Dzięń dobry,

Planujemy budowę domu i jesteśmie na etapie rozeznania firm.
Z branżą budowlaną nie jesteśmy zbytnio obeznani i dlatego też szukamy podpowiedzi
Od jednej firmy otrzymaliśmy umowę i tutaj nasza prośba czy mógłby ktoś na nią zerknąć i powiedzieć na co powinniśmy uważać.
Co powinno się jeszcze znaleźć w takiej umowie a które zapisy są podejrzane.

Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.


UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
NR … / 2020
zawarta w Jaworznie, dnia dd-mm-rrrr roku, pomiędzy:
………………………………………… ………………………… zamieszkałymi w ………………………………… (…-……) przy ulicy ……………………………………, posiadającymi
następujące dane:
Numery PESEL: …………………………………… - ……………………………………, …………………………………… - ……………………………………,
Imiona rodziców: …………………………………… - ……………………………………, …………………………………… - ……………………………………,
zwanymi w treści umowy „Zamawiającym"
a
FIRMA XXX, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KrajowegoXXXXXXXXXX kapitał zakładowy 20 000 zł, reprezentowaną przez:
XXXXXXXXX,
zwaną w treści umowy „Wykonawcą"
§ 1. OŚWIADCZENIA STRON
1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą zgodną z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w ramach
prowadzonej przez siebie działalności świadczy na rzecz osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych usługi z zakresu robót
budowlanych. Oświadcza też, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz zaplecze techniczne, ekonomiczne i kadrowe niezbędne do
wykonania prac objętych niniejszą umową.
2. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcą oraz aktualne dane do korespondencji z Zamawiającym:
Osoba: …………………………………
Adres: …………………………………
E-mail: …………………………………
Telefon: ………………………………………
3. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym oraz aktualne dane do korespondencji z Wykonawcą:
Osoba 1: …………………………………
Adres: ul. Inwalidów Wojennych 8, 43-603 Jaworzno
E-mail: …………………………………
Telefon: ………………………………………
Osoba 2: …………………………………
Adres: ul. Inwalidów Wojennych 8, 43-603 Jaworzno
E-mail: …………………………………
Telefon: ………………………………………
4. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach wyżej wskazanych danych teleadresowych. W razie zaniechania tego
obowiązku korespondencja pomiędzy Stronami zaadresowana zgodnie z ustępem powyższym traktowana będzie jako skutecznie
doręczona.
5. Strony zgodnie ustalają, iż jeżeli koniec terminu do wykonania jakiejkolwiek czynności objętej niniejszą umową przypadnie na sobotę
lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upłynie dnia następnego.
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zlecenie na wykonanie robót budowlanych (dalej: roboty) na zadaniu pod nazwą:
Budowa domu jednorodzinnego w stanie …………………………… na działce o numerze ewidencyjnym ………………, przy ul.
………………………………………… ………………………… w ………………………………
2. Szczegółowy zakres robót określony został w stanowiących załączniki do niniejszej umowy:
a) Projekcie stanowiącym podstawę opracowania Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1;
b) Zakresie rzeczowym robót zawartym w Ofercie Wykonawcy – Załącznik nr 2;
c) Wstępnym harmonogramie robót, nieuwzględniającym przerwy zimowej, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. b), w którym numery
poszczególnych (kolejnych) tygodni nie są powiązane z numerami poszczególnych (konkretnych) tygodni roku – Załącznik nr 3.
3. Materiały konieczne do wykonania robót zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego
materiały są dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami właściwych
w tym zakresie przepisów prawa.
§ 3. TERMIN WYKONANIA ROBÓT
1. Strony ustalają następujące terminy:
a) rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 90 dni od dnia przedstawienia Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego
uzyskanie środków finansowych na realizację budowy. W przypadku finansowania inwestycji środkami pochodzącymi z kredytu, za

dzień pozyskania ich przez Zamawiającego uznaje się datę przedstawienia Wykonawcy dokumentu potwierdzającego podpisanie
umowy kredytowej przez Zamawiającego i przez bank udzielający kredytu;
b) zakończenie robót nastąpi w ciągu …… tygodni od dnia rozpoczęcia robót, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,
z zastrzeżeniem, że miesiące: grudzień, styczeń, luty, marzec, z racji możliwych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie
podlegają uwzględnieniu (tzw. przerwa zimowa).
2. Wpis do dziennika budowy o zakończeniu robót z datą o jakiej mowa w ust. 1 lit. b) (powyżej) jest równoznaczny z zakończeniem robót
w rozumieniu niniejszej umowy.
3. Dopuszcza się zmiany terminu realizacji umowy w przypadkach określonych w umowie.
4. Rozpoczęcie robót poprzedza protokolarne przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy, w terminie wskazanym przez Wykonawcę.
W przypadku opóźnienia się Zamawiającego z przekazaniem terenu budowy, termin wykonania robót ulegnie automatycznemu wydłużeniu
5. o okres opóźnienia.
6. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego zakończenia robót, w przypadku wystąpienia w okresie przerwy zimowej, o której mowa
w ust. 1 lit. b) (powyżej) warunków atmosferycznych umożliwiających prowadzenie robót. O możliwości prowadzenia robót zdecyduje
Wykonawca.
7. W przypadku, gdy termin rozpoczęcia robót, o którym mowa w ust. 1 lit. a) (powyżej), przypadnie na okres przerwy zimowej, o której
mowa w ust. 1 lit. b) (powyżej), Wykonawca ma prawo wyznaczenia nowego terminu rozpoczęcia robót.
8. Harmonogram robót, będący harmonogramem ostatecznym, zostanie Zamawiającemu przedstawiony w terminie 90 dni od dnia
wywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lit. a) (powyżej), o ile harmonogram ten różnił się będzie od
harmonogramu wstępnego, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. c).
9. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia zamówienia na materiały niezbędne do realizacji niniejszej umowy w postaci …………………
………………………………………… ………………………………………… … w terminie ………………………………………… ………………………………………… …… .
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację niniejszej umowy wynikającą z niedotrzymania terminów
w dostarczeniu materiałów przez dostawcę lub dostarczenia materiałów w terminie uniemożliwiającym terminowe zakończenie realizacji
umowy, a Zamawiającemu nie przysługują z tego powodu roszczenia odszkodowawcze i kary umowne wobec Wykonawcy.
§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
a) przekazania Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, kompletnej dokumentacji projektowej, na podstawie
której uzyskano pozwolenie na budowę wraz z tym pozwoleniem lub kompletnej dokumentacji projektowej ostemplowanej przez
właściwy organ, w przypadku dokonania wyłącznie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego. W przypadku opóźnienia w przekazaniu
kompletnej dokumentacji, termin realizacji robót ulega automatycznemu przedłużeniu o czas opóźnienia;
b) przekazania Wykonawcy terenu budowy umożliwiającego rozpoczęcie robót tak, by rozpoczęcie to było możliwe w terminie
określonym w § 3 ust.1 lit. a). Przez teren budowy umożliwiający rozpoczęcie robót Strony rozumieją w szczególności teren
pozbawiony drzew, krzewów i innych obiektów uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy;
c) przystępowania do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego;
d) terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy;
e) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem pozwoleń i uzgodnień związanych z przedmiotem niniejszej umowy oraz poniesienia
wszelkich kosztów z tym związanych - chyba, że umowa wyraźnie nakłada któryś z tych obowiązków na Wykonawcę;
f) zapewnienia drogi dojazdowej umożliwiającej dojazd na placu budowy ciężkiego sprzętu budowlanego;
g) zapewnienia odpowiedniego wjazdu na plac budowy i miejsca postoju dla ciężkiego sprzętu budowlanego;
h) dostarczenia energii i wody niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;
i) ponoszenia kosztów zużycia energii i wody podczas realizacji przedmiotu umowy;
j) ogrodzenia placu budowy na czas realizacji przedmiotu umowy;
k) pokrycia kosztów przeprowadzenia odbiorów przewodów kominowych;
l) zapewnienia obsługi geodezyjnej związanej z realizacją przedmiotu umowy;
§ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji i ponoszenia wszelkich kosztów
związanych z dostawą w/w materiałów i środków produkcji przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy;
b) zapewnienia na czas realizacji przedmiotu umowy nadzoru technicznego, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami;
c) terminowego wykonania i przekazania Zamawiającemu całości robót;
d) uporządkowania placu budowy po zakończeniu wykonywania robót, bądź w razie odstąpienia od umowy, w szczególności poprzez:
- wyprowadzenie wykorzystywanych przez siebie urządzeń zagospodarowania placu budowy;
- wyprowadzenie zaplecza technologicznego i innych środków produkcji;
- usunięcie odpadów;
oraz zagwarantowania opuszczenia placu budowy przez personel Wykonawcy najpóźniej w terminie 30 dni od daty spisania protokołu
odbioru końcowego lub odstąpienia od umowy. W przypadku niewywiązania się we wskazanym terminie ze zobowiązania o jakim
mowa, Zamawiający może usunąć w/w osoby, urządzenia lub odpady, a kosztami ich usunięcia obciążyć Wykonawcę.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Zamawiającego na placu budowy.

