dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 42 z 83
Pokaż wyniki od 821 do 840 z 1641
 1. #821

  Domyślnie

  Ja też mam nadzeję,że po 8 latach będzie łatwiej
  MATKO ELEKTRYCZNA- JAKIE TO TRUDNE JEST

 2. #822

  Domyślnie

  Wczoraj dostałem umowę z PKO SA i harmonogram spłat. Bierzemy kredyt na 8 lat żeby uniknąć wszystkich problemów o których pisał Cycu. Tylko nasz kredyt to tylko 80 patyków. Na dokończenie.

  Jeżeli chodzi i obsługę, to naszą sprawe prowadzi młody gość. Decyzja była w da dni dosłownie, przygotowanie umowy ok tydzień. Niby po jej podpisaniu kasa ma byc w ciągu ok 14 dni. Całkiem fajnie.

  Z chęcią podwieśiłbym gdzieś tą umowę, ale nie wiem jak. Są jakieś darmowe serwery, jak np do podwieszania zdjęć?

 3. #823

  Domyślnie

  A mnie potrzeba znacznie więcej ok 250000 pln, i zależy mi na jak małej racie więc po przeczytaniu artykułu w GW zastanawiam sie co robić. Te dopłaty są kuszące ,ale po 8 latach rata nie będzie wygladała dośc ciekawie(choć to spory okres czasu i wszystko się może zdarzyć)

  Marzin--- z chęcią zobaczę twoją umowę,mam nadzieję,ze uda się ją "podwiesić".
  MATKO ELEKTRYCZNA- JAKIE TO TRUDNE JEST

 4. #824

  Domyślnie

  Przyjemnej lektury. Czekam na Wasze opinie!
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  U M O W A Nr 69 1240 3767 3111 0010 1428 9265
  preferencyjnego kredytu mieszkaniowego
  z dopłatami do oprocentowania
  (do której mają zastosowanie zapisy ustawy o kredycie konsumenckim)

  W dniu ..............r. w Poznaniu pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 167.103.098 złotych, III Oddział w Poznaniu, 60-702 Poznań ul. Głogowska 31/33 zwanym dalej Bankiem, reprezentowanym w niniejszej Umowie przez :

  ..............................- pełnomocnik
  ..............................- pełnomocnik

  a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  (nazwa, seria i numer dokumentu, numer PESEL)
  (nazwa, seria i numer dokumentu, numer PESEL)
  którzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy*) zwanymi dalej Kredytobiorcą, została zawarta umowa (zwana w dalszej treści Umową) o następującej treści :

  Bank udziela Kredytobiorcy złotowego preferencyjnego kredytu mieszkaniowego, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, a także w Regulaminie „Mieszkaniowy kredyt hipoteczny dla osób fizycznych” / „Mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny dla osób fizycznych”.*)

  Ze względu na szczególny charakter kredytu preferencyjnego określenia użyte w Umowie oznaczają odpowiednio:
  1) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego,
  2) dopłata – należna Bankowi część odsetek od udzielonego kredytu preferencyjnego, stanowiąca równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy dopłaty, według stopy referencyjnej obowiązującej w dniu naliczenia dopłaty,
  3) podstawa naliczenia dopłaty – pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego :
  a. w całości - w przypadku lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza powierzchni bazowej,
  b. w części pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego stanowiącej równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika udziału powierzchni bazowej w powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa przekracza powierzchnię bazową,
  4) powierzchnia bazowa – powierzchnia użytkowa, wynosząca 50 m2 dla lokalu mieszkalnego i 70 m2 dla domu jednorodzinnego,
  5) stopa referencyjna – zmienna stopa procentowa, stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, równa przeciętnej stopie WIBOR 3M, obliczana jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale poprzedzającym dany kwartał, powiększona o 2 (dwa) punkty procentowe, publikowana przez BGK w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bgk.com.pl.


  Rozdział 1.
  Część szczegółowa Umowy.

  § 1. Dane o kredycie :
  1) kwota kredytu : 80.000 zł,
  (słownie złotych : osiemdziesiąt tysięcy 00/100)
  2) przeznaczenie kredytu : budowa domu jednorodzinnego położonego w xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

  3) kwota kredytu na cel określony w punkcie 2) została powiększona o kwotę 600zł, (słownie złotych : sześćset 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie pobieranej przez Bank jednorazowo i płatnej z góry prowizji, należnej Bankowi z tytułu udzielenia kredytu preferencyjnego,
  4) okres kredytowania : od ..........r,
  do 10.12.2015r,
  5) cena zakupu nieruchomości / całkowity koszt inwestycji : 190.000 zł,
  (słownie złotych : sto dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100),
  w tym : wniesiony wkład własny : xx.000 zł,
  wkład własny do wniesienia przed uruchomieniem kredytu : ..... zł,
  wkład własny do wniesienia po uruchomieniu kredytu : 15.000 zł,
  6) oprocentowanie kredytu stanowi sumę stopy bazowej WIBOR 3M i marży Banku - na dzień podpisania Umowy wynosi w stosunku rocznym : 6,52%, przy czym :
  stopa bazowa WIBOR 3M na dzień podpisania Umowy wynosi : 4,27 %,
  marża Banku na dzień podpisania Umowy wynosi : 2,25%,
  7) rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 4,70 % w skali roku.

  § 2. Prowizje, opłaty, koszty kredytu :
  1) całkowity koszt kredytu w dniu zawarcia Umowy wynosi 13.540,76 zł,
  na całkowity koszt kredytu składają się następujące koszty :
  1. odsetki w kwocie 12.940,76 zł
  2. prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 600zł,
  3. ..... zł,
  2) poza kosztami, o których mowa w punkcie 1), Kredytobiorca ponosi następujące koszty :
  1. kontroli nieruchomości 168zł,
  2. ubezpieczenia składników majątkowych związanych z udzieleniem kredytu – koszt ubezpieczenia nieruchomości, stanowiącej przedmiot prawnego zabezpieczenia kredytu, od ognia i innych zdarzeń losowych,900zł
  3. koszt ubezpieczenia na życie*),
  (koszt ubezpieczenia składników majątkowych / ubezpieczenia na życie ustalony jest według stawki obowiązującej w towarzystwie ubezpieczeniowym w dacie zawarcia umowy i może ulec zmianie w szczególności w przypadku zmiany stawek przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub zmiany samego towarzystwa ubezpieczeniowego)

  4. wpis hipoteki do księgi wieczystej 400zł,
  5. podatek od czynności cywilnoprawnych 99zł
  6. ubezpieczenie kredytu w okresie przejściowym 200zł
  łączna kwota wszystkich kosztów, które w związku z kredytem ponosi Kredytobiorca, wynosi 15.307,76 zł,


  § 3. Prawne zabezpieczenia kredytu :
  a. docelowe :
  - hipoteka zwykła w kwocie 80.000 zł na zabezpieczenie kapitału kredytu,
  - hipoteka kaucyjna do wysokości 80.000zł na zabezpieczenie odsetek i innych kosztów,
  ustanowione na kredytowanej nieruchomości, wpisane do księgi wieczystej KW nr xxxxx, prowadzonej dla kredytowanej nieruchomości, udokumentowane przedłożonym w Banku odpowiednim prawomocnym odpisem księgi wieczystej,
  - przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipotekami określonymi w punkcie a),
  - przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy*),
  b. na okres przejściowy -do czasu uprawomocnienia się wpisów w księdze wieczystej hipotek, o których mowa w punkcie a) – w postaci :
  - ubezpieczenie kredytu na okres przejściowy,
  - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ,
  c.

  § 4. Wypłata kredytu :
  a) wypłata kredytu / pierwszej transzy kredytu nastąpi po :
  - podpisaniu Umowy,
  - uiszczeniu przez Kredytobiorcę wpłaty należnej Bankowi prowizji z tytułu udzielenia kredytu,
  - ustanowieniu prawnego zabezpieczenia kredytu zgodnie z postanowieniami § 10,
  - potwierdzeniu przez BGK, że Kredytobiorca nie jest lub nie był stroną umowy kredytu preferencyjnego,
  w przypadku wymaganych kilku form prawnego zabezpieczenia kredytu wypłata kredytu / pierwszej transzy kredytu następuje po ustanowieniu ostatniego z zabezpieczeń kredytu, określonych w Umowie,
  b) sposób wypłaty kredytu :
  jednorazowo w dniu ............ w transzach wypłacanych w kwotach i terminach według następującego harmonogramu :
  I transza 40.000 zł od 08/2007
  II transza 40.000 zł od 15.10.2007
  c) forma wypłaty kredytu :
  przelewem na rachunek nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  § 5. Spłata kredytu :
  1. Kredyt spłacany będzie w 96 malejących ratach kapitałowo-odsetkowych w wysokości :
  a) ostatnia rata : 836,50 zł (słownie złotych : osiemset trzydzieści sześć 50/100),
  b) pozostałe raty : 833,30 zł każda (słownie złotych : osiemset trzydzieści trzy 00/100).
  2. Raty kapitałowo-odsetkowe płatne będą w 10 dniu miesiąca, w tym :
  a) pierwsza spłata odsetek : w dniu 10.09.2007r ,
  b) pierwsza spłata kapitału : w dniu 10.01.2008r.
  3. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznego zadłużenia (przy założeniu, że rok ma 365 dni, a każdy miesiąc rzeczywistą ilość dni) i płatne miesięcznie począwszy od następnego miesiąca po wypłacie kredytu / pierwszej transzy kredytu.
  4. Środki na spłatę kredytu pobierane będą w ciężar prowadzonego w Banku na rzecz Kredytobiorcy rachunku o charakterze bieżącym numer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  5. Szczegółowe zasady spłaty kredytu określone zostały w postanowieniach § 12.


  Rozdział 2.
  Część ogólna Umowy.

  § 6. Oprocentowanie kredytu i warunki jego zmiany :

  1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę zmiennej stopy bazowej WIBOR 3M i marży Banku.
  Od kwoty kredytu Bank pobiera odsetki za okres od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego spłatę kredytu. Odsetki od kwoty kredytu naliczane są za każdy dzień wykorzystania kredytu, zgodnie ze stanem faktycznego zadłużenia.
  2. Wysokość zmiennej stopy procentowej, zmiennej stopy bazowej WIBOR 3M oraz marży Banku, obowiązujących w dniu podpisania Umowy, określona została w postanowieniach § 1 punkt 6.
  3. Zmienna stopa bazowa WIBOR 3M jest ustalana co miesiąc jako średnie oprocentowanie 3-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych WIBOR, stanowiące średnią arytmetyczną ze wszystkich notowań od 1-go do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego obliczana jest stopa bazowa.
  4. Zmiana wysokości stopy bazowej następuje w przypadku, gdy różnica pomiędzy wyliczoną w danym miesiącu stopą bazową (według zasad określonych w ust. 3) a obowiązującą stopą bazową wynosi więcej niż 0,25 punktu bazowego. Zmiana stopy oprocentowania obowiązuje od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce zmiana stawki WIBOR, o której mowa w postanowieniach ust. 3.
  5. Wysokość marży Banku, określona w postanowieniach § 1 punkt 6, może ulec podwyższeniu przez Bank, nie więcej niż o 2 punkty procentowe, jeżeli w trakcie okresu kredytowania nastąpi wzrost ryzyka kredytowego Banku, związany z :
  a) nieprawidłową i nieterminową obsługą zadłużenia przez Kredytobiorcę, skutkującą zakwalifikowaniem kredytu do grupy kredytów zagrożonych,
  b) istotnym obniżeniem wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem prawnego zabezpieczenia kredytu, o której mowa w postanowieniach § 3 punkt a), wskutek zmiany jej stanu technicznego lub prawnego, chyba że Kredytobiorca na wezwanie Banku ustanowi dodatkowe prawne zabezpieczenie kredytu. Za istotne obniżenie wartości nieruchomości uważa się wyrażone procentowo obniżenie wartości nieruchomości w stosunku do przyjętej w chwili rozpatrywania wniosku o udzielenie kredytu, wyższe niż wyrażony procentowo stosunek kwoty spłaconego kredytu do kwoty udzielonego kredytu.
  6. W przypadku zmiany stopy procentowej Bank pisemnie powiadomi Kredytobiorcę o zmianie oprocentowania w zawiadomieniu o najbliższej spłacie kredytu. Zmiana oprocentowania, o której mowa w postanowieniach ust. 5, wymaga ze strony Banku pisemnego uzasadnienia.
  Informację o nowej wysokości oprocentowania Bank prześle poręczycielom kredytu listem zwykłym. Inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu nie będą informowane o zmianie oprocentowania.
  Zmiana oprocentowania powoduje zmianę wysokości raty kapitałowo- odsetkowej.
  7. W przypadku niezaakceptowania podwyższenia wysokości oprocentowania, Kredytobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w postanowieniach ust. 6, ze skutkami określonymi w postanowieniach § 14.
  8. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w postanowieniach ust. 7, do dnia rozwiązania Umowy, kredyt oprocentowany jest w dotychczasowej wysokości.
  9. Brak wypowiedzenia Umowy przez Kredytobiorcę w terminie, o którym mowa w postanowieniach ust. 7, oznacza zaakceptowanie przez Kredytobiorcę zmiany stopy procentowej.
  10. Przy obsłudze kredytu preferencyjnego, Kredytobiorcy przysługują dopłaty do oprocentowania, stosowane przez 8 (osiem) lat od dnia pierwszej spłaty odsetek. W okresie stosowania dopłat odsetki spłacane przez Kredytobiorcę są równe kwocie odsetek naliczonych przez Bank w oparciu o zmienną stopę procentową, o której mowa w postanowieniach ust. 1, pomniejszoną o dopłatę należną za okres naliczenia odsetek.
  11. Kredytobiorcy przysługuje dopłata do oprocentowania, jeżeli :
  1) dokona spłaty całości należnej miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej lub raty odsetkowej, jeżeli ustalona została karencja w spłaci kapitału kredytu,
  2) nie upłynął 8-letni okres, licząc od dnia pierwszej spłaty odsetek,
  3) kredyt preferencyjny nie został postawiony w stan natychmiastowej wymagalności.
  12. Dopłata za dany okres obrachunkowy wyliczana jest według następującego wzoru :

  n
  d = K x w x R x --- x 0,5,
  B
  gdzie :
  d - dopłata za okres obrachunkowy,
  K - kwota kredytu preferencyjnego, stanowiąca podstawę do naliczania odsetek od kredytu preferencyjnego,
  w - wskaźnik przyjmujący wartość 1, jeżeli powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu jest nie większa niż 50 m2, a kredytowanego budynku jednorodzinnego nie większa niż 70 m2 lub – w przeciwnym przypadku – wyliczony jako iloraz powierzchni bazowej i powierzchni użytkowej.
  R - stopa referencyjna obowiązująca w dniu naliczania dopłat,
  n - liczba dni w okresie odsetkowym, zastosowana przez Bank do naliczania odsetek
  B - baza, czyli ustalona konwencja liczby dni w roku, zastosowana przez Bank do naliczania odsetek.

  13. Za dzień naliczenia dopłat przyjmuje się dzień, w którym Bank ustala kwotę odsetek należnych do spłaty przez Kredytobiorcę za pierwszy i kolejne okresy odsetkowe, tzn. dzień wymagalności.
  14. Zaprzestaje się stosowania dopłat w przypadku postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności.
  15. Dopłaty nie przysługują do odsetek naliczonych przez Bank według stopy procentowej obowiązującej dla zadłużenia przeterminowanego. W okresie stosowania dopłat nie jest możliwa kapitalizacja odsetek na rachunku kredytowym.
  16. Wskaźnik w dla kredytu udzielanego zgodnie z niniejszą Umową wynosi 0,89.

  § 7. Rzeczywista roczna stopa procentowa :

  Rzeczywista roczna stopa procentowa, określona w postanowieniach § 1 punkt 7), uwzględnia należności w wysokości na dzień zawarcia niniejszej Umowy, w tym opłaty, prowizje i koszty związane z udzieleniem kredytu, koszty ustanowienia hipotek, ubezpieczenia kredytu, ubezpieczenia składników majątkowych, związanych z udzieleniem kredytu oraz inne, ponoszone przez Kredytobiorcę koszty, związane z zabezpieczeniem ryzyka Banku związanego z udzieleniem i obsługą kredytu.


  § 8. Całkowity koszt kredytu ponoszony przez Kredytobiorcę :

  1. Całkowity koszt kredytu, określony w postanowieniach § 2 punkt 1), obejmuje wszystkie koszty wraz z odsetkami, innymi opłatami i prowizjami oraz kosztami ubezpieczenia kredytu (w okresie przejściowym oraz z tytułu brakującego wkładu własnego).
  2. Całkowity koszt kredytu może ulec zmianie w przypadku :
  1) zmiany stopy bazowej w trakcie okresu kredytowania,
  2) nieprawidłowej obsługi kredytu przez Kredytobiorcę,
  3) dokonania zmian w postanowieniach Umowy,
  4) zmiany wysokości składek ubezpieczenia majątkowego lub ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy,
  5) zmiany wysokości prowizji i opłat bankowych, pobieranych przez Bank za czynności bankowe związane z obsługą kredytu,
  6) zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na udzielony przez Bank kredyt.

  § 9. Koszty prowizji i opłat bankowych, związanych z udzieleniem i obsługą kredytu :

  Za wszystkie czynności bankowe, związane z udzieleniem i obsługą kredytu, Bank pobiera prowizje i opłaty bankowe w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych”, obowiązującej w chwili pobierania tej prowizji lub opłaty.

  § 10. Zasady ustanawiania prawnych zabezpieczeń kredytu

  1. Hipoteki, o których mowa w postanowieniach § 3 punkt a), powinny być wpisane na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej.
  2. Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia ww. hipotek bez zbędnej zwłoki.
  3. Zwolnienie przyjętych przez Bank docelowych zabezpieczeń kredytu nastąpi w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Kredytobiorcę całkowitej spłaty zobowiązań wobec Banku.
  4. Zwolnienie przyjętych przez Bank zabezpieczeń kredytu na okres przejściowy, o których mowa w postanowieniach § 3 punkt b), nastąpi po przedstawieniu w banku i pozytywnej weryfikacji przez Bank odpisu księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipotek na rzecz Banku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
  5. W przypadku, gdy zabezpieczeniem przyjętym przez Bank na okres przejściowy jest ubezpieczenie kredytu, zwolnienie tego zabezpieczenia następuje z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym Kredytobiorca przedstawił w Banku odpis księgi wieczystej, o którym mowa w postanowieniach ust. 4.
  6. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy :
  1) Kredytobiorca wystąpi z wnioskiem o prolongatę kredytu lub
  2) spłata kapitału kredytu i / lub odsetek przebiega nieterminowo lub
  3) nastąpiło zagrożenie spłaty kredytu z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej i stanu majątkowego Kredytobiorcy lub
  4) nastąpiło zmniejszenie wartości ustanowionych prawnych zabezpieczeń kredytu,
  Bank może zażądać dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu oraz przedłożenia dokumentów niezbędnych do ponownego dokonania oceny ryzyka kredytowego.
  7. Wszelkie koszty, związane z ustanowieniem, utrzymaniem i zwolnieniem prawnego zabezpieczenia kredytu, łącznie z ewentualnymi kosztami sporządzenia operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości, będącej przedmiotem prawnego zabezpieczenia kredytu, ponosi Kredytobiorca.


