ogólnodostępne;
  2) drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe.


  Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  ...
  8) zjazd - połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  ...  W/W USTAWA PRZED ZMIANĄ:  Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy:
  1) w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jeżeli powoduje to zmianę dostępności drogi - do zarządcy drogi;
  2) w pozostałych przypadkach - do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu.
  2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się na czas nieokreślony. W zezwoleniu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne.
  3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
  4. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.


  Art. 29a. 1. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
  1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
  2) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi
  - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4.
  2. Karę, o której mowa w ust. 1, zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi.
  3. Termin płatności kary, o której mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.


  Art. 30. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.


  PO ZMIANIE:

  USTAWA
  z dnia 28 lipca 2005 r.
  o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)
  (Dz. U. 163 z dnia 26 sierpnia 2005 r.poz 1364 )
  Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany:
  1) art. 29 otrzymuje brzmienie:

  "Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
  3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
  1) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
  2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.
  4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
  5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.";
  2) w art. 29a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "2) o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu";  ----------------------------------------------------------
  ROZPORZĄDZENIE
  MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  z dnia 2 marca 1999 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
  (Dz. U. 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz 430)

  § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  ...
  12) zjeździe - rozumie się przez to część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze; zjazd nie jest skrzyżowaniem,
  ...

  § 55. 1. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza się następujący podział skrzyżowań i zjazdów:
  ...
  4) zjazd indywidualny - określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.
  ...
  § 77. Zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony, oraz do wymagań ruchu pieszych.

  § 79. Zjazd indywidualny powinien mieć:
  1) szerokość nie mniejszą niż 4,5 m, w tym jezdnię o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze,
  2) nawierzchnię co najmniej twardą w granicach pasa drogowego,
  3) przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3 m, lub skosem 1 : 1, jeżeli jest to zjazd z ulicy,
  4) pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania,
  5) na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, a na dalszym odcinku - nie większe niż 15%.

 2. #2

  Domyślnie

  no i co z tymi pomysłami na obejscie? bo własnie wystapiłem do zarzadu dróg powiatowych o okresłenie warunków budowy zjazdu

 3. Okresowe przeglądy budynków. Co ile lat należy sprawdzić stan techniczny domu i instalacji? Odwrócony kredyt hipoteczny. Czy to korzystny kredyt dla osób starszych? Jak obliczyć wysokość odwróconego kredytu hipotecznego? Sprawdź, na jaką kwotę możesz liczyć Wybierz najlepszy kredyt na remont domu lub mieszkania. Ranking kredytów gotówkowych
 4. #3
  Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD „ZRÓB TO SAM” Avatar ged
  Zarejestrowany
  Aug 2002
  Posty
  2.834
  Wpisy w Dziennikach Budowy
  615

  Domyślnie

  Panowie z drogówki podrapali się po makówkach, zrobiło się im głupio i uradzili, aby na wniosku o pozwolenie i na projekcje napisać "Projekt budynku ... z wyłączeniem zjazdu na drogę ... Papierów jeszcze nie złożyłem o pozwolenie więc nie wiem czy to przejdzie.

 5. #4

  Domyślnie

  Rzeczywiście - pozwolenie na budowę domu to małe miki w porównaniu ze zjazdami.
  Sama przez to przechodzę (zjazd jest, ale chcemy go przesunąć w nowe miejsce a to jest dla nich budowa nowego).
  Nie mogliśmy znaleźć projektanta. Kilku przetrzymało papiery a potem się wypięło. W międzyczasie minął termin ważności mapy do celów proj. Słowem koszmar.

 6. #5

  Domyślnie

  Art. 2.
  W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
  poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703) wprowadza się następujące zmiany:
  1) art. 29 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 29. 1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub
  użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w
  drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na
  lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa
  zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.
  3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu, o którym mowa w ust. 1, wydaje
  się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 5. W zezwoleniu na
  lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego
  parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego
  parametry techniczne, a także zamieszcza się, w przypadku obu
  zezwoleń, pouczenie o obowiązku:
  1) uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na
  budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy
  albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy
  drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym;
  2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
  budowę, projektu budowlanego zjazdu.
  4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim
  powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić
  wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo
  wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
  5. Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu, o którym mowa w
  ust. 1, wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie
  został wybudowany.";
  Życie jest piękne, jeśli żyć się umie.

 7. #6

  Domyślnie Re: ZJAZD WYMAGA ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ

  Cytat Napisał ged
  Tak sobie siedzę i szukam haka jak by tu obejść konieczność załatwienia zezwolenia na budowę na wykonanie zjazdu z drogi polnej na moje pole (orne jeszcze).
  W roku 2003 stałem przed dokładnie takim samym problemem: trzeba było załatwić sprawę zjazdu z drogi na moje pole (orne jeszcze). Kosztowało to 400 zł "kopertowego" i nagle okazało się, że ten zjazd jest tam od zawsze, a kupa badyli przydrożnych skrywa pod sobą utwardzenie żwirowe
  Wpis niezgodny z regulaminem forum...

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony