Mam działkę ok 2500 m2 w planie zagospodarowania - jest oznaczona jako 10 MM (teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej):

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi 1-50 MM:
1) ustala się przeznaczenie na tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich
funkcjonowania, oraz zabudowy związanej z prowadzeniem wszelkiej działalności produkcyjno – usługowej której, uciąŜliwość nie
wykracza poza granice terenu będącego w dyspozycji inwestora,
2) dopuszcza się realizację :
a) obiektów zabudowy agroturystycznej, zabudowy letniskowej oraz budynków gospodarczych i garaŜowych, związanych
z przeznaczeniem ustalonym w ust.1,
b) urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej niezbędnych dla obsługi terenu, w tym co najmniej dwóch stanowisk
postojowych w zatoce bramy wjazdowej, lub w obrębie działki,
c) zieleni, elementów małej architektury i ciągów pieszych.
3) zakazuje się realizacji – obiektów których uciąŜliwość w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska wykracza poza granice
terenu będącego w dyspozycji inwestora za wyjątkiem inwestycji liniowych celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej
i drogowej.
4) ustala się stawkę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości – 30 %,

Jak najlepiej wycenić tą działkę ? Może to zrobić pośrednik za darmo ? przed wystawieniem jej ?