  § 11. Wypłata środków kredytu :

  (zapisy stosowane w przypadku kredytu udzielanego na zasadach obowiązujących dla mieszkaniowego kredytu budowlano-hipotecznego, przeznaczonego na realizację inwestycji systemem gospodarczym)
  1. Poszczególne transze kredytu będą stawiane do dyspozycji Kredytobiorcy, w wysokości ustalonej w postanowieniach § 4, stosownie do stopnia zaawansowania prac budowlanych i ich zgodności z zaakceptowanym przez Bank kosztorysem prac budowlanych oraz harmonogramem realizacji inwestycji.
  2. Prawidłowość realizacji prac budowlanych i postępu ich realizacji potwierdzana jest w drodze inspekcji inwestycji, przeprowadzanej na zlecenie Banku.
  3. Wypłata pierwszej transzy kredytu następuje w formie zaliczkowej, po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków, określonych w postanowieniach § 4 punkt a).
  4. Wypłata każdej kolejnej transzy kredytu jest uzależniona od :
  a) doprowadzenia inwestycji do stanu zaawansowania odpowiadającego danemu etapowi finansowanemu poprzednią transzą,
  b) wykonania robót budowlanych zgodnie z założeniami przyjętymi dla określonego etapu budowy, a także wykorzystania materiałów budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i jego potwierdzenia przez :
  - kierownika budowy / wykonawcę,
  - dokonaną na zlecenie Banku inspekcję zaawansowania prac budowlanych i ich ocenę,
  c) rozliczenia przez Kredytobiorcę wszystkich środków pobranych w ramach poprzedniej transzy kredytu i pozytywnej weryfikacji tego rozliczenia przez Bank.
  5. Wypłata transz następuje w okresie finansowania prac budowlanych, to znaczy w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia podpisania niniejszej Umowy.

  § 12. Spłata kapitału kredytu i odsetek

  1. Należności z tytułu udzielonego kredytu będą rozliczane w ciężar prowadzonego w Banku na rzecz Kredytobiorcy rachunku o charakterze bieżącym, którego numer wskazany został w postanowieniach § 5 punkt d).
  Środki na spłatę pobierane będą z tego rachunku w wysokości określonej w zawiadomieniach o spłacie kredytu, w terminach wynikających z niniejszej Umowy.
  Od kwoty kredytu Bank pobiera odsetki za okres od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego spłatę kredytu. Odsetki od kwoty kredytu naliczane są za każdy dzień wykorzystania kredytu, zgodnie ze stanem faktycznego zadłużenia i postanowieniami § 5 punkt c).
  2. Kredytobiorca zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku, o którym mowa w ust. 1, środków wystarczających na spłatę kapitału kredytu i odsetek najpóźniej do godz. 15.00 w dniu określonym w niniejszej Umowie, a w przypadku wypowiedzenia umowy najpóźniej do godz. 15.00 następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia.
  3. Jeżeli termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, Kredytobiorca zobowiązany jest do zapewnienia środków w wysokości należnej raty na rachunku, o którym mowa w ust. 1, w dniu roboczym poprzedzającym termin spłaty.
  4. Jeżeli Kredytobiorca nie wywiąże się z obowiązku, określonego w ust. 2, wówczas :
  1) powstałe zadłużenie traktowane jest jako zadłużenie przeterminowane i mają do niego zastosowanie postanowienia § 13,
  2) spłata zadłużenia nastąpi :
  a) w dniu wpływu środków na rachunek, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że środki te mogą być pobrane na spłatę,
  b) w wyniku spłaty dokonanej przez Kredytobiorcę w Banku.
  5. W przypadku zajęcia wierzytelności z tytułu posiadania rachunku, o którym mowa w postanowieniach ust. 1, środki na spłatę kredytu i odsetek będą pobierane z tego rachunku w pierwszej kolejności po spłacie :
  1) wymagalnych w danym dniu należności Banku z tytułu pożyczki / kredytu udzielonego w rachunku,
  2) kwot egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.
  6. Spłaty należności Banku z tytułu Umowy Bank może przede wszystkim zaliczyć na
  1) koszty windykacji,
  2) opłaty za upomnienia,
  3) prowizje i opłaty bankowe,
  4) odsetki od kapitału przeterminowanego lub od zadłużenia przeterminowanego od dnia złożenia w sądzie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wystawionemu przez Bank bankowemu tytułowi egzekucyjnemu / od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu umowy,
  5) wymagalne odsetki za okresy obrachunkowe,
  6) kapitał przeterminowany,
  7) kapitał.


  § 13. Zadłużenie przeterminowane

  1. W przypadku braku na rachunku, o którym mowa w postanowieniach § 12 ust. 1 środków, które mogą zostać pobrane na spłatę zadłużenia w terminach określonych w niniejszej Umowie lub braku spłaty następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia, powstałe zadłużenie traktowane jest jako zadłużenie przeterminowane, w tym kwota kapitału / rata kapitałowa jako kapitał przeterminowany.
  2. Od kapitału przeterminowanego Bank pobiera odsetki w wysokości 4 x – krotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Odsetki naliczane są od dnia powstania zadłużenia przeterminowanego do dnia poprzedzającego jego spłatę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
  3. Od dnia złożenia w sądzie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wystawionemu przez Bank bankowemu tytułowi egzekucyjnemu lub od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności Banku z tytułu umowy, Bank pobiera odsetki w wysokości określonej w ust. 2 od całości zadłużenia przeterminowanego (tj. kapitału przeterminowanego, odsetek i należnych Bankowi prowizji i opłat bankowych).
  4. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego Bank poinformuje poręczyciela / poręczycieli oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, przesyłając listem poleconym upomnienie / wezwanie do zapłaty.
  Wysłanie pierwszego listu (upomnienia) do Kredytobiorcy, poręczycieli oraz innych osób, zabezpieczających spłatę kredytu, następuje nie wcześniej niż w 7-mym dniu braku spłaty.
  Wysłanie drugiego listu (wezwania do zapłaty wraz z wypowiedzeniem) do osób, o których mowa powyżej, następuje w przypadku, gdy Kredytobiorca zalega ze spłatą co najmniej dwóch rat kredytu.
  5. W związku z niewykonaniem zobowiązań, wynikających z niniejszej Umowy, Kredytobiorca ponosi następujące koszty :
  1) wystawienia i wysłania upomnień / wezwań do zapłaty należności Banku w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych dla Klientów detalicznych”, obowiązującej w chwili pobierania opłaty; na dzień zawarcia niniejszej Umowy opłata ta wynosi 10zł od jednego wezwania,
  2) opłaty określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w przypadku dochodzenia roszczenia na podstawie :
  a) bankowego tytułu egzekucyjnego – 50,- zł,
  b) wytoczenia powództwa cywilnego – 5% dochodzonej kwoty zadłużenia (przedmiotu sporu lub zaskarżenia), nie mniej niż 30,- zł i nie więcej niż 100.000,- zł,
  3) opłaty kancelaryjne, określone w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
  4) koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 15% egzekwowanej kwoty, jednak nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji),
  5) koszty zastępstwa procesowego określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.