3
§ 6. PODWYKONAWCY
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania oraz uchybienia każdego z zatrudnionych przez siebie podwykonawców, jak
również dalszych podwykonawców.
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za zapłatę należnego podwykonawcom wynagrodzenia.
§ 7. WYNAGRODZENIE. ZASADY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości netto ……………… zł
(słownie: ………………………………………… ………………… złotych).
2. Do kwoty powyższej należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa, co da wartość
wynagrodzenia brutto ……………… zł (słownie: ………………………………………… ………………… złotych).
3. Rozliczenie wynagrodzenia następować będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po
zakończeniu i odebraniu przez Zamawiającego poszczególnych etapów robót. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu
i odebraniu całości robót.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, a za dzień zapłaty uważa się datę przyjęcia do realizacji polecenia przelewu przez bank Zamawiającego.
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo porównania kompletnej dokumentacji projektowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na
budowę lub której ostemplowania dokonał właściwy organ, o której to dokumentacji mowa w § 3 ust.1 lit. a), z Projektem budowlanym
stanowiącym podstawę opracowania Oferty Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.2 lit. a). W przypadku rozbieżności między tymi
projektami Wykonawca ma prawo dokonać rekalkulacji swojego wynagrodzenia, na co Zamawiający wyraża zgodę.
6. Po rekalkulacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5 (powyżej) Wykonawca przedstawi jej efekty Zamawiającemu do akceptacji. Przed
rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy, Strony podpiszą stosowny aneks do umowy, uwzględniający zmianę wynagrodzenia
Wykonawcy i zmianę załączników do umowy.
7. W przypadku niepodpisania przez Zamawiającego aneksu, o którym mowa w ust. 6 (powyżej) przed terminem, o którym mowa
w § 3 ust.1 lit. a), Wykonawca ma prawo wyznaczenia nowego terminu rozpoczęcia robót.
8. Zamawiający zobowiązuje się, że do dnia dd-mm-rrrr r. uiści na rachunek bankowy wskazany na fakturze pro forma wystawionej przez
Wykonawcę zaliczkę na roboty bezpośrednio dotyczące budowy domu w wysokości netto ……………………… zł (słownie:
………………………………………… ………………… złotych). Zaliczka ta zostanie zaliczona na poczet faktury końcowej, wystawionej przez
Wykonawcę po wykonaniu robót, zgodnie z § 7 ust. 4 (powyżej).
9. Do kwoty powyższej należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa, co da wartość
zaliczki brutto ……………………… zł (słownie: ………………………………………… ………………… złotych).
10. W przypadku zakończenia umowy przed jej całkowitym wykonaniem zaliczka podlega zaliczeniu na wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonane roboty. Jeżeli wynagrodzenie za wykonane roboty jest niższe niż wysokość zaliczki, część zaliczki pozostała po zaliczeniu,
o którym mowa w zdaniu poprzednim, podlega zwrotowi Zamawiającemu. Podobnie, zaliczka podlega zwrotowi, jeżeli umowa zakończyła
się przed wykonaniem jakichkolwiek robót przez Wykonawcę.
§ 8. ZASADY ODBIORU ROBÓT
1. Roboty będą podlegać odbiorowi częściowemu i końcowemu.
2. Orientacyjne terminy wykonania poszczególnych części robót określa Harmonogram robót. Ma on charakter porządkowy i nie stanowi
podstawy do kierowania względem Wykonawcy roszczeń w razie przyśpieszenia, bądź opóźnienia wykonania robót w stosunku do
wskazanych w nim terminów.
3. Przedmiotem odbioru częściowego będzie wykonana przez Wykonawcę część robót objętych przedmiotem umowy. Wykonawca będzie
zgłaszał do odbiorów częściowych roboty zgodnie z zakresem określonym Harmonogramem robót.