  § 14. Odstąpienie od umowy, jej rozwiązanie i wypowiedzenie

  1. Bank odstępuje od umowy i odmawia wypłaty kredytu, jeżeli przed wypłatą kredytu :
  1) BGK odmawia wpisu do rejestru kredytobiorców – ze względu na fakt, że osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny jest lub była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego,
  2) zaszły okoliczności, nieznane Bankowi w dniu podpisywania umowy, które stwarzają – w ocenie Banku – zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu,
  3) w stosunku do Kredytobiorcy została wszczęta egzekucja,
  4) poręczyciele / przystępujący do długu / inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z udzielenia kredytu nie złożyli oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
  2. Bank może odstąpić od niniejszej umowy i odmówić wypłaty kredytu :
  1) jeżeli w ciągu … dni od dnia podpisania niniejszej umowy Kredytobiorca nie wykorzysta kredytu,
  2) w przypadku śmierci jednego z Kredytobiorców przed wypłatą kredytu.
  3. Kredytobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Bank nie udostępni środków z tytułu kredytu w terminie 3 dni roboczych po spełnieniu przez Kredytobiorcę warunków wypłaty kredytu.
  4. Kredytobiorca może odstąpić od niniejszej umowy o kredyt udzielony w kwocie nie przekraczającej 80.000,- zł, w terminie do 10 dni od daty jej podpisania, bez podania przyczyny odstąpienia, poprzez złożenie w Banku oświadczenia o odstąpieniu. W takim przypadku Bank zwróci Kredytobiorcy poniesione przez niego koszty udzielonego kredytu z wyjątkiem pobranych przez Bank opłat związanych z ustanowieniem prawnych zabezpieczeń kredytu i opłaty za rozpatrzenie wniosku.
  Jeżeli wypłata kredytu nastąpiła przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, odstąpienie staje się skuteczne, jeżeli łącznie z oświadczeniem Kredytobiorcy nastąpi zwrot kredytu do Banku.
  Rozliczenie kredytu następuje niezwłocznie po złożeniu skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  Kredytobiorca potwierdza, że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy.
  5. Bank ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w całości lub w części, z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli :
  1) Kredytobiorca nie dotrzymał warunków udzielenia kredytu określonych w niniejszej Umowie, w szczególności w przypadku, gdy w związku z istotnym zmniejszeniem wartości ustanowionego zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu Kredytobiorca nie ustanowi niezwłocznie dodatkowego zabezpieczenia,
  2) Kredytobiorca utracił zdolność kredytową,
  3) Kredytobiorca nie wykonał zobowiązania do :
  a) wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której w dniu zawarcia Umowy, przysługiwało Kredytobiorcy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się tego prawa,
  b) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego, którego Kredytobiorca był najemcą,
  4) uzyska informację o prawomocnym skazaniu Kredytobiorcy za przestępstwa określone w art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny, popełnione w związku z udzieleniem kredytu.
  6. W przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, licząc od daty złożenia w Banku lub od daty wpływu do Banku oświadczenia o wypowiedzeniu, wysłanego pocztą.
  7. Najpóźniej następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia, Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia. W przypadku braku spłaty Bank może przystąpić do dochodzenia swoich wierzytelności z prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu i majątku Kredytobiorcy.


  § 15. Uprawnienia i obowiązki Kredytobiorcy

  1. Kredytobiorca uprawniony jest do dokonania wcześniejszej spłaty części / całości kredytu. W celu umożliwienia Bankowi rozliczenia wcześniejszej spłaty oraz w celu ustalenia zasad spłaty pozostałej części kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Banku o zamiarze spłaty najpóźniej 7 dni (3 dni – w przypadku kredytu, do którego mają zastosowanie zapisy ustawy o kredycie konsumenckim) przed planowaną wcześniejszą częściową spłatą, określając :
  1) kwotę kredytu wraz z odsetkami, którą zamierza spłacić,
  2) termin wcześniejszej spłaty,
  3) wybór wariantu spłaty pozostałej części kredytu.
  2. Wcześniejsza spłata części kredytu może spowodować :
  1) zmianę wysokości rat i skrócenie okresy kredytowania,
  2) zmianę wysokości rat przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania,
  3) zachowanie dotychczasowej wysokości rat i skrócenie okresu kredytowania.
  3. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 2, Bank sporządza stosowny aneks do umowy oraz określa nową wysokość spłat. Z tytułu wcześniejszej częściowej / całkowitej spłaty kredytu Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych dla Klientów detalicznych”, obowiązującej w chwili pobierania tej prowizji (zapis nie dotyczy kredytu, do którego mają zastosowanie zapisy ustawy o kredycie konsumenckim).
  4. Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu Bankowi otrzymanych dopłat do oprocentowania w przypadku postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności ze względu na :
  1) wykorzystania kredytu w części lub w całości niezgodnie z celem, na jaki został udzielony,
  2) niewykonanie zobowiązania do :
  a) wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której w dniu zawarcia Umowy, przysługiwało Kredytobiorcy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub do zrzeczenia się tego prawa,
  b) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego, którego Kredytobiorca był najemcą,
  c) prawomocne skazanie Kredytobiorcy za przestępstwa określone w art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny popełnione w związku z udzieleniem kredytu.
  5. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty odsetek, naliczonych przez Bank w pełnej wysokości, w przypadku gdy Bank nie uzyskał dopłat z BGK w wyniku niedokonania spłaty raty przez Kredytobiorcę.
  6. W okresie korzystania z kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do :
  1) a) terminowego regulowania opłat z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości / lokalu będącego przedmiotem własnościowego spółdzielczego prawa, o której / którym mowa w postanowieniach § 3 punkt a), od ognia i innych zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia na życie, o której mowa w postanowieniach § 3 punkt a)*), przez cały okres spłaty należności z tytułu umowy oraz przedkładania przedłużonych polis wraz z cesją praw z nich wynikających na rzecz Banku przed terminem wygaśnięcia poprzedniej polisy,
  b) zawiadomienia Banku na piśmie, w terminie 7 dni od nastąpienia lub od dnia, w którym Kredytobiorca dowiedział się o nastąpieniu zdarzenia powodującego utratę wartości któregokolwiek z zabezpieczeń kredytu lub o jakiejkolwiek szkodzie, która może stanowić podstawę do uzyskania odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia, o której mowa w postanowieniach punktu 1),
  2) informowania Banku – pod rygorem odpowiedzialności za szkody powstałe dla Banku z powodu nieujawnienia poniższych zmian - o :
  a) zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru dowodu tożsamości,
  b) każdorazowym obniżeniu dochodów w stopniu mogącym mieć wpływ na terminową spłatę kredytu,
  c) obniżeniu realnej wartości któregokolwiek z zabezpieczeń,
  d) śmierci osoby, z którą wspólnie zaciągnął kredyt,
  e) wszelkich działaniach i zdarzeniach, powodujących zmianę stanu prawnego i technicznego nieruchomości, obciążonej hipoteką stanowiącą prawne zabezpieczenie kredytu, uniemożliwiającą dalszą eksploatację nieruchomości zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem,
  3) dostarczania do Banku, na każde żądanie Banku, wymaganych przez Bank dokumentów niezbędnych do dokonania oceny ryzyka kredytowego.
  7. Kredytobiorca zobowiązuje się, że w okresie do pełnej spłaty zobowiązań nie będzie, bez uprzedniej zgody Banku :
  1) zaciągać kredytów i pożyczek,
  2) dopuszczać do powstania zaległości w spłacie kredytów / pożyczek,
  3) udzielać poręczeń lub w inny sposób przyjmować odpowiedzialność za jakiekolwiek zobowiązanie osoby trzeciej,
  w sytuacji, gdy wysokość zobowiązania / łącznie zobowiązań zaciągniętego / zaciągniętych przez Kredytobiorcę przekroczy wysokość miesięcznego dochodu netto, osiągniętego przez Kredytobiorcę.
  8. Kredytobiorca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Banku o :
  1) wypowiedzeniu członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której w dniu zawarcia umowy, przysługiwało Kredytobiorcy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
  2) zrzeczenia się posiadanego w dniu zawarcia Umowy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  3) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego, którego Kredytobiorca był najemca w dniu zawarcia Umowy w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania odrębnej własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt, a w przypadku kredytu udzielonego na budowę domu jednorodzinnego – w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym Kredytobiorca mógł zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego.
  9. Kredytobiorca udziela Bankowi upoważnienia do badania zdolności kredytowej Kredytobiorcy przez cały okres obowiązywania umowy kredytu, w szczególności do zasięgania informacji dotyczących Kredytobiorcy u pracodawcy Kredytobiorcy.
  10. Kredytobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem „Mieszkaniowy kredyt hipoteczny dla osób fizycznych” / „Mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny dla osób fizycznych”*), który otrzymał przed zawarciem niniejszej Umowy i uznaje jego wiążący charakter.

  § 16. Postanowienia dodatkowe :

  1. W przypadku doręczania przesyłek listami poleconymi, jako równoznaczne z doręczeniem traktowane jest pismo dwukrotnie awizowane a nieodebrane, wysłane do Kredytobiorcy na znany Bankowi adres jego zamieszkania lub podany Bankowi adres do korespondencji; w przypadku niepowiadomienia Banku o zmianie imienia, nazwiska lub adresu pismo zwrócone przez pocztę do Banku pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.
  2. W przypadku doręczania przesyłek listami zwykłymi, przesyłkę uznaje się za doręczoną po upływie pięciu dni roboczych od daty jej nadania w urzędzie pocztowym.
  3. Powołanie Kredytobiorcy do odbycia czynnej służby wojskowej nie powoduje zastosowania postanowień art. 131 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej; w takim przypadku Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty zadłużenia na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
  4. Kredytobiorca wyraża zgodę / nie wyraża zgody*) na przetwarzanie przez Bank oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, dotyczących go informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy / oświadczenia.
  Złożenie przez Kredytobiorcę zgody na przetwarzanie danych w podanym zakresie, jest dobrowolne.
  Kredytobiorcy, w każdym czasie, przysługuje prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych w podanym zakresie.
  5. Bank, na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczej ma prawo przekazywać dane dotyczące Kredytobiorcy oraz jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie tej ustawy, w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki :
  1) łączna kwota zobowiązań wobec Banku wynosi co najmniej 200,- zł oraz
  2) świadczenie albo świadczenia są wymagalne od co najmniej 60 dni oraz
  3) upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez Bank listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany przez Kredytobiorcę, a jeśli Kredytobiorca nie wskazał takiego adresu – na adres zameldowania Kredytobiorcy na pobyt stały lub czasowy, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura.
  6. Dane, o których mowa w ust. 5, Bank ma prawo przekazywać do systemu Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich, działającego na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe.
  7. Dane gromadzone w systemie Bankowy Rejestr mogą być udostępniane :
  1) biurom informacji gospodarczej, w zakresie i na warunkach określonych w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych,
  2) instytucjom finansowym, będącym podmiotami zależnymi od banków w rozumieniu ustawy Prawo bankowe, w zakresie zobowiązań powstałych z tytułu umów związanych z wykonaniem czynności bankowych,
  3) innym instytucjom ustawowo upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie czynności bankowych na warunkach określonych w ustawie Prawo bankowe.

  § 17. Postanowienia końcowe :

  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazanie do BGK danych osobowych, celem umieszczenia ich w rejestrze kredytobiorców.
  3. Kredytobiorca oświadcza, że został poinformowany o ryzyku stopy procentowej, polegającym na wzroście wysokości raty spłaty w przypadku wzrostu zmiennej stopy procentowej i jest zdecydowany ponieść to ryzyko.
  4. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej i będą wprowadzone aneksem do Umowy, za wyjątkiem wysokości oprocentowania, prowizji i opłat bankowych i danych osobowych.
  5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 5. #825

  Domyślnie

  Tak na szybko, to co mnie najbardziej w tej umowie interesuje.
  marża Banku na dzień podpisania Umowy wynosi : 2,25%

  Pisales wczesniej
  Cytat Napisał Marzin
  U nas zapadła własnie decyzja. Kredyt w PKO SA. Oczywiście z dopłatami.
  Marża 1,45 + Wibor3M
  Prowizja 0,75
  Z tytułu wcześniejszej częściowej / całkowitej spłaty kredytu Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych dla Klientów detalicznych”, obowiązującej w chwili pobierania tej prowizji (zapis nie dotyczy kredytu, do którego mają zastosowanie zapisy ustawy o kredycie konsumenckim).
  Wczesniej pisales:
  Cytat Napisał Marzin
  Jest możliwość spłacenia pozostałej kwoty kredytu z góry po 8 latach lub możliwość przeniesienia kredytu do innego banku lub przewalutownie go. Jeżeli w momencie podpisania umowy bierzemy kredyt na 80 tys. złotych to spłata po 8 latach jest bez prowizji. Powyżej 80 tys. przy jednorazowej spłacie prowizja wynosi 2,5 % pozostałej kwoty a jeżeli chce sie spłacić w ratach, to 15% tej kwoty jest bez prowizji a reszta 85% z prowizją 2,5 %. Czyli jeżeli po 8 latach zostało nam jeszcze 30 tys to 4,500 zł spłacimy bez prowizji a pozostałe 25,500 z prowizją 2,5%.
  Zawsze lepiej miec konkretna wysokosc prowizji za splate w umowie. Jesli akurat w momencie splaty w taryfie bylaby nizsza prowizja, mozna wnosic do dyr. o obnizenie. A tak, za 8 lat, zeby zatrzymac klientow z preferencyjnymi moga zmienic prowizje nawet na 4%. Buuu... Szkoda, ze nie ma chociaz spisanej tej furtki, o ktorej mowili Twojej zonie na spotkaniu
  Czy nie masz wrazenie, ze dostales umowe z innego banku? Jak ci sie nie spieszy, to rusz jeszcze do tego GBW SA. Obsluga obslugą, wygoda, wygodą, ale szkoda kasy.
  qlpiak

 6. #826

  Domyślnie

  no i przeczytałem
  MATKO ELEKTRYCZNA- JAKIE TO TRUDNE JEST

 7. #827

  Domyślnie

  qulpiak - przyznam sie, że jeszcze tej umowy dokładnie nie przeczytałem. Zrobię to jak będę w trochę lepszej kondycji , bo po wczorajszej imprezce dziś jest powiedzmy tak średnio.