4. Z czynności odbioru częściowego sporządzony będzie stosowny protokół odbioru.
5. Procedura odbioru częściowego:
a) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie, bądź poprzez pocztę elektroniczną, gotowość do odbioru częściowego. W zgłoszeniu
Wykonawca wyznaczy datę czynności odbioru przy udziale uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, przy czym nie może być
ona bliższa niż 2 dni robocze, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru;
b) Zamawiający zobowiązuje się brać czynny udział w odbiorze, w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę;
c) Wykonanie robót będących przedmiotem odbioru częściowego zostanie potwierdzone w protokole odbioru. Protokół odbioru
częściowego, w tym również odbioru warunkowego, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury częściowej;
6. W razie stwierdzenia podczas odbioru częściowego, że część robót, będących przedmiotem odbioru, została wykonana prawidłowo, zaś
część jest objęta wadami, wówczas w protokole odbioru określa się które roboty są wadliwe. Do robót wadliwych zastosowanie znajduje
postanowienie ust. 7 (poniżej).
7. W razie stwierdzenia podczas odbioru częściowego wad robót, Zamawiający:
a) Gdy wady nadają się do usunięcia – dokonuje odbioru warunkowego i wskazuje w protokole odbioru wiążący Wykonawcę, uzasadniony
technicznie i technologicznie termin usunięcia wad, nie krótszy jednak niż 14 dni. W takim przypadku uważa się, że roboty zostały
odebrane, z zastrzeżeniem usunięcia stwierdzonych wad w terminie;
b) Gdy wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu budowlanego, przy którym
roboty były wykonywane – dokonuje odbioru, ale ma prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli wpisze takie
zastrzeżenie do protokołu odbioru;

c) Gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu budowlanego, przy którym
roboty były wykonywane - może odmówić odbioru robót i nakazać Wykonawcy ponowne wykonanie robót.
8. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót.
9. Z czynności odbioru końcowego sporządzony będzie stosowny protokół odbioru.
10. Procedura odbioru końcowego:
a) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie, bądź poprzez pocztę elektroniczną, zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego. W zgłoszeniu Wykonawca wyznaczy datę czynności odbioru przy udziale uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego,
przy czym nie może być ona bliższa niż 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru;
b) Zamawiający zobowiązuje się brać czynny udział w odbiorze w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę;
c) W trakcie odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących odbieranych robót, wymaganych
przepisami prawa i niniejszą umową;
d) Wykonanie robót, będących przedmiotem odbioru końcowego, zostanie potwierdzone w protokole odbioru. Protokół odbioru
końcowego, w tym również odbioru warunkowego, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.
11. W razie stwierdzenia podczas odbioru końcowego, że część robót, będących przedmiotem odbioru, została wykonana prawidłowo, zaś
część jest objęta wadami, wówczas w protokole odbioru określa się które roboty są wadliwe. Do robót wadliwych zastosowanie znajduje
postanowienie ust. 12 (poniżej),
12. W razie stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad robót Zamawiający:
a) Gdy wady nadają się do usunięcia – dokonuje odbioru warunkowego i wskazuje w protokole odbioru wiążący Wykonawcę, uzasadniony
technicznie i technologicznie termin usunięcia wad, nie krótszy jednak niż 14 dni. W takim przypadku uważa się, że roboty zostały
odebrane, z zastrzeżeniem usunięcia stwierdzonych wad w terminie, a termin wykonania umowy określony w § 3 ust. 1 pkt. b ulega
automatycznemu przedłużeniu o okres w jakim Wykonawca ma usunąć wady;
b) Gdy wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu budowlanego, przy którym
roboty były wykonywane – dokonuje odbioru, ale ma prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli wpisze takie
zastrzeżenie do protokołu odbioru;
c) Gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu budowlanego, przy którym
roboty były wykonywane - może odmówić odbioru robót i nakazać Wykonawcy ponowne wykonanie robót.
13. Zamawiający zobowiązany jest przejąć od Wykonawcy plac budowy w dniu dokonania odbioru końcowego. W przypadku dokonania
warunkowego odbioru końcowego Zamawiający zobowiązany jest przejąć od Wykonawcy plac budowy najpóźniej dzień po upływie terminu
usunięcia wad, o którym mowa w ust. 12 lit. a) (powyżej).
§ 9. ROBOTY DODATKOWE
1. Zamawiający ma prawo zgłoszenia Wykonawcy chęci zlecenia mu robót dodatkowych.
2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca powiadomi o takiej konieczności Zamawiającego.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 (powyżej) Wykonawca sporządzi stosowną ofertę na wynikłe roboty dodatkowe, a następnie
przedłoży ją do zatwierdzenia Zamawiającemu. Oferta będzie stanowiła podstawę do naliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty
dodatkowe.
4. Wykonawca i Zamawiający uzgodnią zakres robót dodatkowych, a także termin w jakim mają zostać wykonane. Uzgodnienia stron, będą
stanowić aneks do niniejszej umowy.
5. W wyniku wykonywanych robót dodatkowych termin wykonania całości robót ulegnie automatycznemu przedłużeniu o czas potrzebny na
uzgodnienia i ewentualne zmiany projektowe oraz o czas jaki potrzebny był na wykonanie robót dodatkowych.
§ 10. GWARANCJE
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna bieg z dniem
stwierdzenia w ramach odbioru końcowego, że roboty zostały odebrane, bądź odebrane warunkowo zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 12
lit. a), z zastrzeżeniem ust. 2 (poniżej).
2. W przypadku instalacji, maszyn, urządzeń oraz pozostałych elementów rzeczowych, zainstalowanych w trakcie robót, obowiązuje
(w szczególności co do czasu jej trwania) gwarancja udzielona przez producenta.
3. Jeżeli wady robót ujawnią się w terminie gwarancji, Wykonawca jest obowiązany do usunięcia stwierdzonej przez Zamawiającego wady
wykonanych robót albo do ponownego wykonania robót, jeżeli wady usunąć się nie da.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż zgłoszenie konieczności usunięcia wad robót w ramach odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji
może zostać złożone przez Zamawiającego w szczególności:
a) Pisemnie, na adres Wykonawcy wskazany w komparycji niniejszej umowy.
b) W formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@FIRMAXXX
5. Strony zgodnie oświadczają, iż dopuszczają przesyłanie pomiędzy sobą za pośrednictwem drogi elektronicznej w szczególności
dokumentów potwierdzających przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 oraz dokumentów związanych z usunięciem wad robót.
§11. POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki projektowe i ich skutki.
2. W razie stwierdzenia w toku realizacji robót, że dokumentacja projektowa przedstawiona Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 1 lit. a) jest
wewnętrznie sprzeczna, bądź zawiera błędy (w szczególności projektowe) lub braki, wówczas Wykonawca niezwłocznie zgłosi ten fakt
Zamawiającemu, wskazując na stwierdzone błędy, sprzeczności lub braki. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego

podwyższonego wynagrodzenia, jeśli stwierdzone w dokumentacji błędy, sprzeczności lub braki będą miały wpływ na wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy, ustalonego w oparciu o dane wynikające z przekazanej mu dokumentacji.
3. W przypadku o jakim mowa w ust. 2 (powyżej) termin końcowy wykonania całości robót ulega automatycznemu przedłużeniu o okres,
w którym Wykonawca nie był w stanie wykonywać robót, aż do czasu zgodnego z prawem usunięcia nieprawidłowości dostarczonej
dokumentacji.
4. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie na terenie inwestycji materiałów reklamowych związanych z działalnością Wykonawcy
podczas wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
5. Zamawiający zezwala, aby Wykonawca tworzył i wykorzystywał (w szczególności poprzez umieszczenie w materiałach reklamowych
i promocyjnych oraz na stronie internetowej Wykonawcy), dokumentację fotograficzną i filmową, dotyczącą realizacji inwestycji. Prawa
autorskie do wykonanych zdjęć i filmów należą do Wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest jednak zachować w pełnej poufności dane
osobowe Zamawiających.
6. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie przez Wykonawcę na teren budowy osób trzecich, które są potencjalnymi kontrahentami
Wykonawcy. Osoby takie Wykonawca wprowadzi celem zapoznania się przez nie ze sposobem i efektami wykonywania umowy przez
Wykonawcę.