  Ta marża 2,25 jest podniesiona do czasu ustanowienia zapisu na księdze wieczystej, z tym, że czytajac po łebkach nie zauważyłem zpiasu, że potem będzie obniżona do poziomu 1,45. We wtorek mamy spotkanie w banku i do tego czasu musze wyszukac różnicę w tym co mówiono, a co napiano.

  Np to co zauwazyłeś:
  Jest możliwość spłacenia pozostałej kwoty kredytu z góry po 8 latach lub możliwość przeniesienia kredytu do innego banku lub przewalutownie go. Jeżeli w momencie podpisania umowy bierzemy kredyt na 80 tys. złotych to spłata po 8 latach jest bez prowizji. Powyżej 80 tys. przy jednorazowej spłacie prowizja wynosi 2,5 % pozostałej kwoty a jeżeli chce sie spłacić w ratach, to 15% tej kwoty jest bez prowizji a reszta 85% z prowizją 2,5 %. Czyli jeżeli po 8 latach zostało nam jeszcze 30 tys to 4,500 zł spłacimy bez prowizji a pozostałe 25,500 z prowizją 2,5%.
  Nie mamy już za bardzo czasu skikać do innego banku. Zresztą po rozeznaniu GBW był tyci, tyci tańszy. Tam jednak nie miałem okazji czytac uwmowy.

  Cycu - no i co? Nic nie powiesz?

  Muszę jeszcze sprawdzić ich system liczenia dopłat. Teraz się nad tym nie zastanawiałem.

 8. #828

  Domyślnie

  A no powiem--uffff
  To wszystko jest takie skomplikowane,że trudno coś na szybko powiedzieć.
  Mimo wszystko pewnie zdecyduję się na ten kredyt w SA.
  Ps.Ja też jestem w lekkim "melanżu" po wczorajszym małym piwku
  MATKO ELEKTRYCZNA- JAKIE TO TRUDNE JEST

 9. #829

  Domyślnie

  Cytat Napisał Marzin
  qulpiak - przyznam sie, że jeszcze tej umowy dokładnie nie przeczytałem. Zrobię to jak będę w trochę lepszej kondycji , bo po wczorajszej imprezce dziś jest powiedzmy tak średnio.
  Och, leniuszku, lepiej dac forumowiczom robote Ale na serio, to dzieki za przeklejenie.
  Cytat Napisał Marzin
  Ta marża 2,25 jest podniesiona do czasu ustanowienia zapisu na księdze wieczystej, z tym, że czytajac po łebkach nie zauważyłem zpiasu, że potem będzie obniżona do poziomu 1,45. We wtorek mamy spotkanie w banku i do tego czasu musze wyszukac różnicę w tym co mówiono, a co napiano.
  O zabezpieczeniu do czasu hipoteki masz tak:
  b. na okres przejściowy -do czasu uprawomocnienia się wpisów w księdze wieczystej hipotek, o których mowa w punkcie a) – w postaci :
  - ubezpieczenie kredytu na okres przejściowy,
  - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ,
  Niemozliwe, zeby i podwyzszali marze i kazali placic skladke ubezpieczeniowa. To juz byloby zdzierstwo. Zapisu o zmniejszeniu marzy ja tez nie zauwazylam. A o podwyższeniu owszem hihi


  Cytat Napisał Marzin
  Nie mamy już za bardzo czasu skikać do innego banku. Zresztą po rozeznaniu GBW był tyci, tyci tańszy.
  No jesli ta marza rzeczywiscie bedzie 1,45 to przy tej kwocie nie az tak duzo.
  Teraz dopiero zauwazylam, ze ty bierzesz dokladnie na 8 lat, szczesciarzu, wiec warunkami wczesniejszej splaty nie masz chyba co sie martwic.
  Muszę jeszcze sprawdzić ich system liczenia dopłat. Teraz się nad tym nie zastanawiałem.
  Moze Czaja pomoze? Chyba najważniejsze, czy wskaznik ci dobrze policzyli. Znasz to - im blizej 1 tym kredyt korzystniejszy.
  qlpiak

 10. #830

  Domyślnie

  Cycu- mocnego fulla piłeś? /tatuś

  Cytat Napisał qlpiak
  Och, leniuszku, lepiej dac forumowiczom robote Ale na serio, to dzieki za przeklejenie.
  Przyznaję się, chciałem żeby forumowicze troche pomogli. Ale pamiętam też, że pytałem o to, ale nikt nie wstawił umowy od pkobp

  O zabezpieczeniu do czasu hipoteki masz tak:
  b. na okres przejściowy -do czasu uprawomocnienia się wpisów w księdze wieczystej hipotek, o których mowa w punkcie a) – w postaci :
  - ubezpieczenie kredytu na okres przejściowy,
  - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową ,
  Niemozliwe, zeby i podwyzszali marze i kazali placic skladke ubezpieczeniowa. To juz byloby zdzierstwo. Zapisu o zmniejszeniu marzy ja tez nie zauwazylam. A o podwyższeniu owszem hihi
  Też to wyczaiłem. Jeżeli ta marża zsotanie, to niech spadają!

  zauwazylam
  cały czas myślałem, ze qulpiak to facet

  No jesli ta marza rzeczywiscie bedzie 1,45 to przy tej kwocie nie az tak duzo.
  Teraz dopiero zauwazylam, ze ty bierzesz dokladnie na 8 lat, szczesciarzu, wiec warunkami wczesniejszej splaty nie masz chyba co sie martwic.
  Właśnie że nie, bo jeżeli tylko bedzie okazja (czyt kasa) to kredyt postaram się spłacić szybciej.

  Moze Czaja pomoze? Chyba najważniejsze, czy wskaznik ci dobrze policzyli. Znasz to - im blizej 1 tym kredyt korzystniejszy.
  Muszę to porównać z jego kalkulatorem. Mamy ciekekawą sprawę z pow uzytkową.
  Po podłogach 110
  Użytkowej 95 (komunikacja, pom gospodarcze)
  Użytkowej 78 (mieszkalna) - i tą wzięto do liczenia dopłat.

  projekt indywidulany, robił koelga, ale wtedy nikt jeszcze nie wiedział o tym że będzie taki kredyt.