7. Zamawiającemu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu czynności opisanych w ust. 4 – 6 (powyżej).
12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy:
a) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy niezbędnego do wykonania robót;
c) Wykonawca nie rozpoczął w terminie umownym robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał realizację robót bez uzasadnionych
przyczyn i nie kontynuuje realizacji robót z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania złożonego przez Zamawiającego
na piśmie, a przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;
d) Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie zmienia sposobu realizacji pomimo
wezwania go przez Zamawiającego do zmiany w pisemnie wyznaczonym do tego 21 dniowym terminie (liczy się dni robocze);
e) w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy Zamawiający nie pozyska środków finansowych na realizację przedmiotu
umowy określonego w § 2 ust. 1, w szczególności poprzez podpisanie umowy kredytowej z bankiem;
2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, gdy:
a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego;
b) nastąpiło przerwanie robót przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;
c) Zamawiający bezzasadnie odmawia odbioru częściowego albo końcowego wykonanych robót i nie przystępuje do odbioru w ciągu
5 dni roboczych, pomimo ponownego wezwania do przeprowadzenia odbioru;
d) Zamawiający zleci innemu wykonawcy realizację robót, będących przedmiotem umowy, mimo braku ku temu podstaw umownych;
e) Zamawiający uchybi terminowi zapłaty należności Wykonawcy i pomimo wezwania złożonego przez Wykonawcę na piśmie, nie
ureguluje zaległych należności przez kolejne 14 dni;
f) Zamawiający odmówi podpisania aneksu, o którym mowa w § 7 ust. 6;
g) w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy Zamawiający nie pozyska środków finansowych na realizację przedmiotu
umowy określonego w § 2 ust. 1, w szczególności poprzez podpisanie umowy kredytowej z bankiem;
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno
zawierać uzasadnienie.
4. O ile postanowienia umowy nie wskazują inaczej, Zamawiający, przed odstąpieniem od umowy, zobowiązany jest do pisemnego wezwania
Wykonawcy do usunięcia uchybień postanowienia umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Jeśli wezwanie okaże się
bezskuteczne, po upływie określonego 14-dniowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) Wykonawca niezwłocznie po złożeniu przez stronę oświadczenia o odstąpieniu od umowy zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy;
b) w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu
na dzień odstąpienia od umowy;
c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, za które Wykonawca nie będzie dalej
odpowiadał.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od
umowy;
b) po dokonaniu odbioru o jakim mowa w pkt. a powyżej, przejęcia pod swój dozór terenu budowy.
c) ustanowienia kierownika budowy, w razie gdyby dotychczasowy kierownik budowy złożył rezygnację.

§13. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu całości robót w stosunku do określonego w § 3 ust. 1 lit. b) terminu ich wykonania w wysokości 0,05%
wynagrodzenia netto należnego za roboty niewykonane w terminie, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki liczony od
następnego dnia po upływie terminu;
b) w wysokości 5% całości wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust.1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z zawinionych
przez Wykonawcę przyczyn o jakich mowa w § 12 ust. 1 lit. a) – d).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% całości wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za odstąpienie od
umowy przez Wykonawcę z zawinionych przez Zamawiającego przyczyn o jakich mowa w § 12 ust. 2 lit. a) – f).
3. Niezależnie od naliczenia kar umownych każdej ze stron przysługuje prawo do dochodzenia od drugiej strony odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Kary umowne, o jakich mowa w ust. 1 lit. a) i b) (powyżej), podlegają sumowaniu, przy czym nie mogą łącznie przekroczyć 10%
wynagrodzenia netto Wykonawcy, o jakim mowa w § 7 ust. 1.
5. Kary umowne, o jakich mowa w ust. 1 lit. a) i b) (powyżej), Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek, w terminie
30 dni licząc od dnia doręczenia mu żądania zapłaty kary umownej.
6. Karę umową, o jakiej mowa w ust. 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu żądania zapłaty kary
umownej.
7. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania robót albo usunięcia ich wad.
§ 14. ZDARZENIA LOSOWE
1. Wykonawca może żądać przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć;
b) z powodu siły wyższej;
c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
2. Ustalenie nowego terminu nastąpi aneksem do umowy, na podstawie wniosku Wykonawcy.
3. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się
nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła
zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np.:
pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie
uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą.
4. O zaistnieniu okoliczności uznanych za „siłę wyższą” każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie pisemnie lub poprzez pocztę
elektroniczną powiadomić drugą stronę.
5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, gdy przeszkodą ograniczającą lub
uniemożliwiającą, trwale lub czasowo, realizację zobowiązań umownych będzie zdarzenie wynikłe z obecnego stanu epidemii
koronawirusa COVID-19, jeśli niezwłocznie powiadomią drugą stronę o tym zdarzeniu.
§ 15. KLAUZULA POUFNOŚCI
1. Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących niniejszej umowy oraz innych informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Obowiązek zachowania poufności dotyczy także zakazu wykorzystywania informacji poufnych dla celów innych niż współpraca określona
niniejszą umową.
§ 16. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Wykonawca informuje, iż:
a) Administratorem danych osobowych jest FIRMA XXXXXXX;
b) Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane będą w celu realizacji zapisów niniejszej umowy;
c) Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
§ 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu ze względu na siedzibę
Wykonawcy sądowi powszechnemu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.
4. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach mających moc oryginału, po jednym dla każdej ze stron.