 11. #831

  Domyślnie

  Cytat Napisał Marzin
  Muszę to porównać z jego kalkulatorem.
  Pamietaj zmienic stope referencyjna na aktualna.
  Cytat Napisał Marzin
  Mamy ciekekawą sprawę z pow uzytkową.
  Po podłogach 110
  Użytkowej 95 (komunikacja, pom gospodarcze)
  Użytkowej 78 (mieszkalna) - i tą wzięto do liczenia dopłat.

  projekt indywidulany, robił koelga, ale wtedy nikt jeszcze nie wiedział o tym że będzie taki kredyt.
  Mial nosa No i rozumiem, czemu jestes zadowolony z obslugi Pekao SA - frontem do klienta Wniosek? Przy adaptacji mozna namowic architekta, zeby zastosowal taki sposob liczenie powierzchni uzytkowej, ktory akurat nam jest wygodny.
  qlpiak

 12. #832

  Domyślnie

  Wciągalem Henia,kilka buteleczek padło, głowy mocnej do picia nie mam to i lekko się nie czuję.
  A co do kredyciku to wieczorem żonka poczytam twoją umowę i pomyślimy co robić( ja jestem skłonny go wziąść)
  To trudna decyzja bo potrzeba nam minimum 250000pln i może okazać się,że znajdziemy coś innego choć jak wiecie ta dopłata jest nie do pogardzenia
  Sorki jeśli nie ma składu w tym co piszę ale dochodzę do siebie baaardzo powoli

  Pozdrawiam.
  MATKO ELEKTRYCZNA- JAKIE TO TRUDNE JEST

 13. #833

  Domyślnie

  Jestem ćmok, bo gość przysyłając mailem umowę, napisał :

  Jedna rzecz wymaga wyjaśnienia - oprocentowanie podane w umowie składa się z: 3mWibor (4,27) + 1,45 (marża) oraz + 0,8 (to zabezpieczenie na okres przejściowy, to jest to oprocentowanie o którym mówiłem, że udało mi sie obniżyć o 0,2 p.p oraz , że jego nie będzie od momentu wpisania banku do księgi wieczystej).

  Z tym ,że tak czy siak zapis w umowie powinien być zminiony.

  Myślałem o czymś takim:

  oprocentowanie kredytu stanowi sumę stopy bazowej WIBOR 3M i marży Banku – na dzień podpisania Umowy wynosi w stosunku rocznym : 5,72%,

  Do dnia ustanowienia hipoteki w księdze wiczystej oprocentowanie kredytu stanowi sumę stopy bazowej WIBOR 3M i marży Banku - 6,52%
  No i skoro płacimy wyższe odsetki, to jaki czort jeszcze ubezpieczenie o którym pisze qulpiak.

 14. #834

  Domyślnie

  Czy jeszcze jakies banki oprócz PKO SA i PKO BP maja mozliwosc wzięcia kredytu z dopłatami ?

 15. #835

  Domyślnie

  Cytat Napisał szron
  Czy jeszcze jakies banki oprócz PKO SA i PKO BP maja mozliwosc wzięcia kredytu z dopłatami ?
  Aktualna lista jest tu http://www.bgk.com.pl/fundusze/rns/rns_instytucje.jsp ale wez pod uwage, ze podpisana umowa nie znaczy reguły ustalone, reguły ustalone nie znaczy system informatyczny gotowy, system informatyczny gotowy nie znaczy pracownicy wyszkoleni, pracownicy wyszkoleni nie znaczy zmotywowani do obslugi nietypowego klienta itd No i trzeba miec farta, zeby miec oddzial w swoim miescie. Najlepiej obdzwonic i podzielic sie wiedza z forumowiczami
  qlpiak

 16. #836

 17. #837

  Domyślnie

  Cytat Napisał qlpiak
  Najlepiej obdzwonic i podzielic sie wiedza z forumowiczami
  No to ja się dzielę. Dziś prawdopodobnie podpiszemy umowę. Prawdopodobnie, bo zgłosiliśmy "parę" poprawek

  Ta marża, czyli 2,25% jest na tym poziomie do czasu wpisu hipoteki. Na naszą prośbę w umowie zostanie zaznaczone, że marża wynosi 1,45% a podwyższona będzie do 2,25 do czasu.... itd.

  Jeżeli chodzi o wcześniejszą spłatę bez dodatkowych kosztów, to ustawa o kredycie konsumenckim mówi, że do kwoty 80 tyś klient nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.

  Niestety będziemy musieli zapłacić 200 złotych na poczet ubezpieczenia kredytu na okres przejściowy do czasu uprawomocnienia sie wpisu w księdze wieczystej.

  To tyle jeżeli chodzi o ważne sprawy. Umowa miała dużo różnego rodzaju literówek i innych drobnych baboli. Pewnie jesteśmy jednymi z pierwszych, jak nie pierwsi, którzy biorą ten kredyt w pekao sa.

  Na pochwałę zasługuje Pan, który to prowadzi. Szybko i sprawnie odpowiada mailem lub telefonicznie na nasze zastrzeżenia. Obsługa jest naprawdę OK.
  Jak ktoś będzie brał ten kredyt z Poznaniu, to polecam.

 18. #838

  Domyślnie

  A są jakis wielkie różnice miedzy PKO a PKO BP ? nie jestem związany z zadnym z tych banków wiec nie ma to dla mnie różnicy ale ciekaw jestem warunków finansowych, opłat itp.

 19. #839

  Domyślnie

  No i umowa podpisana!

  Ostatecznie po intensywnej mailowej korespondencji z bankiem, najbardziej interesujący nas zapis brzmi następująco:

  6) oprocentowanie kredytu stanowi sumę stopy bazowej WIBOR 3M i marży Banku - na dzień podpisania Umowy wynosi w stosunku rocznym : 6,52%, przy czym :
  stopa bazowa WIBOR 3M na dzień podpisania Umowy wynosi : 4,27%,
  marża Banku na dzień podpisania Umowy wynosi : 2,25%, tj 1,45% powiększone o marżę z tytułu ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytu w okresie przejściowym w formie ubezpieczenia spłaty kredytu w wysokości 0,8%
  7) rzeczywista roczna stopa procentowa wynosi 4,70 % w skali roku.
  Cytat Napisał szron
  A są jakis wielkie różnice miedzy PKO a PKO BP ? nie jestem związany z zadnym z tych banków wiec nie ma to dla mnie różnicy ale ciekaw jestem warunków finansowych, opłat itp.
  Ja sam nie wiem. Głównym powodem tego, że kredyt brałem w pekao sa, jest to, że od lat mam tam konto. Chyba marża w PKO BP była 0,5% wyższa. Musisz cofnąc się parę postów wstecz i będziesz wiedział wszystko.

 20. #840

  Domyślnie

  Gratulacje.
  W Pekao SA mozna wziaz raty rowne, a BP tylko malejace.
  qlpiak

Strona 42 z 83

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
 • BB Code jest aktywny(e)
 • Emotikonyaktywny(e)
 • [IMG] kod jest aktywny(e)
 • [VIDEO] code is aktywny(e)
 • HTML kod jest wyłączony